Leon Zienkowicz – wydawca

Jacek Lyszczyna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.001

Abstrakt


Leon Zienkowicz (1808–1870) był jedną z wyróżniających się postaci polskiego życia emigracyjnego doby romantyzmu. Działacz polityczny i publicysta, pisarz i redaktor, najwcześniej dał się poznać jeszcze w przedpowstaniowej Warszawie, redagując i wydając jako student Uniwersytetu Warszawskiego (wspólnie z Konstantym Gaszyńskim) „Pamiętnik dla Płci Pięknej”. Na emigracji Zienkowicz redagował między innymi czasopismo „Pszonka”, podjął się też edycji tekstów Maurycego Gosławskiego i Szymona Konarskiego, które ukazały się w roku 1859 w dwóch tomach mających stanowić początek zakrojonego na szerszą skalę cyklu Usque ad finem. W 1864 roku wydał w serii „Biblioteka Pisarzy Polskich” Brockhausa tom zebranych poezji Maurycego Gosławskiego. O swej pracy edytorskiej pisał obszernie w przedmowie do tego tomu. Być może też właśnie Zienkowicz jest autorem wydanej cztery lata później w tej samej serii edycji pośmiertnej zebranych poezji swego przyjaciela z czasów warszawskich – Konstantego Gaszyńskiego.

Słowa kluczowe


Leon Zienkowicz; dziewiętnastowieczne edytorstwo; Wielka Emigracja; powstanie listopadowe; Pamiętnik dla Płci Pięknej; Pszonka; Biblioteka Pisarzy Polskich; Konstanty Gaszyński; Maurycy Gosławski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gaszyński K., 1874, Pisma prozaiczne, Lipsk.

Gaszyński K., 1868, Poezje. Wydanie zupełne, Lipsk.

Gosławski M., 1828, Poezje, t. 1, Warszawa.

Gosławski M., 1833, Poezja ułana polskiego poświęcona Polkom, t. 1–2, Paryż [właściwie Lwów].

Gosławski M., 1864, Poezje. Z przedmową L. Zienkowicza, Lipsk.

Koźmian S. E., 1971, Wspomnienie o Konstantym Gaszyńskim i wyjątki z jego listów, w: Z.

Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Stupkiewicz S. et al. (red.), 1972, Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 7: Romantyzm, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism