Wpływ monografii Puławy Ludwika Dębickiego na recepcję twórczości literackiej Adama Jerzego Czartoryskiego

Katarzyna Grabias-Banaszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.007

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowska E. et al. (red.), 1966, Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 4: Oświecenie, Warszawa.

Banaszewski K., K. Grabias-Banaszewska, 2009, Powieść „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego jako przykład wykorzystania dzieła literackiego w rekonstrukcji myśli politycznej – sprawa włościańska, w: Między historią, literaturą a polityką, red. T. Nodzyński, Częstochowa, s. 101–124.

Bieliński J., 1905, Żywot ks. A. J. Czartoryskiego, t. 2, Warszawa.

Chrzanowski I., 1908, Historia literatury niepodległej Polski, Warszawa.

Chrzanowski I., 1908, Stosunek rękopisu Barda polskiego (1795) do jego pierwodruku (1840), „Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 1, z. 1-2.

Czartoryski A. J., O pocieszeniu, rkps Biblioteki Czartoryskich.

Czartoryski A. J., 2003, Poematy i wiersze, oprac. S. Kufel, Zielona Góra.

D.n., 1886, Puławy, „Prawda. Tygodnik Polityczny, Społeczny, Literacki”, nr 39.

Dębicki L., 1888, Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. 4, Lwów.

Dębicki L., 1883, Wspomnienia o Józefie Szujskim, Warszawa.

Duda H., 2005, Wstęp lingwistyczny: O języku Pan Sędzia Deluty Adama Jerzego Czartoryskiego, w: A. J. Czartoryski, Pan Sędzia Deluty, oprac. R. Sokoloski, Lublin-Ottawa, s. 38-54.

Gacowa H. (red.), 1974, „Maria” i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe, Wrocław.

Grabias-Banaszewska K., 2008, Wybrane problemy edycji powieści A. J. Czartoryskiego „Pan Sędzia Deluty”, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Bizior- Dombrowska, M. Lutomierski, Toruń, s. 215–227.

Handelsman M., 1948–1949, Adam Czartoryski, t. 1–2, Warszawa.

Handelsman M., 1950, Adam Czartoryski, t. 3, cz. 1–2, Warszawa.

Handelsman M., 1938, Czartoryski Adam Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków.

Handelsamn M., 1934, Czartoryski, Nicolas Ier et la question du Proche-Orient, Paris.

Handelsman M., 1938, Książę Adam Czartoryski. Próba życiorysu, „Przegląd Współczesny”, nr 6, s. 48–69; nr 7, s. 77–102.

Handelsman M., 1937, Książę Adam. Próba charakterystyki psychologicznej, „Wiadomości Literackie”, nr 52-53.

Handelsman M., 1937, Ukraińska polityka księcia Adama Czartoryskiego przed wojną krymską, Warszawa.

Hordyński Z., Recenzje i sprawozdania. Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie opracował Ludwik hr. Dębicki. Z pięcioma rycinami, t. 3–4, Lwów 1888, „Kwartalnik Historyczny” 1889.

Korbut G., 1931, Literatura polska. Od początków do wojny światowej, t. 4: Od 1864 do 1914 roku, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1887, O książce „Puławy”, „Czas”, nr 23.

Kufel S., 1996, Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 3, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa, s. 30–50.

Kufel S., 2005, Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta, oprac. R. Sokoloski, Lublin–Ottawa.

Kufel S., 2003, Twórczość poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego, Zielona Góra.

Kukiel M., 2008, Czartoryski a jedność Europy 1770–1861, Lublin.

Kukiel M., 1955, Czartoryski and European Unity, 1770–1861, New Jersey.

Kukiel M., 1993, Książę Adam, Warszawa.

Kwieciński K., 1908, „Bard polski” (1795) A. Czartoryskiego, „Biblioteka Warszawska”, t. 3.

Nemo., 1886, Monografia hr. Dębickiego, „Kronika Rodzinna”, t. 13, nr 22.

Niemcewicz J. U., 1840, Wspomnienie, w: Skarbiec historii polskiej, t. 1, cz. 2, Paryż.

Nowak L., 1939–1946, Dębicki Ludwik Zygmunt, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków.

Puławy (1762–1830) przez Ludwika hr. Dębickiego, „Czas” 1886, nr 236.

Skowronek J., 1994, Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa.

Skowronek J., 1959, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa.

Tarnowski S., 1907, Historia literatury polskiej. Wiek XIX. 1863–1900, t. 4, cz. 2, Kraków.

Vrtel S. (red.), 1907, Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905, „Pamiętnik Literacki”, t. 6.

Zaleski B., 1881, Żywot księcia A. J. Czartoryskiego, Poznań.

Żbikowski P., 1998, …bolem śmiertelnem ściśnione me serce… Rozpacz oświeconych. U źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793–1805, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism