Nowy remanent liryków Zygmunta Krasińskiego

Maciej Szargot

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.019

Abstrakt


Tytuł artykułu nawiązuje do tekstu Stanisława Pigonia Remanent liryków Zygmunta Krasińskiego, który stanowi omówienie obu dwudziestowiecznych wydań wierszy autora Irydiona: edycji Jana Czubka z 1912 roku i Leona Piwińskiego z 1931 roku. Tekst jest kolejnym – po pięćdziesięciu już latach – przeglądem tej dziedziny twórczości Krasińskiego. Zwraca uwagę na braki w dotychczasowych wydaniach (zwłaszcza w świetle odkryć i ustaleń z drugiej połowy XX wieku), teksty, które należałoby odrzucić ze względu na inne niż Krasińskiego autorstwo, oraz rewiduje układ i zawartość tomu liryki widzianego na tle wszystkich dzieł poety.


Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; Stanisław Pigoń; Jan Czubek; Leon Piwiński; edytorstwo; liryka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czermińska M., 1977, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, w: Problem odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław.

Czubek J., 1912, Od wydawcy, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 1, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Czubek J., 1912, Dodatek krytyczny, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 4, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Krasiński Z., 1880, Dla panny R. Z., późniejszej hr. B., „Czas”, nr 3.

Krasiński Z., 1912, Do zebranych przyjaciół, „Przegląd Polski” luty.

Krasiński Z., 1973, Dzieła literackie, t. 1, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1988, Listy do Cieszkowskiego, Jaroszyńskiego, Trentowskiego, t. 1, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1975, Listy do Delfiny Potockiej, t. 1, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1975, Listy do Delfiny Potockiej, t. 2, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1912, Tam gdzie spokój i grób pychy, „Przegląd Polski”, luty.

Janion M., 1962, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa.

Mickiewicz A., 1994, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 2: Poematy, Warszawa.

Mikołajtis J., 1947, Z ostatnich lat życia Zygmunta Krasińskiego, Częstochowa.

Pigoń S., 1964, Remanent liryków Zygmunta Krasińskiego, w: idem, Miłe życia drobiazgi. Pokłosie, Warszawa.

Piwiński L., 1931, Przypis, w: Z. Krasiński, Dzieła, t. 11, red. L. Piwiński, przedmowa M. Kridl, Warszawa.

Sudolski Z., 1968, Korespondencja Zygmunta Krasińskiego, Warszawa.

Sudolski Z., 1984, Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego, „Przegląd Humanistyczny”, s. 29–40.

Ślękowa L., 1991, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism