Historia w dziewiętnastowiecznym wydaniu – edytorskie losy Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza

Hanna Mateusiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.004

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach A., 1959, Polska książka ilustrowana 1800–1900, Kraków.

Chociszewski J., 1869, Przedmowa, w: J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Chełmno.

Czartoryski A. J., 1860, Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza, Berlin–Paryż.

Czech J., 1835, Przedmowa, w: J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Kraków.

Grabski A., 1976, W kręgu „Śpiewów historycznych”, w: Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa, s. 385–428.

Jabłoński K., 1849, Przedmowa, w: J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Lwów.

Jagoda Z., 1971, O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816–1846, Kraków.

Jankowski W., 1910, Geneza i dzieje „Śpiewów historycznych” Niemcewicza, „Pamiętnik Literacki”, s. 52–71.

Kłossowski A., H. Werno, 1972, Mickiewicz Władysław, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź.

Knot A., 1948, Dzieje „Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.

Kraushar A., 1913, Senator Nowosilcow i cenzura za Królestwa Kongresowego 1819–1829, „Miscellanea Historyczne”, s. 120–135.

Lelewel J., 1817, Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza pod względem historii uważane, „Dziennik Wileński”, t. 5, nr 27.

Markiewicz-Chmielewska Z., 1972, Jabłoński Kajetan, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź.

Mazurkowa B., 1992, O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich doby oświecenia, „Studia Bibliologiczne”, t. 5, s. 129–149.

Niemcewicz J. U., 1816, Przedmowa, w: idem, Śpiewy historyczne, Warszawa.

Niemcewicz J. U., 1859, Śpiewy historyczne, nakład i druk B. M. Wolffa, Petersburg.

Niemcewicz J. U., Śpiewy historyczne, rkps Ossol. 3997/I, własn. Julii Żukotyńskiej (przepis. Warszawa 1835).

Niemcewicz J. U., Śpiewy historyczne, rękopis Ossolineum 3293/I oraz 6266/II (przepisane przez Łucję Godebską).

Niemcewicz J. U., 1852, Śpiewy historyczne, wyd. J. Sabiński, Wadowice.

Ocieczek R., 1990, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Katowice, s. 8–19.

Ogłoszenie przedpłaty na nowe wydanie „Śpiewów historycznych” J. U. Niemcewicza, Przemyśl 1850 r., w: J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Przemyśl 1851.

Persowski F., 1972, Jeleń, w: Słownik pracowników polskiej książki, Warszawa–Łódź.

Platt J., 1972, Tadeusz Mostowski, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź.

Słodkowska E., 2002, Produkcja i rozpowszechnianie wydawnictw w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa.

Sowiński J., 1996, Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473–1939, Wrocław.

Szwejkowska H., 1981, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX–XX wieku, Warszawa–Wrocław.

Witkowski M., 1974, W kręgu „Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza”, Poznań.

Ząbkowski F., 1832, Teoria sztuki drukarskiej zastosowana do praktyki, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism