Rodzina Łoknickich herbu Nieczuja na Podlasiu i w powiecie brzesko-litewskim do połowy XVII wieku

Jan Tęgowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2019.5.02

Abstrakt


Artykuł niniejszy przedstawia rodowód rodziny szlacheckiej Łoknickich herbu Nieczuja w XVI–XVII w. Zwrócono uwagę na zawierane małżeństwa w określonym kręgu średniej szlachty zamieszkującej obszary pograniczne Podlasia z Wielkim Księstwem Litewskim.

Słowa kluczowe


Podlasie; Wielkie Księstwo Litewskie; szlachta; małżeństwa; Łokniccy; genealogia; herbarze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, Zbiór Zygmunta Glogera, Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV–XVIII w., sygn. 11, 12, 15, 19, 20, 32, 49.

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Księga brańska z 1640–1641 r.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (CDIAUL), f. 812, op. 1, nr 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 37.

Российский государственный архив древних актов в Москве (RGADA), f. 389, op. 1, d. 53, 102.

Źródła drukowane

Lietuvos Metrika. Knyga 37 (37) (1552–1561), wyd. D. Baronas, Vilnius 2011.

Lietuvos Metrika. Knyga 52 (1569–1570), wyd. A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius 2004.

Lietuvos Metrika. Knyga 71 (71) (1585–1586), wyd. D. Antanavičius, Vilnius 2008.

Lietuvos Metrika. Knyga 251 (37) (1555–1558), wyd. I. Valikonytė, L. Steponavičienė, Vilnius 2010.

Lietuvos Metrika. Knyga nr 1[523] (1528), wyd. A. Baliulis, A. Dubonis, Vilnius 2006.

Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, t. 6: Podlasie (województwo), wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1908 (Źródła Dziejowe, t. 17, cz. 1).

Starowolski S., Monumenta Sarmatarum viam anniversae carnis ingressorum, Cracoviae 1655.

Volumina constitutionum, t. 2: 1550–1609, cz. 1: 1550–1585, Warszawa 2005.

Акты издаваемые Виленскою Коммиссиею для разбора древних актов, t. 13, 20, Вильна 1886, 1893.

Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст., wyd. А.Ф. Аляксандрава, В.У. Бабкова, І.М. Бобер, Мінск 2012.

Opracowania

Błaszczyk G., Herbarz szlachty żmudzkiej, t. 6, Warszawa 2016.

Boniecki A., Herbarz Polski, cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 15, Warszawa 1912.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis, red. A. Rachuba, Warszawa 2007.

Dumin S., Rachuba A., Sikorska-Kulesza J., Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997 (wyd. 2, Warszawa 2013).

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, red. L. Grzebień, Kraków 2004.

Hajdukiewicz L., Montanus Jakub (ok. 1524–1580), w: PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 664–665.

Maroszek J., Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013.

Niesiecki K., Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 4, 6, Lipsk 1839, 1841.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane r.p. 1584, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.

Prokop K.R., Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec–Ostróg 2001.

Quirini-Popławska D., Działalność Włochów w Polsce w I. połowie XVI wieku na dworze królewskim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej, Wrocław 1973.

Tęgowski J., Parę uwag o początkach rodziny Lackich na Litwie w świetle testamentu leśniczego podlaskiego Iwana Iwanowicza, w: Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 793–807.

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 10, współudz. A.A. Kosiński, uzup. A. Włodarski, Warszawa 1913.

Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 9: Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994.

Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku, oprac. E. Durbas-Urwanowicz et al., Kórnik 1994.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2004.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz et al., Warszawa 2009.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 5: Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, A. Haratym, A. Macuk, A. Radaman, współpr. W. Hałubowicz, P.P. Romaniuk, Warszawa 2018.

Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005.

Wijuk Kojałowicz W., Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli o klejnotach albo herbach których familie stanurycerskiego w prowincjach Wielkiego Xsięstwa Litewskiego zażywają, Kraków 1897.

Wijuk Kojałowicz W., Sacer nomenclator familiarum et stemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium, wyd. S. Narbutas, Vilnius 2015.

Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism