Sądy starostów generalnych żmudzkich (druga połowa XV – pierwsza połowa XVI w.)

Eugenijus Saviščevas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2020.6.01

Abstrakt


Celem artykułu jest określenie miejsca sądów starosty generalnego w systemie sądownictwa Żmudzi, w okresie od 1450 r. (czyli od momentu, kiedy urząd ten objął Jan Kieżgajłowicz) do reformy sądowo-administracyjnej przeprowadzonej w 1566 r. Dla lat wcześniejszych przedstawiono tylko kilka hipotetycznych uwag. W badanym czasie można wydzielić dwa okresy: przed i po wydaniu I Statutu Litewskiego (1529). Na podstawie ok. 200 dokumentów sądowych, zebranych z różnych zespołów rękopisów, i aktów ksiąg spraw sądowych Metryki Litewskiej możemy rekonstruować niektóre aspekty działalności tego sądu, w tym: zakres jego kompetencji, stosunek do sądów wielkich książąt i sądów dzierżawców (mniejszych starostów), jego skład, sąd podstarościego, miejsce zebrania sądu, czas roków sądowych.


Słowa kluczowe


Żmudź; generalny starosta Żmudzi; sąd starosty; ciwun; podstarości; roki sądowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 2, wyd. A. Tyla, D. Žygelis, Vilnius 1997.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 4 (1479–1491). Užrašymų knyga 4, wyd. L. Anužytė, Vilnius 2004.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 7 (1506–1539). Užrašymų knyga 7, wyd. I. Ilarienė, L. Karalius, D. Antanavičius, Vilnius 2011.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 19 (1535–1537). Užrašymų knyga 19, wyd. D. Vilimas, Vilnius 2009.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 224 (1522–1530). 4-oji Teismų bylų knyga, wyd. S. Lazutka, I. Valikonytė i in., Vilnius 1997.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 225 (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga, wyd. S. Lazutka, I. Valikonytė i in., Vilnius 1995.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 227 (1533–1535). 8-oji Teismų bylų knyga, wyd. S. Lazutka, I. Valikonytė i in., Vilnius 1999.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 229 (1540–1541). 10-oji Teismų bylų knyga, wyd. S. Lazutka, I. Valikonytė i in., Vilnius 2003.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 230/11 (1518–1523). Įrašų knyga, wyd. A. Dubonis, Vilnius 1997.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 231 (1540–1543). 12-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė, i in., Vilnius 2007.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 234 (1546–1548). 19-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė i in., Vilnius 2009.

Lietuvos Metrika / Метрика Литовська. Knyga nr. 235 (1547–1549). 20-та книга сдових справ, wyd. Д. Ващук, Киïв 2019.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 248 (1554–1556). 34-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė i in., Vilnius 2018.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 249 (1554–1568). 35-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė i in., Vilnius 2018.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 251 (1555–1558). 37-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė i in., Vilnius 2010.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 254 (1559–1563). 40-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė i in., Vilnius 2015.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 261 (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė i in., Vilnius 2011.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 264 (1565–1566). 50-oji Teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė i in., Vilnius 2014.

Prochaska A., Nieco o starostach na Żmudzi, „Kwartalnik Historyczny” 9, 1895, s. 663–667.

Pirmasis Lietuvos Statutas. Tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis, t. 2, cz. 1, wyd. S. Lazutka, I. Valikonytė, E. Gudavičius i in., Vilnius 1991.

Statut Litewski drugiej redakcyi (1566), Kraków 1900 (Archiwum Komisyi Prawniczej, t. 7).

Valikonytė I., Lazutka S., Lietuvos didžiojo kunigaikščio 1529 metų Nuostatai Žemaitijos žemei, w: Lietuvos metrikos studijos. Mokymo priemone, red. I. Valikonytė, Vilnius 1998, s. 17–53.

Zbiór praw litewskich od roku 1389 do 1529 Tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544. do roku 1563, wyd. A.T. Działyński, Poznań 1841.

Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. / Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII, wyd. D. Antanavičius, E. Saviščevas, Vilnius 2010 (Historiae Lituaniae Fontes Minores, t. 6).

Акты издаваемые Виленскою Археографическою Комиссиею, t. 24: Акты о боярах, Вильна 1897 / Akty izdavaemye Vilenskoi͡u Arkheograficheskoi͡u Komissiei͡u, t. 24: Akty o boi͡arakh, Vil’na 1897.

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-западной Руси, t. 1, Вильна 1867 / Arkheograficheskiĭ sbornik dokumentov, otnosi͡ashchikhsi͡a k istorii Severo-zapadnoĭ Rusi, t. 1, Vil’na 1867.

Русская историческая библиотека, t. 20: Литовская Метрика. Книги судных дел, Санкт-Петербург 1903 / Russkai͡a istoricheskai͡a biblioteka, t. 20: Litovskai͡a Metrika. Kniga sudnykh del, Sankt-Peterburg 1903.

Русская историческая библиотека, t. 30: Литовская Метрика. Книги публичных дел, Юрьев 1914 / Russkai͡a istoricheskai͡a biblioteka, t. 30: Litovskai͡a Metrika. Kniga publichnykh del, I͡ur’ev 1914.

Opracowania

Almonaitis V., Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410 metais, Vilnius 1998.

Andriulis V., Lietuvos teisės istorija, Vilnius 2002.

Błaszczyk G., Diecezja żmudzka od XV wieku do początku XVII wieku. Ustrój, Poznań 1993.

Dubonis A., Kaimyninių kraštų įtakos Lietuvos valstybės formavimosi laikotarpiu, w: Lietuvos valstybės sukūrimas europiniame kontekste, Vilnius 2008, s. 84–87.

Jablonskis K., Istorija ir jos šaltiniai, Vilnius 1979.

Jurginis J., Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje, Vilnius 1971.

Machovenko J., Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Diskusiniai klausimai, Vilnius 2007.

Ochmański J., Ruskie wzory organizacyjne w państwie litewskim XIV–XV wieku, w: Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Łowmiańskiego, oprac. J. Ochmański, Poznań 1974, s. 167–173.

Saviščevas E., Apie bajorų gyvenimą, aistras ir mirties bausmę XVI a. Žemaitijoje, „Istorijos šaltinių tyrimai” 2, 2010, s. 180–190.

Saviščevas E., Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–1566 metais, Vilnius 2010.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 3: Księstwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, A. Haratym, Warszawa 2004.

Valikonytė I., Pirmasis Lietuvos Statutas Žemaitijoje, „Istorijos šaltinių tyrimai” 3, 2011, s. 179–194.

Vilimas D., Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisme, Vilnius 2019.

Vilimas D., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564–1588), Vilnius 2006.

Wojtkowiak Z., Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w., Poznań 1980.

Zujienė G., Mirties bausmė Žemaičių pilies teisme XVI–XVII a. I pusė, „Lituanistica” 61, 2015, nr 2(100), s. 115–127.

Бедрій М., Копні суди на українських землях у XIV–XVIII ст.: історико-правове дослідження, Львів 2014 / Bedriĭ M., Kopni sudy na ukraïns'kykh zemli͡akh u XIV–XVIII st.: istoryko-pravove doslidzhenni͡a, L'viv 2014.

Лаппо И., Великое Княжество Литовское во второй половине XVI столетия: литовско-русский повет и его сеймик, Юрьев 1911 / Lappo I., Velikoe Kni͡azhestvo Litovskoe vo vtoroĭ polovine XVI stoleti͡a: litovsko-russkiĭ povet yego seĭmik, I͡ur'ev 1911.

Лаппо И., Великое Княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефaна Батория (1569–1586), Санкт-Петербург 1901 / Lappo I., Velikoe Kni͡azhestvo Litovskoe za vremi͡a ot zakli͡uchenii͡a Li͡ublinskoĭ unii do smerti Stefana Batorii͡a (1569–1586), Sankt-Peterburg 1901.

Любавский М., Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута, Москва 1892 / Li͡ubavskiĭ M., Oblastnoe delenie i mestnoe upravlenie Litovsko-Russkogo gosudarstva ko vremeni izdanii͡a pervogo Litovskovo statuta, Moskwa 1892.

Полiщук B., Врядове вижiвство в структурi публiчно-правових процедур (на матерiалi Луцьких замковик книг 1558–1567 рр.), „Соцiум” 1, 2002, s. 79–109 / Polishchuk V., Vri͡adove vyz͡ hivstvo v strukturi publichno-pravovykh procedur (na materiali Lut͡ skikh zamkovykh knyh 1558–1567 rr.), „Socium” 1, 2002, s. 79–109.

Полiщук B., Луцкий замковий уряд в адмiнистративнiй системi Великого князiства Литовского до реформ 1564–1566 рр., „Украïнський iсторичний журнал” 2003, nr 2, s. 3–13 / Polishchuk V., Lut͡ skyĭ zamkovyĭ urad v adminystratyvniĭ systemi Velykoho kni͡azistva Litovskoho do reform 1564–1566 rr., „Ukraïns’kyĭ istorychnyĭ zhurnal” 2003, nr 2, s. 3–13.

Полiщук B., Луцкий замковий уряд в адмiнистративнiй системi Великого князiства Литовского вiд початку XV ст. до реформ 1564–1566 рр., „Украïнський iсторичний журнал” 2005, nr 1, s. 108–124 / Polishchuk V., Lut͡ skyĭ zamkovyĭ urad v adminystratyvniĭ systemi Velykoho kni͡azistva Litovskoho vid pochatku XV st. do reform 1564–1566 rr., „Ukraïns’kyĭ istorychnyĭ zhurnal” 2005, nr 1, s. 108–124.

Полiщук B., Между процедурой и формуляром: источниковедческий анализ судебных записей замковых книг перед реформой 1564–1566 гг. (на примере луцких замковых книг 1558–1566 гг.) / Polishchuk V., Mezhdu prot͡ seduroĭ i formuli͡arom: istochnikovedcheskiĭ analiz sudebnykh zapiseĭ zamkovykh knig pered reformoĭ 1564–1566 gg. (na primere lut͡ skikh zamkovykh knig 1558–1566 gg.), w: Iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, Vilnius 2007, s. 355–380.

Полiщук B., Офiцiйнi свiдки – вижi луцького замкового уряду в 1561–1567 рр. (особовий склад та службове пiдпорядкування), „Соцiум” 5, 2005, s. 13–39 / Polishchuk V., Ofit͡ siĭni svidky – vyz͡ hi lut͡ skoho zamkovoho uri͡adu v 1561–1567 rr. (osobovyĭ sklad ta sluz͡ hbove pidpori͡adkuvanni͡a), „Socium” 5, 2005, s. 13–39.

Полiщук B., Свiтки у русько-литовьскому прави до судово-административной реформï 1564–1566 рр., „Молодая нацiя” 2000, nr 1, s. 123–163 / Polishchuk V., Svitky u rus’ko-lytov’skomu pravy do sudovo-admynystratyvnoĭ reformï 1564–1566 rr., „Molodai͡a nat͡ sii͡a” 2000, nr 1, s. 123–163.

Шаланда А., Замковы суд у Гарадзенскiм павеце (другая палова XV–1566 г.), „Гaрадзенскi палiмпсест” 2009, s. 8–34 / Shalanda A., Zamkovy sud u Haradzenskim pavetse (druhai͡a palova XV–1566 h.), „Haradzenski palimpsest” 2009, s. 8–34.

Шаланда А., Земскi суд Гарадзенскага павета ӯ 1555–1564 гг., „Гaрадзенскi палiмпсест” 2009, s. 35–64 / Shalanda A., Zemski sud Haradzenskaha paveta ŭ 1555–1564 hh., „Haradzenski palimpsest” 2009, s. 35–64.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism