Dokument fundacyjny Jerzego Ilinicza z 1520 roku dla kościoła w Białej Podlaskiej

Andrzej Buczyło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2019.5.07

Abstrakt


Artykuł zawiera omówienie i edycję przywileju fundacyjnego kościoła w Białej Podlaskiej wystawionego przez Jerzego Iwanowicza Ilinicza. Zawarte w nim informacje pozwalają na ustalenie m.in. nowej daty powstania parafii czy listy wezwań. W przywileju znajduje się także najstarsza wzmianka o Białej Podlaskiej jako mieście.

Słowa kluczowe


Biała Podlaska; Biała; fundacja kościoła; lokacja miasta; Jerzy Iwanowicz Ilinicz; Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”; ziemia brzeska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, sygn. D18, D51. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)

Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (AR), Rękopisy biblioteczne, sygn. 61; Księgi grodzkie mielnickie, sygn. 2.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 4874 (kopia mikrofilmowa w Bibliotece Narodowej w Warszawie)

Źródła drukowane

Acta capituli ecclesiae cathedralis Vilnensis saec. XVI–XVIII / Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posedžiu protokolai XVI–XVIII a., t. 1: 1502–1533, wyd. D. Antanavičius, D.E. Staškevičiene, Vilnius 2017.

Acta Nuntiaturae Polonae, t. 2, wyd. H.D. Wojtyska, Romae 1992.

Acta Synodi Dioecesanae Luceoriensis per Bernardum Maciejowski Episcopum Luceoriensem tribus postremis diebus Februarii Anno Domini MDLXXXIV celebratae, wyd. Z. Chodyński, Varsaviae 1876.

Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wyd., wstęp i przyp. D. Dąbrowski, A. Jusupović, współpr. I. Juriewa, A. Majorowa, T. Wikuł, Kraków–Warszawa 2017 (Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. 16).

Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, tłum., wstęp i koment. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa 2017.

Lietuvos Metrika. Knyga nr 8 [8] (1499–1514), wyd. A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius, Vilnius 1995.

Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi, magni ducis Lithuaniae, 1386-1430, wyd. J. Ochmański, Warszawa–Poznań 1986.

Полное собраніе русскихъ лѣтописей, t. 2, Санктпетербургъ 1843.

Сборникъ статей, разъясняющихъ польское дѣло по отношению къ Западной Россіи, t. 2, oprac. С. Шолковичъ, Вильна 1887.

Opracowania

Ališauskas V, Jaszczołt T., Jovaiša L., Paknys M., Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., Vilnius 2009.

Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. 3, Warszawa 1846.

Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, wyd. 2 popr. i uzup. przez F.K. Martynowskiego, t. 4, Warszawa 1886.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Warszawa 2007.

Dunikowska I., Filipowicz Jan, w: PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 454.

Flisiński J., Biała na Podlasiu. Dzieje miasta i okolic do 1795 r., Biała Podlaska 2009.

Flisiński J., Biała przedradziwiłłowska i jej właściciele – przyczynek do dziejów miasta, „Rocznik Bialskopodlaski” 10, 2002, s. 7–21.

Jadczak S., Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993.

Jankowski R., Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 r. do XX wieku, „Miscellanea Historico-Archivistica” 13, 2001, s. 131–168.

Jankowski R., Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV do 1838 r., „Miscellanea Historico-Archivistica” 11, 2000, s. 35–68.

Jaszczołt T., Jan Nasuta z Międzyrzecza (zm. po 29 XI 1484), starosta (namiestnik) kamieniecki, drohicki, brzeski i grodzieński, marszałek hospodarski, herbu Rogala, w: Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, t. 3, Białystok 2005, s. 111–113.

Jaszczołt T., Kościoły katolickie w powiatach brzeskim, kamienieckim i kobryńskim do roku 1566, w: Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 73–105.

Jaszczołt T., Szlachta ziemi drohickiej w XV i w początkach XVI wieku. Zagadnienia społeczne, gospodarcze, genealogiczne, Białystok 2009, mps rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kier. prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego, Uniwersytet w Białymstoku.

Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616), wojewoda wileński, Warszawa 2000.

Lulewicz H., Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zwany Sierotką, w: PSB, t. 30, Wrocław 1987, s. 349–361.

Łukaszewicz J., Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, t. 2, Poznań 1843.

Maraśkiewicz J., Biała Podlaska. Dzieje miasta i kościoła farnego pw. św. Anny od XV wieku do 1945 roku, Biała Podlaska 2007.

Pietkiewicz K., Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w średniowieczu, Poznań 1982.

Prokop K.R., Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV–XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 2003.

Prokop K.R., Biskupi ordynariusze diecezji na ziemiach litewskich i białoruskich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Warszawa–Drohiczyn 2015.

Rachuba A., Biała pod rządami Radziwiłłów w latach 1568–1813, w: Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, oprac. T. Wasilewski, T. Krawczak, wstęp J. Skowronek, Biała Podlaska 1990, s. 37–66.

Soszyński R., Parafia św. Anny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007.

Urban W., Piekarski Hieronim, w: PSB, t. 26, Wrocław 1981, s. 65–66.

Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa litewskiego. Spisy, t. 3: Księstwo żmudzkie XV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, A. Haratym, Warszawa 2015.

Wawrzyńczyk A., Rozwój wielkiej własności ziemskiej na Podlasiu w XV i XVI wieku, Wrocław 1951.

Wróbel W., Krąg rodzinny Zofii z Chożowa Holszańskiej i jej testament z 29 VII 1518 r., w: Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych, red. D.K. Rembiszewska, H. Krajewska, Łomża 2013, s. 345–366.

Аляхновіч Р.А., Пачатак заняпаду „знакомитого” дому: Ян і Ядзвіга Ільінічы, w: Карэліччына: людзі, падзеі, час. Зборнік навуковых артыкулаў, red. А.А. Скеп’ян, Мінск 2012, s. 73–87.

Аляхновіч Р.А., Рыбчонак С.А., Шаланда А.І., Род Іллінічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI стагоддзях, Мір 2015.

Барсовъ Н., Матеріалы для историко-географическаго словаря Россіи, Вильна 1865.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism