Początek szwedzkiej interwencji w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu 1701 roku

Dzmitry Wićko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2019.5.04

Abstrakt


Artykuł omawia sytuację militarną na północy Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie 1701 r., ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między Sapiehami a Karolem XII oraz jej znaczenia w wojennych planach szwedzkiego króla.

Słowa kluczowe


wielka wojna północna; plan operacyjny; działania wojenne; dobra magnackie; republikanci litewscy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adlerfeld G., Histoire militaire de Charles XII, roi de Svede: depuis l’an 1700, jusqu’à la bataille de Pultowa en 1709, t. 1, Paris 1741.

Axel Gyllenkrooks relationer från Karl XII:s krig, wyd. N. Sjöberg, Stockholm 1913.

Burdowicz-Nowicki J., Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706, Kraków 2010.

Feldman J., Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704–1709, Kraków 1925.

Generalen friherre Carl Gustaf Rehnskölds anteckningar och dagböcker 1701–1702; 22 Dec. 1702 – 19 Okt. 1704; 28 Juli 1705 – 13 Aug. 1706, „Karolinska Krigares Dagböcker” 9, 1913, s. 1–196.

Horn G., Arvid Bernhard Horn, Stockholm 1852.

Jarochowski K., Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemię polską, Poznań 1856.

Jarochowski K., Dzieje panowania Augusta II od wstąpienia Karola XII na ziemię polską aż do elekcji Stanisława Leszczyńskiego (1702–1704), Poznań 1874.

Jonasson G., Karl XII och hans rådgivare. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697–1702, Uppsala 1960.

Jonasson G., Karl XII:s baltiska militärpolitik under år 1701, „Scandia” 29, 1963, s. 250–291.

Jonasson G., Karl XII:s polska politik 1702–1703, Stockholm 1968.

Konung Karl XII:s egenhändiga bref, wyd. E. Carlson, Stockholm 1893.

Koroluk W.D., Polska i Rosja a wojna północna, tłum. S. Nowakowski, W. Głuchowski, M. Czyrko, Warszawa 1954.

Nordberg J.A., Histoire de Charles XII, roi de Suéde, t. 1, A la Haye 1748.

Nordensvan C.O., Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia, t. 1, Stockholm 1904.

Rachuba A., Sapieha Aleksander Paweł, w: PSB, t. 34, Wrocław 1993, s. 561–565.

Rosen C., Bidrag till kännedom om de händelser, som närmast föregingo svenska stormaktsväldets fall, t. 1: Sveriges ställning till Polen 1701–1704, Stockholm 1936.

Rosen C., Bidrag till kännedom om de händelser, som närmast föregingo svenska stormaktsväldets fall, t. 2, cz. 2: Försvaret av Östersjöprovinserna 1701–1704, Stockholm 1936.

Sapiehowie: materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe, t. 2, Petersburg 1891.

Sliesoriūnas G., Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė suverbuotų karinių dalinių siuntimas prie Rygos 1700 m., „Lietuvos istorijos metraštis” 2001 [2002], nr 2, s. 59–86.

Smolarek P., Rzeczpospolita wobec wojny północnej (1699–1702), Kraków 1950, mps pracy doktorskiej, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wimmer J., Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wielkiej wojny północnej 1700–1717, Warszawa 1956.

Wiśniowiecki J.A., Ilias Polski (1700–1710), wyd. P.P. Romaniuk, J. Burdowicz-Nowicki, Warszawa 2018.

Віцько Д., Рэспубліканска-сапежынскія перамовы на з’ездзе ў Горадні восенню 1701 г., „Беларускі гістарычны агляд” 18, 2011, nr 1–2, s. 61–97.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism