Warsztat wydawniczy Ignacego Janickiego

Magdalena Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.005

Abstrakt


Artykuł prezentuje postać Ignacego Janickiego (1823–1886), z wykształcenia doktora fizyki, członka Rady Redakcyjnej i bibliotekarza Biblioteki Ordynacji Krasińskich, kopisty epistolografii Zygmunta Krasińskiego. Autorka przedstawia dzieje jego znajomości z rodziną Krasińskich oraz Konstantym Gaszyńskim, które wpłynęły na edytorskie zainteresowania Janickiego. W założonym przez siebie czasopiśmie „Kronika Rodzinna” opublikował on fragmenty listów autora Irydiona do Gaszyńskiego i Adama Sołtana. Charakterystyka tej edycji koncentruje się na próbie ustalenia, jakie kryteria towarzyszyły procesowi wyboru tekstu do publikacji (autorka proponuje i przypomina między innymi pojęcia: prywatność, indywidualność, współautorstwo adresata jako kluczowe dla cenzury listów). Ponadto Janicki opracował tomy serii wydawniczej BOK „Muzeum Konstantego Świdzińskiego”: Perską księgę na polski język przełożoną od Jmci Pana Samuela Otwinowskiego sekretarza J. Kr. Mci nazwaną Giulistan to jest Ogród Różany, Akta historyczne do panowania Stefana Batorego, Pamiętniki do historii życia i czynów Jana III Sobieskiego Króla Polskiego przez Filipa Dupont’a pełniącego przy królu obowiązki głównego inżyniera artylerii.

Słowa kluczowe


Ignacy Janicki; Zygmunt Krasiński; Konstanty Gaszyński; Adam Sołtan; Biblioteka Ordynacji Krasińskich; romantyczna epistolografia; Kronika Rodzinna; prywatność; cenzura listów; dziewiętnastowieczne edytorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[b.a.], 1879, Gulistan. Recenzja, „Lech” 5 kwietnia, nr 14.

Cysewski K., 1994, Epistolografia jako literatura na przykładzie listów Zygmunta Krasińskiego, „Prace Polonistyczne”, s. 113–155.

Ignacy Janicki, w: Współtwórcy i pracownicy Biblioteki Ordynacji Krasińskich, w: Biblioteka Ordynacji Krasińskich w zbiorach i publikacjach Biblioteki Narodowej, Warszawa 2004.

Jabłoński Z., 1956, Listy Konstantego Gaszyńskiego do Stanisława Egberta Koźmiana z lat 1832–1858, w: Miscellanea z okresu romantyzmu, red. S. Pigoń, Wrocław.

Janicki I. (red.), 1881, Akta historyczne do panowania Stefana Batorego, króla polskiego od 3 marca 1578 do 18 kwietnia 1579, z dawnego rękopismu wydał dr I. Janicki, Warszawa.

Janicki I., 1879, Przedmowa, w: Perska księga na polski język przełożona od Jmci Pana Samuela Otwinowskiego sekretarza J. Kr. Mci nazwaną Giulistan to jest Ogród Różany, z dawnego rękopismu wydał dr I. Janicki, Warszawa.

Jański B., 2001, Dziennik 1830–1839, odczytał z autografu i oprac. A. Jastrzębski, Rzym.

Kałkowska A., 1993, Językowe wykładniki pragmatycznej funkcji listu, „Stylistyka”, t. 2: Przemiany stylowe, Opole.

Kamionka-Straszakowa J., 1970, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Studia, Warszawa.

Katalog rękopisów Muzeum Literatury, t. 1, Warszawa 1996.

Korotyński W., 1885, Przedmowa wstępna, w: Pamiętniki do historii życia i czynów Jana III Sobieskiego Króla Polskiego przez Filipa Dupont’a pełniącego przy królu obowiązki głównego inżyniera artylerii, wydał dr I. Janicki, Warszawa.

Koźmian E., 1872, Żywot i pisma Konstantego Gaszyńskiego, Poznań.

Krasiński Z., 1971, Jeśli mi kiedy przewodniczyć miały..., w: idem, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1882, Listy Zygmunta Krasińskiego, t. 1: Listy do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów.

Krasiński Z., 1912, Myśli o sztuce, zebrał i przedmową opatrzył A. Grzymałą Siedlecki, Lwów.

Krasiński Z., 1971, O biedna..., w: idem, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1860, Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego, Paryż.

Mędrzecki W., 2005, Intymność i sfera prywatna w życiu codziennym i obyczajach rodziny wiejskiej w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, w: Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa, s. 105–121.

Muszkowski J., 2008, Wypisy źródłowe do dziejów Biblioteki Ordynacji Krasińskich oraz wydawnictwa „Rocznik Muzeum Konstantego Świdzińskiego”, „Rocznik Biblioteki Narodowej”.

Olkusz W., 1990, Zapomniane dyskusje wokół polskich przekładów Gulistanu Sa’Diego. Z dziejów recepcji literatur wschodnich w dobie pozytywizmu, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Perrot M. (red.), 2006, Historia życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, Wrocław.

Salska A., 1998, Od korespondencji do poezji. Listy Emily Dickinson, w: Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim, Z. Maciejewski, Lublin.

Sawrymowicz E., 1967, Listy Konstantego Gaszyńskiego do Andrzeja Słowaczyńskiego (1833–1845), w: Miscellanea z lat 1800–1850, red. Z. Goliński et al., Wrocław.

Sierotwiński S., 1962–1964, Janicki Ignacy, w: Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław.

Skwarczyńska S., 2006, Współautorstwo adresata, w: eadem, Teoria listu, oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok, s. 88–106.

Sudolski Z., 1971, Aneks, w: Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa, s. 610–611.

Sudolski Z., 2009, Aneksy, w: K. Gaszyński, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, Opinogóra,.

Sudolski Z., 1971, Nota edytorska, w: Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Sudolski Z., 2009, Odzyskane świadectwo, w: K. Gaszyński, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, Opinogóra.

Sudolski Z. (red.), 1996, Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. 4, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, przeł. U. Sudolska, Warszawa.

Sudolski Z., 1970, Wstęp, w: Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, Warszawa.

Szenic S., 1982, Ignacy Janicki, w: idem, Cmentarz Powązkowski 1851–1890, Warszawa.

Tchórzewska-Kabata H., 2004, Ocalone dla potomnych. Serie wydawnicze Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Propozycja badawcza, „Rocznik Biblioteki Narodowej”.

Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego. Seria I. Listy z lat 1841–1842, „Kronika Rodzinna” 1873.

Ziejka F., 2005, Konstanty Gaszyński – pisarz prowansalski, w: idem, Miasto poetów, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism