Józef Ignacy Kraszewski jako wydawca listów i pamiętników

Paweł Zięba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.007

Abstrakt


Artykuł dotyczy redaktorskich ingerencji Józefa Ignacego Kraszewskiego w edycje listów i pamiętników. Za materiał badawczy posłużyły listy Urszuli hrabiny z Zamoyskich Mniszchowej (1866), listy Alojzego Felińskiego (1872), dokumenty Sądu Sejmowego pod przewodnictwem Piotra Bielińskiego (1873), sybiracki pamiętnik Jakuba Kazimierza Gieysztora (1873), listy Jana Śniadeckiego (1878) i Ignacego Krasickiego (opublikowane w poświęconej mu monografii pióra Kraszewskiego w 1878 roku) oraz korespondencja Zygmunta Krasińskiego z Konstantym Gaszyńskim (1882). W zestawieniu z materiałem rękopiśmiennym oraz analogicznymi wydaniami konkurenta Kraszewskiego – Michała Balińskiego (listy Jana Śniadeckiego), zostały omówione decyzje redaktorskie pisarza.

Słowa kluczowe


Józef Ignacy Kraszewski; dziewiętnastowieczne wydania listów i pamiętników; Urszula Mniszchowa; Alojzy Feliński; Piotr Bieliński; Jakub Kazimierz Gieysztor; Jan Śniadecki; Ignacy Krasicki; Michał Baliński; korespondencja Zygmunta Krasińskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baliński M., 1865, Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, t. 1–2, Wilno.

Baliński M., 1830, Rys życia Jana Śniadeckiego, „Kurier Litewski”, nr 141.

Baliński M., 1831, Wspomnienia o Janie Śniadeckim, „Noworocznik Litewski na rok 1831”, Wilno.

Czermińska M. (red.), 2005, Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 2, Kraków.

Felińska E., Wyjątki z Dziennika Ewy Felińskiej pisanego w Berezewie, „Athenaeum” 1845, t. 6; 1846, t. 3; 1849, t. 4–6.

Feliński A., 1872, Listy Alojzego Felińskiego wydał J. I. Kraszewski, Kraków.

Gieysztor J. K., 1873, Z Syberii. Rękopism nadesłany, Drezno.

Krasicki I., 1958, Korespondencja Ignacego Krasickiego z papierów Ludwika Bernackiego, t. 1, wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, Wrocław.

Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury przez J. I. Kraszewskiego, „Ateneum” 1878, t. 1–3, s. 193–244.

Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego, Warszawa 1879.

Krasiński Z., 1882, Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego z przedmową J. I. Kraszewskiego z portretem autora, Lwów.

Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Kraszewski J. I., Przedmowa, w: J. K. Gieysztor, Z Syberii [b.s.].

Kraszewski J. I., 1871, Przedmowa, w: Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza. 1809–1820. Po raz pierwszy z autografów wydane. Tom II. 1813–1820, Poznań.

Listy Ignacego Krasickiego, Biblioteka Narodowa, sygn. 6101, k. 1–2.

Listy Jana Śniadeckiego, Ossolineum, sygn. 4637/III–639/III.

Listy pani Mniszchowej żony Marszałka Wielkiego Koronnego pisane do matki, pani Zamoyskiej, z domu Poniatowskiej, wojewodziny podolskiej. 1787, „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1867, s. 174–231.

Pamiętniki Wawrzyńca hr. Engeströma. Posła nadzwyczajnego i ministra pełnoprawnego króla J. Mci Szwedzkiego w Polsce czasu Sejmu Czteroletniego, później Kanclerza Państwa i ministra Spraw Zagranicznych itd. itd. itd. przełożone z oryginału przez J. I. Kraszewskiego. (Z portretem Autora), Poznań 1875.

Sąd sejmowy 1827–1829 na przestępców stanu urzędowe akta zebrane staraniem Tadeusza Bieczyńskiego Sekretarza Prezydialnego Sądu Sejmowego, Poznań 1873.

Śniadecki J., 1837–1839, Dzieła Jana Śniadeckiego, wydanie nowe Michała Balińskiego, t. 1–7, Warszawa.

Śniadecki J., 1878, Listy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych od roku 1788 do 1830 pisane z autografów, wstęp i przypiski J. I. Kraszewski, Poznań.

Zięba P., 2010, Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i praktyka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism