Dziewiętnastowieczne edycje mów i listów Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640)

Mariola Jarczykowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.003

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmaj L., 1927, Samuel Przypkowski na tle prądów religijnych XVII wieku, Kraków.

Dorobisz J., 1994, Sejm nadzwyczajny z 1624 roku, Opole.

Dowgird S. z Pogowia, 1626, Genealogia albo krótkie opisanie wielkich książąt litewskich i ich wielkich a mężnych spraw wojennych, Lubcz.

Estreicher K., 1908, Bibliografia polska, t. 22, Kraków.

Fidelus M., 1971, O wydawnictwach staropolskich tekstów literackich przed rokiem 1918, „Ruch Literacki”, z. 1, s. 45–50.

Kalicki B., 1859, Zarysy historyczne, Lwów.

Korzon K., 1986, Stanisław Przyłęcki, w: Polski słownik biograficzny, t. 29/2, z. 121, Wrocław.

Kotłubaj E., 1859, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno, Witebsk.

Kraszewski J. I., 1867, Przypisek wstępny, w: Listy Władysława IV Wazy do Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego pisane 1612–1632, wydał A. Muchliński, Kraków.

Kraushar A., 1892, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, Petersburg.

Krzysztofa Radziwił[ł]a księcia na Birżach i Dubinkach hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego informacyje synowi swemu Januszowi do cudzych krajów dane w roku 1628 i 1632, Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk im. W. Stefanyka, rkps sygn. Bibl. Ossol. 1858 II, fond 5.

Łukaszewicz J., 1842, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, t. 1. Poznań.

Maciejowski W. A., 1852, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, t. 3–4, Warszawa.

Mecherzyński K., 1856, Historia wymowy w Polsce, t. 1, Kraków.

Niemcewicz J. U., 1836, Dzieje panowania Zygmunta III, t. 3, Wrocław.

Przyłęcki S., 1837, Radziwiłłowska biblioteka w Nieświeżu, „Sławianin”, wyd. S. Jaszowski, t. 1, Lwów.

Radziwiłł K., 1859, Księcia Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego sprawy wojenne i polityczne 1621–1632, Paryż.

Radziwiłł K., Mowa Księcia Jmci pana hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w izbie poselskiej Anno 1624, AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, ks. 1, s. 52¬55.

Sokołowski A., 1885, Wstęp, w: Archiwum Domu Radziwiłłów (Listy ks. M. K. Radziwiłła Sierotki, Jana Zamoyskiego, Lwa Sapiehy), Kraków.

Spis rękopismów będących własnością pana Muchlińskiego, profesora na Akademii Petersburskiej, Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk im. W. Stefanyka, rkps sygn. Bibl. Ossol. 1839 II, k. 72 verso.

Szajnocha K., 1861, Szkice historyczne, t. 3, Warszawa.

Wnuk A., 2003, Krzysztof II Radziwiłł w świetle swoich listów z lat 1621–1622, w: Radziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Lublin, s. 133–142.

Żywot Jaśnie Oświeconego Księcia Bogusława Radziwiłła (z rękopismów hr. T. Działyńskiego), wydał A. Popliński, Poznań1840.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism