Poeta-anonim

Elżbieta Dąbrowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.021

Abstrakt


Zygmunt Krasiński ukrywał autorstwo swoich utworów (od Nie-Boskiej komedii – konsekwentnie). Czy były to jedynie zewnętrzne wobec tekstów manewry osłaniające, wymuszone okolicznościami politycznymi i rodzinnymi? A może anonimowe autorstwo miało związek z koncepcją dzieła i podmiotu autorskiego?  Idąc za wskazówką Juliana Klaczki, który w 1862 roku na łamach „Revue des Deux Mondes” opublikował artykuł o poecie anonimowym, skłaniam się do drugiej z wymienionych ewentualności. W swoim artykule staram się pokazać, że anonimowe autorstwo wiąże się z poetyką i pragmatyką tekstu na wiele sposobów – nie tylko z koncepcją autora wpisanego w dzieło, ale też z konstrukcją bohatera.

Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; twórczość anonimowa; Nie-Boska komedia; Julian Klaczko; Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aneks, w: Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1970 (list Stanisława Małachowskiego do Adama Sołtana z 15 marca 1859 roku).

Aneks, w: Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1970 (list Stanisława Małachowskiego do Adama Sołtana z 28 kwietnia 1859 roku).

Aneks, w: Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa (list z 12 kwietnia 1859 roku).

Aneks, w: Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1977 (list Andrzeja Edwarda Koźmiana do Franciszka Morawskiego z 24 marca 1859 roku).

Bieńczyk M., 1990, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa.

Bieńczyk M., 1998, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa.

Bieńczyk M., 2002, Oczy Dürera, w: idem, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa.

Goffman E., 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska i J. Tokarska-Bakir, Gdańsk.

Juchnowski J., W. Kalicki i J. Tomaszewski (red.), 1999, Akt założenia Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, w: Polska myśl polityczna XIX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, Wrocław.

Klaczko J., 2005, Poezja polska w dziewiętnastym wieku i poeta bezimienny, w: idem, Rozprawy i szkice, oprac. I. Węgrzyn, Kraków.

Koźmian A. E., 1977, Ostatnie chwile Zygmunta Krasińskiego, w: Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Koźmian J., 1851, Dwa ideały polskie, „Przegląd Poznański”, t. 12.

Koźmian J., 1881, Pisma, t. 3, Poznań.

Koźmian S. E., 1977, Wspomnienie pośmiertne. Zygmunt Krasiński, w: Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Do Elizy, w: idem, Dzieła literackie, t. 2, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Legenda, w: idem, Dzieła literackie, t. 2, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa (list z 24 października 1840 roku).

Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa (list z 23 grudnia 1840 roku).

Krasiński Z., 1977, Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1977 (list z 17 sierpnia 1851 roku).

Krasiński Z., Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1977 (list z 9 września 1851 roku).

Krasiński Z., Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1977 (list z 29 września 1851 roku).

Krasiński Z., 1973, Nie-Boska komedia, w: idem, Dzieła literackie, t. 1, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1960, Niedokończony poemat (z pośmiertnych rękopismów), Paryż.

Krasiński Z., 1973, Pokusa, w: idem, Dzieła literackie, t. 2, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Resurrecturis, w: idem, Dzieła literackie, t. 1, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Sen Cezary, w: idem, Dzieła literackie, t. 2, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie…, w: idem, Dzieła literackie, t. 2, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1860, Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego, t. 1, Paryż.

Kucharczyk G., 2001, Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815–1914, Poznań.

Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Kłosy” 1874, nr 472.

Pamiętniki Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. 3, Berlin 1849.

Siemieński L., 1859, Wspomnienie o Zygmuncie Krasińskim, Kraków.

Sudolski Z., 1970, Wstęp, w: Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Tańska-Hoffmanowa K., 1875, Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. 8, red. N. Żmichowska, Warszawa.

Tarnowski S., 1977, O Zygmuncie Krasińskim, w: idem, O literaturze polskiej XIX wieku, oprac. H. Markiewicz, Warszawa.

Witkowska A., R. Przybylski, 1997, Romantyzm, Warszawa.

Zygmunta Krasińskiego listy o poemacie Kajetana Koźmiana „Stefan Czarniecki”, Poznań 1859.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism