Uwagi na marginesie dziewiętnastowiecznych (i nie tylko) edycji [Dziennika z lat 1847–1849] Juliusza Słowackiego

Jacek Brzozowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.006

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 11: H. Gacowa, Juliusz Słowacki, Wrocław 2000.

Biegeleisen H., 1883, Z niewydanych poezji Juliusza Słowackiego, „Kłosy”, nr 915.

Brzozowski J., 2011, „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” – kilka problemów edytorskich i interpretacyjnych, w: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, red. M. Kalinowska i M. Leszczyński, Toruń.

Floryan W., 1954, [Wstęp], w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. 15, Wrocław.

H. B. [Henryk Biegeleisen], 1883, Dziennik Słowackiego z ostatnich lat jego życia, „Ateneum”, t. 3, s. 62–82.

Kuźniar J., 1954, Wstęp, w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, Wrocław.

Maciejewski J., 1974, Florenckie poematy Słowackiego. „Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle” – „Ojciec zadżumionych” – „W Szwajcarii” – „Wacław”, Wrocław.

Sawrymowicz E. (red.), 1960, Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, oprac. E.

Sawrymowicz przy współpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego, Warszawa.

Słowacki J., Album rysunkowe z podróży na Wschód, Rękopis w Bibliotece Ossolińskich, sygn. 5463/I.

Słowacki J., 2009, Album rysunkowe z podróży na Wschód, wstęp i komentarz E. Grzęda, transliteracja E. Grzęda i J. Jesionowska, zasady transliteracji J. Jesionowska, Wrocław.

Słowacki J., 1884, Genezis z Ducha. List do J. N. Rembowskiego. Wykład nauki. Dziennik z r. 1847–1849, wydanie pierwsze z pośmiertnych rękopisów, poprzedzone wstępem i objaśnieniami przez H. Biegeleisena, Warszawa.

Słowacki J., 1909, Dzieła, t. 1, Lwów.

Słowacki J., 1937, Dzieła, t. 1, wydał i wstępem krytycznym poprzedził T. Pini, Warszawa.

Słowacki J., 1949, Dzieła, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Wrocław.

Słowacki J., 1952, Dzieła, t. 1, wyd. drugie, red. J. Krzyżanowski, Wrocław.

Słowacki J., 1959, Dzieła, t. 1, wyd. trzecie, red. J. Krzyżanowski, Wrocław.

Słowacki J., 1930, Dzieła, t. 3 (jako jeden volumin z t. 4), red. M. Kridl i L. Piwiński, z przedmową J. Lechonia, Warszawa.

Słowacki J., 1959, Dzieła, t. 11, wydanie trzecie, red. J. Krzyżanowski, Wrocław.

Słowacki J., 1954, Dzieła wszystkie, t. 14, red. J. Kleiner, Wrocław.

Słowacki J., [Dziennik z lat 1847–1849], sygn. 4738/I, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Słowacki J., [Dziennik z lat 1847–1849], sygn. 4807/III, cz. 1, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Słowacki J., [Dziennik z lat 1847–1849], sygn. 4807/III, cz. 4, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Słowacki J., 1962, Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław.

Słowacki J., 1908, Pisma, t. 2, zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora, w układzie A. Górskiego, Kraków.

Słowacki J., 1916, Pisma mistyczne, w wyborze, układzie i opracowaniu S. Wyrzykowskiego, Kraków.

Słowacki J., 1866, Pisma pośmiertne, t. 1, staraniem A. Małeckiego, Lwów.

Słowacki J., 1884, Pisma pośmiertne. Genezis z Ducha. List do J. N. Rembowskiego. Wykład nauki. Dziennik z r. 1847–1849, wydane i poprzedzone wstępem przez H. Biegeleisena, Lwów.

Słowacki J., 2009, Poematy. Nowe wydanie krytyczne, t. 1, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznań.

Słowacki J., 1900, Poezje liryczne i gnomiczne, z przedmową P. Chmielowskiego, Warszawa.

Słowacki J., 1889, Poezje, utwory dramatyczne i proza, pierwsze wyd. z pośmiertnych rękopisów, zaopatrzone wstępem i objaśnieniami przez J. H. Rychtera, Kraków.

Słowacki J., 2005, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznań.

Troszyński M., 2001, Austeria „Pod Królem-Duchem”. Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego, Warszawa.

Troszyński M., 2007, Jak wydać „wszystkie” wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania nad edytorskim „kanonem” wierszy Słowackiego. Część II, „Colloquia Litteraria”, nr 2/3.

Troszyński M., 1996, Raptularz jako dzieło literackie, w: J. Słowacki, Raptularz 1843–1849, pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu, opracowanie edytorskie, wstęp, indeksy M. Troszyński, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism