Dwa komputy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z pierwszej połowy 1615 roku

Andrzej Grzegorz Przepiórka, Karol Żojdź

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2020.6.12

Abstrakt


Edycja źródłowa obejmuje dwa komputy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z pierwszej połowy 1615 r. Dokumenty stanowią cenny materiał do badań nad organizacją i liczebnością wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej połowie XVII w.


Słowa kluczowe


wojna Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim (1609–1618); Wielkie Księstwo Litewskie; armia litewska; hetman litewski; komputy; organizacja wojska; żołnierze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyniak U., W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004.

Balcerek M., Księstwo Kurlandii i Semigalii w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1600–1629, Poznań 2012.

Błaszczyk G., Herbarz szlachty żmudzkiej, t. 2, Warszawa 2015.

Byliński J., Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984 (Acta Universitatis Wratislaviensis, t. 689, Prawo, t. 117).

Czerska D., Między „smutą” a kryzysem lat 40. XVII w. (polityka wewnętrzna Rosji w okresie panowania pierwszego Romanowa), Kraków 1978.

Gawron P., Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646, Warszawa 2010.

Gawron P., Oddziały autoramentu cudzoziemskiego w Prusach Królewskich i Warmii w dobie wojny z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy (1609–1618), w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 4: Społeczeństwo a wojsko, Warszawa 2015, s. 39–57.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Lulewicz H., Szemiot (Szemet) Wacław, w: PSB, t. 48, Warszawa–Kraków 2012, s. 161–163.

Majewski A.A., Moskwa 1617–1618, Warszawa 2016.

Nagielski M., Aleksander Dadźbóg Sapieha – działalność polityczno-wojskowa w latach 1607–1635, w: Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI–XIX, t. 1: Sapiehowie, red. T. Ciesielski, M. Sawicki, Opole 2018, s. 277–295.

Ochmann S., Sejmy z lat 1615–1616, Wrocław 1970.

Polak W., Habsburgowie wobec konfliktów polsko-moskiewskich na początku XVII wieku, w: Stosunki polsko-niemieckie w XVI–XVIII wieku. Materiały konferencji naukowej, Kielce–Szydłowiec, 19–21 października 2000, red. J. Wijaczka, Kielce 2002, s. 121–141.

Polak W., Misja gońca moskiewskiego Denisa Oładina w Rzeczypospolitej w 1613 roku, „Almanach Historyczny” 2, 2000, s. 75–106.

Polak W., Misja posłów moskiewskich Fiodora Żeliabuskiego i Semena Matczina w Polsce w 1615 r., „Czasy Nowożytne” 16, 2004, s. 11–55.

Polak W., Nieudana misja gońca cesarskiego Jakuba Henckla von Donnersmarck i gońca senatu Rzeczypospolitej Jana Hrydzicza do Moskwy w 1613/1614 r., „Czasy Nowożytne” 8(9), 2000, s. 137–172.

Polak W., O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczpospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612, Toruń 2014.

Polak W., Trzy misje. Rokowania dyplomatyczne pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą w latach 1613–1615, Toruń 2014.

Przepiórka A.G., Od wolontariuszy do żołnierzy zaciężnych. Ewolucja formacji lisowczyków w dobie wojny z Moskwą (1615–1618), w: Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura, urzędy, prawo, finanse, red. K. Łopatecki, Zabrze 2011, s. 217–241.

Przepiórka A.G., Relacje hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza z królem Zygmuntem III Wazą w dobie wojny z Moskwą (1611–1618), w: Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Kraków 2012, s. 671–687.

Tyszkowski K., Aleksander Lisowski i jego zagony na Moskwę, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 5, 1932, nr 1, s. 1–28.

Tyszkowski K., Erazm Heidelius i jego misje polityczne w Polsce w latach 1611/6, Lwów 1938 (odb. ze „Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 18, nr 1).

Tyszkowski K., Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmunta III (1605–1618), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 8, 1935, nr 1, s. 37–85.

Tyszkowski K., Wojna o Smoleńsk 1613–1615, Lwów 1932.

Ziemlewska A., Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581–1621), Toruń 2008.

Żojdź K., Spis towarzyszy z roty husarskiej Jana Karola Chodkiewicza, uczestniczących w szturmie Moskwy, w: Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 5, red. Z. Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź, Oświęcim 2017, s. 306–313.

Żojdź K., Udział hetmana polnego litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła w rokowaniach pokojowych z Moskwą na przełomie lat 1615 i 1616, w: Radziwiłłowie w służbie Marsa, red. M. Nagielski, K. Żojdź, Warszawa 2017, s. 77–95.

Żojdź K., Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku, Toruń 2019.

Козляков В.Н., Михаил Федорович, Москва 2004 / Kozli͡akov V.N., Mikhail Fedorovich, Moskva 2004.

Пшэпюрка А.Г., Вайскова-палітычная дзейнасць Аляксандра Дажбога Сапегі падчас вайны з Маскоўскай дзяржавай 1609–1618 гг., „Arche” 2016 nr 3, s. 185–213 / Pshėpi͡urka A.G., Vaĭskova-palitychnai͡a dzeĭnasts’ Ali͡aksandra Dazhboha Sapehi padchas vaĭny z Maskoŭskaŭ dzi͡arzhavaĭ 1609-1618 hh, „Arche” 2016 nr 3, s. 185–213.

Пшэпюрка А.Г., Дзеянні войскаў ВKЛ пад Смаленскам у 1614 г., „Беларускі гістарычны агляд” 15, 2008, nr 1–2(28–29), s. 124–148 / Pshėpi͡urka A. G., Dzei͡anni voĭskaŭ VKL pad Smalenskam u 1614 h., „Belaruski histarychny ahli͡ad” 15, 2008, nr 1–2(28–29), s. 124–148.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism