Koszty wystawienia regimentu piechoty cudzoziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku

Przemysław Gawron

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2019.5.03

Abstrakt


Artykuł porusza zagadnienie kosztów wystawienia przez hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła oraz podkomorzego litewskiego Janusza Radziwiłła regimentu piechoty cudzoziemskiej dla potrzeb wojny smoleńskiej. Autor zajął się kwestią kosztów tego przedsięwzięcia oraz przyczyn, dla których Radziwiłłowie podjęli się tego zadania.


Słowa kluczowe


piechota cudzoziemska; Krzysztof Radziwiłł; Janusz Radziwiłł; wojna smoleńska 1632–1634

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (AR): dz. II, rkps 1109; dz. V, rkps 6596/II, 10530, 11119, 11135, 11557/I; dz. VII, rkps 58; dz. XI, rkps 34.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Księgi grodzkie krakowskie relacyjne, rkps 57. Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів, f. 9, op. 1, rkps 386.

Российская Национальная Библиотека, Санкт-Петербург, f. 971, op. 2, d. 321/2, nr 216, 238, 257; f. 971, op. 2, d. 242, nr 65.

Opracowania

Augustyniak U., Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu, Warszawa 2001.

Augustyniak U., W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004.

Cieśla M., Łazarz Mojżeszowicz – przykład żydowskiej kariery w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 112, 2005, nr 4, s. 5–29.

Górski K., Historya piechoty polskiej, Poznań 2003.

Jarczykowa M., „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice 2006.

Kościelniak K., Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576–1648. Studia nad zawodem wojskowym, Toruń 2011.

Kupisz D., Smoleńsk 1632–1634, Warszawa 2017.

Rachuba A., Siły zbrojne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, „Przegląd Wschodni” 3, 1994, nr 3(11), s. 379–410.

Świderska-Włodarczyk U., Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2017.

Wimmer J., Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Oświęcim 2013.

Wisner H., Janusz Radziwiłł 1612–1655. Wojewoda wileński, hetman wielki litewski, Warszawa 2000.

Wisner H., O wojsku i żołnierzach, w: idem, Rzeczpospolita Wazów, t. 2: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia, Warszawa 2004, s. 9–215.

Wisner H., Wojsko litewskie 1 połowy XVII wieku, cz. 2, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 20, 1976, s. 5–26; cz. 3, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 21, 1978, s. 45–148.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism