Posłowie ruskich województw Korony na sejmie lubelskim w styczniu–lutym 1569 roku

Witalij Michałowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2020.6.05

Abstrakt


W artykule omówiono stosunek szlachty z ruskich województw Korony Polskiej (ruskiego, podolskiego i bełskiego) na sejmie lubelskim w styczniu–lutym 1569 r. wobec planów unii, przed podjęciem decyzji o inkorporacji Podlasia i Wołynia.

Słowa kluczowe


unia lubelska; sejm lubelskie 1569 r.; województwa ruskie Korony; województwo ruskie; województwo podolskie; województwo bełskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Metryka Koronna (MK), sygn. 101, 107; Archiwum Skarbu Koronnego, dz. I, sygn. 222.

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (BCz), Teki Naruszewicza, sygn. 76, 77.

Źródła drukowane

Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572–1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2016.

Akta Unji Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932.

Diariusz Lubelskiego Sejmu Unii: rok 1569, w: Źródłopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, cz. 3, wyd. A.T. Działyński, Poznań 1856.

Kaniewska I., Sprawa posłów ruskich. Uzupełnienie do diariusza sejmu warszawskiego 1563/64 r.), „Studia Historyczne” 28, 1985, nr 3, s. 437–473.

Matricularum Regni Poloniae summaria, t. 5, cz. 2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961.

Volumina Constitutionum, cz. 2: 1550–1609, t. 1: 1550–1585, oprac. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005.

Архив Юго-Западной России, cz. 8, t. 1, wyd. М. Грушевский, Киев 1894 / Arkhiv I͡ugo-Zapadnoĭ Rossii, cz. 8, t. 1, wyd. M. Hrushevs’kiĭ, Kiev 1894.

Дневник Люблинского сейма 1569 года. Соединение Великого княжества Литовского с Королевствем Польским, wyd. М. Коялович, Санкт-Петербург 1869 / Dnevnik Li͡ublinskogo ceĭma 1569 goda. Soedinenie Velikogo kni͡azhestva Litovskogo s Korolestvem Pol’skim, wyd. M. Koi͡alovich, Sankt-Peterburg 1869.

Opracowania

Bodniak S., Fredro Jan h. Bończa († ok. 1591), w: PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 118–119.

Chłapowski K., Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795 (materiały źródłowe), Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017.

Ferenc M., Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 141, 2014, nr 2, s. 367–383.

Grzybowski S., Mikołaj Sienicki – Demostenes sejmów polskich, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2, 1957, s. 91–132.

Kaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Kraków 1974 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 351, Prace Historyczne, nr 48).

Kolankowski L., Posłowie sejmów Zygmunta Augusta, Kraków 1928.

Litwin H., Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego. Wołyń i Kijowszczyzna w Unii Lubelskiej, Warszawa 2019.

Lulewicz H., Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002.

Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, oprac. W. Uruszczak, I. Kaniewska, M. Ferenc, J. Byliński, red. I. Kaniewska, Warszawa 2013.

Sucheni-Grabowska A., Sejm w latach 1540–1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. J. Michalski, Warszawa 1984, s. 114–216.

Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987.

Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992.

Wyczański A., Szlachta polska w XVI wieku, Warszawa 2001.

Білоус Н., Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії), „Український історичний журнал” 2010, nr 1, s. 65–83 / Bilous N., Li͡ublins’ka unii͡a 1568 r.: istoriohrafichni pohli͡ady ta interpretat͡ siï (do 440-richchi͡a Li͡ublins’koї uniї), „Ukrains’kyĭ istorichnyĭ zhurnal” 2010, nr 1, s. 65–83.

Грушевский М., Історія України-Руси, t. 4: XIV–XVI віки. Відносини політичні, Київ 1993 / Hrushevs’kyĭ M., Istorii͡a Ukraїny-Rusy, t. 4: XIV–XVI viky. Vidnosyny politychni, Kyїv 1993.

Михайловський В., Сенатори Руського, Подільського та Белзького воєводств на люблінському сеймі 1569 р., „Український історичний журнал” 2019, nr 2, s. 46–66 / Mikhaĭlovs’kyĭ V., Senatory Rus’koho, Podil’s’koho ta Belz’koho voi͡evodstv na li͡ublins’komu seĭmi 1569 r., „Ukrains’kyĭ istorichnyĭ zhurnal” 2019, nr 2, s. 46–66.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism