Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392–27 października 1430

Sergiej Polechow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2019.5.01

Abstrakt


W artykule przedstawiono itinerarium wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Witolda w okresie od 1392 do śmierci w 1430 r., opracowane na podstawie bogatego zestawu źródeł, zarówno drukowanych, jak i dotąd nieopublikowanych, przechowywanych w archiwach i bibliotekach Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy, z uwzględnieniem literatury przedmiotu. Analiza itinerarium Witolda na tle praktyki objazdów dokonywanych przez władców w innych krajach Europy średniowiecznej pozwala stwierdzić, że w Wielkim Księstwie Litewskim, inaczej niż w sąsiednim Królestwie Polskim za Władysława Jagiełły, nie ukształtował się system regularnych objazdów kraju. Hospodar litewski spędzał większość czasu na Litwie właściwej i w ziemi grodzieńskiej, natomiast wyjazdy do peryferyjnych części władztwa i poza jego obszar podejmował jedynie w związku z realizacją konkretnych zadań, zarówno w zakresie polityki wewnętrznej (utwierdzenie władzy wielkiego księcia), jak i zagranicznej (spotkania z innymi władcami, wyprawy wojenne).


Słowa kluczowe


Wielkie Księstwo Litewskie; Witold; itinerarium; objazdy monarsze; system sprawowania władzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932.

Antanavičius D., Du neskelbti 1396 m. Vytauto raštai, „Lietuvos istorijos metraštis” 1993 [1994], s. 138–146.

Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 1: 1366–1506, wyd. Z.L. Radzimiński, P. Skobielski, B. Gorczak, Lwów 1887.

Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie, t. 3: 1432–1534, wyd. B. Gorczak, Lwów 1890

Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Orden an der Kurie, t. 1–3, oprac. K. Forstreuter, H. Koeppen, Göttingen 1960–1971 (Veröffentlichungen der niedersächsischen Archivverwaltung, t. 12, 13, 21).

Biskup M., Z badań nad Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim, „Kwartalnik Historyczny” 66, 1959, nr 3, s. 671–715.

Boubín J., Tři korybutovské písemnosti (Materiálová studie s edicí), „Folia Historica Bohemica” 4, 1982, s. 219–232.

Bullarium Poloniae, t. 3: 1378–1417, wyd. I Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae–Lublini 1998.

Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai, wyd. S.C. Rowell, Vilnius 2003.

Codex diplomaticus Brandenburgensis, cz. 2, t. 3, wyd. A.F. Riedel, Berlin 1846.

Codex diplomaticus Prussicus, t. 5–6, wyd. J. Voigt, Königsberg 1857–1861.

Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, t. 4, wyd. M. Dogiel, Vilnae 1764.

Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 1, wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, t. 2–3, wyd. A. Lewicki, Cracoviae 1876–1894 (Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 2, 12, 14).

Codex epistolaris Vitoldi, magni ducis Lithuaniae, 1376–1430, wyd. A. Prochaska, Cracoviae 1882 (Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 6).

Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis, wyd. P. Jatulis, cz. 1: 1416.II.13–1609.IV.2, Roma 1984 (Fontes Historiae Lituaniae, t. 3).

Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno 1410, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1911

Daniłowicz I., Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych..., t. 1–2, Wilno 1860–1862.

Dlugossii J., Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. 10: 1370–1405, ks. 10–11: 1406–1412, ks. 11: 1413–1430, Varsaviae 1985, 1997, 2000.

Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku, wyd. P. Nowak, P. Pokora, Poznań 2004.

Das Elbinger Kriegsbuch (1383–1409). Rechnungen für städtische Aufgebote, oprac. D. Heckmann, współpr. K. Kwiatkowski, Köln–Weimar–Wien 2013 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, t. 68).

Elementa ad fontium editiones, t. 2: Liber disparata antiqua continens Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus, wyd. E. Winkler, Romae 1960.

Gmiterek H., Protokół komisji granicznej polsko-litewskiej z 1623 roku, „Res Historica” 21, 2005, s. 115–133.

Grabski A.F., List Władysława Jagiełły i Witolda do soboru w Konstancji (1417), „Nasza Przeszłość” 25, 1966, s. 277–284.

Hansisches Urkundenbuch, t. 5: 1392 bis 1414, wyd. K. Kunze, Halle 1899.

Hildebrand Veckinchusen. Briefwechsel eines deutschen Kaufmanns im 15. Jahrhundert, wyd. W. Stieda, Leipzig 1921.

Index actorum saeculi XV ad res publicas Poloniae spectantium, wyd. A. Lewicki, Cracoviae 1888 (Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 11).

Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae oder Kurzer Auszug aus derjenigen Urkunden-Sammlung, welche für die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-, Ehst- und Kurland’s… von den Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurland’s zusammengebracht worden ist, cz. 1: Vom Jahre 1198 bis zum Jahre 1449, wyd. K.E. Napiersky, Dorpat–Riga 1833–1835.

Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et monumetorum..., wyd. E. Rykaczewski, Lutetiae Parisiorum 1862.

Jablonskis K., Archyvinės smulkmenos, „Praeitis” 2, 1933, s. 412–436.

Jablonskis K., Nauji Vytauto laikotarpio aktai, „Praeitis” 2, 1933, s. 375–411.

Jaszczołt T., Niepublikowane dokumenty wielkiego księcia Witolda, art. w przyg. do druku, mps w zbiorach autora.

Kämmerei-Register der Stadt Riga 1348–1361 und 1405–1474, t. 1: Die Kämmerei-Register, wyd. A. von Bulmerincq, Leipzig 1909.

Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. 1, wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, Kraków 1932–1948.

Kodeks dyplomatyczny Litwy, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1845.

Kraštas ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV–XIX a.), wyd. 2 uzup., wyd. J. Jurginis, A. Šidlauskas, Vilnius 1988.

Księga komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Poznań–Toruń 1985.

Kubon S., Wiederaufgefundene Quellen des Deutschen Ordens aus der Zeit des Konstanzer Konzils vorwiegend zur Auseinandersetzung mit Polen-Litauen, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands” 61, 2015, s. 3–37.

Kurtyka J., Repertorium podolskie. Dokumenty do 1430 roku, w: idem, Podole w czasach jagiellońskich, Kraków 2011, s. 297–447.

Liber cancellariae Stanislai Ciołek, t. 1–2, wyd. J. Caro, Wien 1865–1871.

Liedtke A., Nieznany list W. Ks. Litewskiego Witolda do Jana biskupa włocławskiego z r. 1417, „Kwartalnik Historyczny” 46, 1932, s. 148–149.

Lietuvos metrika. Knyga nr. 6 (1494–1506). Užrašymų knyga 6, wyd. A. Baliulis, Vilnius 2007.

Lietuvos metrika. Knyga nr. 25. Užrašymų knyga 25, wyd. D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius 1997.

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 2, Posnaniae 1892.

Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch, t. 7–8, wyd. H. Hildebrand, Riga–Moskau 1881–1884.

Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, t. 1, 4–6, wyd. F.G. Bunge, Riga 1853–1873.

Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, wyd. E. Joachim, Königsberg 1896.

Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, cz. 4, t. 1, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae 1910.

Miscellanea з архіўных і бібліятэчных сховішчаў (XIV–XVII ст.), oprac. Ю.М. Мікульскі, „Беларуская даўніна” 1, 2014, s. 123–184.

Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878 (Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 4).

Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga 1404–1414, cz. 1–2, wyd. M. Pelech, Warszawa–Poznań–Toruń 1987–1989.

Nowak Z.H., Dokument strony polsko-litewskiej traktatu przymierza z państwami unii kalmarskiej z 1419 roku, „Zapiski Historyczne” 36, 1971, nr 3, s. 65–73.

Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3: Dokumenty z lat 1356–1381, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Warszawa 2000.

Paravicini W., Fürschriften und Testimonia. Der Dokumentationskreislauf der spätmittelalterlichen Adelsreise am Beispiel des kastilischen Ritters Alfonso Mudarra 1411–1412, w: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, t. 2, wyd. J. Helmrath, H. Müller, München 1994, s. 903–936.

Pelech M., Der verlorene Ordensfoliant 5 (früher Hochmeister-Registrant II) des Hist. Staatsarchivs Königsberg, w: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens, t. 1, red. U. Arnold, Marburg 1986, s. 123–180.

Podwody kazimierskie 1407–1432, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1909–1913 (Archiwum Komisji Historycznej, t. 11), s. 392–465.

Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1896 (Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 15).

Rachunki królewskie z lat 1393–1395 i 1412. Rachunki podrzęctwa krakowskiego. Rachunki stacji nowosądeckiej, wyd. H. Wajs, Warszawa 1993.

Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, cz. 1–2: Register, oprac. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948–1973.

Regesten zu den Briefregistern des Deutschen Ordens, t. 2: Die Ordensfolianten 8, 9 und Zusatzmaterial. Mit einem Anhang: Die Abschriften aus den Briefregistern des Folianten APG 300, R/Ll, 74, oprac. S. Kubon, J. Sarnowsky, A. Souhr-Könighaus, Göttingen 2014 (Beihefte zum Preußischen Urkundenbuch, t. 2).

Rerum Concilii Constantiensis, t. 3, wyd. H. von der Hardt, Francofurti–Lipsiae 1698.

Rocznik świętokrzyski, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, Kraków 1996 (Monumenta Poloniae Historica. Nova series, t. 12).

Rowell S.C., Du Europos pakraščiai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai 1411–1412 m. ir 1434 m. tekstuose, „Lietuvos istorijos metraštis” 2003 [2004], nr 1, s. 149–188.

Russisch-Livländische Urkunden, oprac. K.E. Napiersky, St. Petersburg 1868.

Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, t. 1–3, wyd Th. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Leipzig 1861–1866.

Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, t. 1: 1398–1437, wyd. E. Weise, Königsberg 1939 (przedruk: Marburg 1970).

Stelmach R., Listy i dokumenty Jagiellonów w WAP we Wrocławiu, „Teki Archiwalne” 18, 1981, s. 11–31.

Supplementum ad Historica Russiae Monumenta, Petropoli 1848.

Szybkowski S., Dokument wielkiego księcia litewskiego Witolda dla młynarza łuckiego Piotra Luby z 31 I 1429 r., w: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2002 (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, t. 8), s. 345–356.

Szybkowski S., Dokument wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza dla Stanisława Milewskiego z 23 XII 1429 r., w: Książęta, urzędnicy, złoczyńcy, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1999 (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, t. 6), s. 291–302.

Tęgowski J., Addenda do Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, „Studia Źródłoznawcze” 39, 2001, s. 95–100.

Tomaszewicz J., Katalog dokumentów pergaminowich Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1992.

Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1885.

Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi, magni ducis Lithuaniae, 1386–1430, wyd. J. Ochmański, Warszawa–Poznań 1986.

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 5: Dokumenty z lat 1401–1440, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.

Zwölf Urkunden zu O. Stavenhagen: „Livland und die Schlacht bei Tannenberg”, oprac. L. Arbusow, „Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands” 1911, nr 1–2, s. 265–277.

Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, t. 24: Акты о боярах, Вильна 1897.

Акты Литовско-Русского государства, t. 1: 1390–1529, wyd. М. Довнар-Запольский, Москва 1900.

Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею, t. 1: 1340–1506, Санкт-Петербург 1846.

Акты, относящиеся к истории Западной России, t. 2: 18-я и 32-я книги записей Литовской метрики. Метрика королевы Боны, Москва 2018 (Акты Российского государства. Государственные и корпоративные архивы XIII–XVII веков).

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в., s. 1, red. Б.Д. Греков, Москва 1952; t. 2, oprac. И.А. Голубцов, red. Л.В. Черепнин, Москва 1958.

Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков, cz. 1, oprac. С.В. Бахрушин, Л.В. Черепнин, Москва 1951.

Albaruthenica. Студії з історії Білорусі, t. 2, oprac. Ю. Мицик, Київ 2018

Бугославский Г., Сокращенная Литовская летопись начала XVI в., w: Смоленская старина, t. 1, cz. 2, Смоленск 1911, s. 1–19.

Витебская старина, t. 1, wybór i oprac. А.П. Сапунов, Витебск 1883.

Герберштейн С., Записки о Московии, t. 2, Москва 2008.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв., oprac. Л.В. Черепнин, Москва–Ленинград 1950.

Журнал 115-го заседания Тверской ученой архивной комиссии, Тверь 1913.

Кудрявцев O.Ф., Великая Русь рыцаря Де Ланноа. Первое западное описание Руси, „Родина” 2003, nr 12, s. 76–79.

Лазутка С., Гудавичюс Э., Привилегия евреям Витаутаса Великого 1388 года, Москва–Иерусалим 1993.

Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV–XVI вв., wybór В.А. Уляницкий, Москва 1887.

Михалон Литвин, О нравах татар, литовцев и москвитян, oprac. А.Л. Хорошкевич, Москва 1994.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, oprac. А.Н. Насонов, Москва–Ленинград 1950.

Полехов С.В., Загадка грамоты Витовта (Vitoldiana, № 11): XIV или XIX век?, „Slověne” 7, 2018, nr 2, s. 272–297.

Полехов С.В., Список городов Свидригайла. Датировка и публикация, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики” 2014, nr 4(58), s. 111–125.

Полное собрание русских летописей, t. 2: Ипатьевская летопись, Москва 1908.

Полное собрание русских летописей, t. 4, cz. 1: Новгородская четвертая летопись, Москва 2000.

Полное собрание русских летописей, t. 6, cz. 1: Софийская первая летопись старшего извода, Москва 2000

Полное собрание русских летописей, t. 11: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, Москва 2000.

Полное собрание русских летописей, t. 15: Рогожский летописец. Тверской сборник, Москва 2000.

Полное собрание русских летописей, t. 17: Западнорусские летописи, Москва 2008.

Полное собрание русских летописей, t. 18: Симеоновская летопись, Москва 2007.

Полное собрание русских летописей, t. 25: Московский летописный свод конца XV в., Москва 2004.

Полное собрание русских летописей, t. 35: Летописи белорусско-литовские, Москва 1980.

Полоцкие грамоты XIII – начала XVI века, t. 1–2, oprac. А.Л. Хорошкевич, С.В. Полехов, В.А. Воронин, А.И. Груша, А.А. Жлутко, Е.Р. Сквайрс, А.Г. Тюльпин, Москва 2015.

Присёлков М.Д., Троицкая летопись. Реконструкция текста, Москва–Ленинград 1950 (reprint: Санкт-Петербург 2002).

Псковские летописи, t. 1–2, oprac. А.Н. Насонов, Москва–Ленинград 1941–1955.

Розов В., Украïнськi грамоти, t. 1: XIV і перша половіна XV в., Киïв 1928.

Русская историческая библиотека, t. 20: Литовская метрика, cz. 1, Петербург 1903.

Хорошкевич А.Л., Документы начала XV в. о русско-литовских отношениях, w: Культурные связи России и Польши XI–XX вв., Москва 1998, s. 39–57.

Opracowania

Almonaitis V., Pagėgių vietovardis rašytiniuose šaltiniuose: pirmieji paminėjimai, „Darbai ir dienos” 44, 2005, s. 211–223.

Almonaitis V., Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410 metais, Kaunas 1998.

Antanavičius D., 1380 ir 1412 m. Vytauto falsifikatų Bresto dvasininkams genezė, „Lietuvos istorijos metraštis” 2003 [2004], nr 1, s. 41–70.

Aretin K.O. von, Das Reich ohne Hauptstadt? Die Multizentralität der Hauptstadtfunktionen im Reich bis 1806, w: Hauptstädte in europäischen Nationalstaaten, red. Th. Schieder, G. Brunn, München–Wien 1983 (Studien zur Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, t. 19), s. 5–13.

Baliulis A., Mikulionis S., Miškinis A., Trakų miestas ir pilys. Istorija ir architektūra, Vilnius 1991.

Baranauskas T., Lietuvos valstybės ištakos, Vilnius 2000.

Baranauskas T., Pabaisko mūšis ir jo istorinis kontekstas, w: Pabaisko mūšis ir jo epocha, red. I. Vaškevičiūtė, Vilnius 2017, s. 10–68.

Baronas D., Rowell S.C., The Conversion of Lithuania. From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vilnius 2015.

Berges W., Das Reich ohne Hauptstadt, w: Das Hauptstadtproblem in der Geschichte. Festgabe zum 90. Geburtstag Friedrich Meineckes, gewidmet vom Friedrich-Meinecke-Institut an der Freien Universität Berlin, Tübingen 1952 (Jahrbuch für Geschichte des Deutschen Ostens, t. 1), s. 1–30.

Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308–1521), Gdańsk 1993.

Czwojdrak B., Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 76, 2016, s. 209–224.

Czwojdrak B., Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.

Čapaitė R., The Everyday Life of Grand Duke Vytautas of Lithuania According to Contemporary Correspondence, „Lithuanian Historical Studies” 8, 2003 [2005], s. 1–26.

Čapaitė R., Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje, Vilnius 2007.

Čapaitė R., Istorikas Antanas Vasiliauskas (Vasys) (1902–1974), „Mūsų praeitis” 2, 1992, s. 55–76.

Čapaitė R., List jako narzędzie komunikacji wielkiego księcia litewskiego Witolda, „Studia Źródłoznawcze” 50, 2012, s. 41–56.

Čelkis T., Stan dróg lądowych i struktura systemu połączeń w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV–XVII wieku, „Zapiski Historyczne” 79, 2014, nr 3, s. 39–61.

Čelkis T., „Valdovo keliai” Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinės struktūros sandaroje XV–XVI amžiuje, w: Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė, red. I. Valikonytė, L. Steponavičienė, Vilnius 2015, s. 247–259.

Čelkis T., Vieškelių tinklo struktūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVII a., „Lietuvos istorijos metraštis” 2019, nr 1, s. 33–77.

Dąbrowski D., Książę w drodze. O mobilności Rurykowiczów w XIII w. na przykładzie Daniela Romanowicza. Klasyfikacja podróży, „Slavia Orientalis” 64, 2015, nr 1, s. 7–34.

Dąbrowski D., Książę w drodze. Warunki podróżowania Rurykowiczów w XIII w. na przykładzie Daniela Romanowicza, „Slavia Orientalis” 64, 2015, nr 2, s. 207–227.

Duby G., Mandrou R., Historia kultury francuskiej, wiek X–XX, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1967.

Ehlers C., Um 1012. Wie sich ambulante zu residenter Herrschaft entwickelt hat, w: Die Macht des Königs: Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit, red. B. Jussen, München 2005, s. 106–124.

Ekdahl S., Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen im Jahre 1422, „Zeitschrift für Ostforschung” 13, 1964, nr 4, s. 614–651.

Fałkowski W., Monarchia w poszukiwaniu nowego status quo. Sytuacja polityczna w Koronie przed unią horodelską, 1399–1413, „Prace Historyczne” 141, 2014, nr 2: Unia horodelska 1413, s. 195–220.

Fijałek J., Dorsuniszki, „Kwartalnik Historyczny” 44, 1930, nr 1, s. 333–340.

Gauert A., Zum Itinerar Karls des Großen, w: Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben, t. 1: Persönlichkeit und Geschichte, red. H. Beumann, Düsseldorf 1967, s. 307–321.

Gąsiorowski A., Długoszowe itineraria królewskie, „Roczniki Historyczne” 36, 1970, s. 109–126.

Gąsiorowski A., Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, „Studia Historyczne” 16, 1973, nr 2(61), s. 249–275.

Gąsiorowski A., Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, Warszawa 2015 (Itineraria Jagiellonów, t. 2).

Gąsiorowski A., Podróże panującego w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 25, 1973, nr 2, s. 41–67.

Gąsiorowski A., Polskie itineraria późnośredniowieczne, „Zapiski Historyczne” 50, 1985, nr 3, s. 221–237.

Gąsiorowski A., Rec. pracy J. Purca, „Studia Źródłoznawcze” 18, 1973, s. 246–247.

Gąsiorowski A., Rex ambulans, „Quaestiones Medii Aevi” 1, 1977, s. 139–162.

Gąsiorowski A., Stacje królewskie w średniowiecznej Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 20, 1972, nr 2, s. 244–265.

Gąsiorowski A., Skierska I., Średniowieczna monarchia objazdowa. Władca w centralnych ośrodkach państwa, w: Sedes regni principales. Materiały z Konferencji. Sandomierz, 20–21 października 1997 r., Sandomierz 1999, s. 67–80.

Goyski M., Wzajemne stosunki Polski, Litwy i Zakonu w latach 1399–1404, Kraków 1906.

Grotefend H., Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, t. 1, Hannover 1891, http:// bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste//grotefend/g_a.htm (dostęp: 9 X 2019).

Gudavičius E., Miestų atsiradimas Lietuvoje, Vilnius 1991. Gudavičius E., Mindaugas, Vilnius 1998.

Gudavičius E., Rec.: Jerzy Ochmański. Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku..., „Lietuvos istorijos metraštis” 1982 [1983], s. 117–120.

Hlaváček I., Höfe – Residenzen – Itinerare, Prag 2011.

Ivinskis Z., Trakų Galvės ežero salos pilis, „Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus metraštis” 1, 1941, s. 135–198.

Jablonskis K., Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje, cz. 1: Tekstai, Kaunas 1941.

Jähnig B., Die Quellen des historischen Staatsarchivs Königsberg zur Geschichte der deutsch-litauischen Beziehungen in der Zeit der Ordensherrschaft und des Herzogtums Preußen, w: Deutschland und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen Forschung, red. N. Angermann, I. Tauber, Lüneburg 1995, s. 9–19.

Jarmolik W., Pierwsza lokacja miejska na Podlasiu (Sokołów Podlaski – 1424 r.), „Studia Podlaskie” 1, 1990, s. 71–84.

Jaszczołt T., Gmina Grodzisk k. Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk 2004.

Jaszczołt T., Kuczyńscy i Lubowiccy herbu Ślepowron (Korwin) w ziemi drohickiej od XV do połowy XVI wieku – zarys dziejów rodziny, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny” 4, 2008, s. 155–210.

Jaworski R., Łowy Władysława Jagiełły, w: R. Jaworski, P. Chojnacki, Z biografistyki Polski późnego średniowiecza, red. M. Koczerska, Warszawa 2001 (Fasciculi Historici Novi, t. 4), s. 7–86.

Jogailos ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms, Kaunas 2011.

Jóźwiak S., Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork 2004.

Jóźwiak S., Kwiatkowski K., Szweda A., Szybkowski S., Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010.

Jučas M., Vytautas Didysis, Vilnius 2013. Jučas M., Žalgirio mūšis, Vilnius 1999.

Jurginis J., Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje, Vilnius 1962.

Jurkiewicz J., „Podróże” chłopów Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII w. (z zagadnień powinności transportowych włościan), w: „Młodsza Europa” od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Jurkiewicz, R.M. Józefiak, W. Strzyżewski, Zielona Góra 2008, s. 301–320.

Jurkiewicz J., Powinności podwodowe włościan w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI–XVIII w.). Z zagadnień ich terminologii i klasyfikacji, w: Istorijos akiračiai, Vilnius 2004, s. 101–126.

Kiaupa Z., 1408 metų Vytauto privilegija Kauno miestui, „Lietuvos istorijos metraštis” 1979 [1981], s. 5–19.

Kitkauskas N., Vilniaus pilys: istorija, statyba, architektūra, Vilnius 2012.

Klimas P., Ghillebert de Lannoy. Dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais (1413–14 ir 1421 metais), „Praeitis” 2, 1933, s. 94–157.

Kłoczowski J., Jagiełło i Witold wobec prawosławnych: próba ich dowartościowania w 1417 roku, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–XVII wieku. Ofiarowane Marianowi Biskupowi w 70. rocznicę urodzin, red. Z.H. Nowak, Toruń, 1992, s. 175–179.

Kolankowski L., Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. 1, Warszawa 1930.

Koneczny F., Dzieje Rosyi, t. 1, Warszawa 1917.

Korczak L., Znajomość spraw tureckich w Wielkim Księstwie Litewskim w XV wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 119: „Studia Polono-Danubiana et Balcanica” 8, 1995, s. 143–147.

Kornecka-Trafas A., Oleśnicki Jan, w: PSB, t. 23, Wrocław 1978, s. 763–764.

Kosman M., Dokumenty wielkiego księcia Witolda, „Studia Źródłoznawcze” 16, 1971, s. 139–169.

Kosman M., Kancelaria wielkiego księcia Witolda, „Studia Źródłoznawcze” 14, 1969, s. 91–119.

Kosman M., Problem stołecznych funkcji Wilna do połowy XVI wieku, „Zapiski Historyczne” 64, 1999, nr 3–4, s. 37–65.

Kozák P., Mezi centrem a periferii. Itinerář pozdějšího krále Zikmunda I. Starého z doby jeho pobytu v Uhrách a v českých zemích (1498–1507), w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015 (Studia Jagiellonica, t. 2), s. 117–171.

Krajniak R., Itineraria Jagiellonów. Uwagi i uzupełnienia do kolejnych tomów serii, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 44, 2018, nr 1, s. 149–167.

Kubon S., Die Außenpolitik des Deutschen Ordens unter Hochmeister Konrad von Jungingen (1393–1407), Göttingen 2016 (Nova Mediaevalia. Quellen und Studien zum europäischen Mittelalter, t. 15).

Kuczyński S.K., Sochaniewicz Kazimierz Roman, w: PSB, t. 39, Warszawa–Kraków 1999–2000, s. 623–625.

Kuczyński S.M., Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy, Warszawa 1936.

Kujot S., Rok 1410. Wojna, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 17, 1910, s. 56–350.

Kunigielis J., Litewskie miasta w relacji Gilberta de Lannoy z roku 1414, w: Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура, red. А.А. Скеп’ян, Мінск 2017, s. 35–44.

Kuraszkiewicz W., Gramoty halicko-wołyńskie XIV–XV wieku. Studium językowe, Kraków 1934.

Kuraszkiewicz W., Gramoty XIV–XV wieku. Studjum filologiczne, „Byzantinoslavica” 4, 1932, s. 335–364.

Kurtyka J., Podole w średniowieczu i okresie nowożytnym. Obrotowe przedmurze na pograniczu cywilizacji, w: idem, Podole w czasach jagiellońskich, Kraków 2011, s. 91–160.

Kwiatkowski K., Neue Quellen aus dem Kreis des Deutschen Ordens zum Krieg von 1409–1411 (Teil 1), „Zapiski Historyczne” 75, 2010, nr 4, s. 67–112.

Kwiatkowski K., Eine Sammlung von Quellenregesten und Quellenabschriften aus dem Kreis des Deutschen Ordens (1. Hälfte des 16. Jh.). Inhaltsübersicht und Editionsperspektiven, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, red. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 343–354.

Kwiatkowski K., Zakon Niemiecki jako „corporatio militaris”, cz. 1: Korporacja i krąg przynależących do niej. Kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku), Toruń 2012 (Dzieje Zakonu Niemieckiego, t. 1).

Kwiatkowski K., Zygmunt Luksemburski wobec konfliktu Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litwy z zakonem niemieckim wiosną 1410 roku – kilka nowych uwag, „Nowe Studia Grunwaldzkie” 2, 2016, s. 35–68.

Kwiatkowski K., Szweda A., Nieco uwag o książce Marka Radocha, „Zapiski Historyczne” 77, 2012, nr 3, s. 95–124.

Larczyńska A., Prawdziwe czy zmyślone? Źródła epistolarne i dokumentowe w formularzu księcia mazowieckiego Aleksandra. Próba rekonesansu badawczego, „Studia z Dziejów Średniowiecza” 18, 2014, s. 141–155.

Leonavičiūtė I., Kariaunos vaidmuo kuriantis Lietuvos valstybei, w: Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius 1997, s. 475–485.

Lietuvių karas su kryžiuočiais, red. J. Jurginis, Vilnius 1964.

Lietuvos istorija, t. 3, Vilnius 2012.

Lietuvos pilys, red. J. Jurginis, Vilnius 1971.

Ludwig F., Untersuchungen über die Reise- und Marschgeschwindigkeit im XII. und XIII. Jahrhundert. I. Die Itinerare der deutschen Könige und Kaiser, der französischen Könige und der Päpste, Berlin 1897.

Maleczyńska E., Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422–1434, Lwów 1936.

Mickūnaitė G., A Medieval Parade?, w: ...The Man of Many Devices, who Wandered Full Many Ways...

Festschrift in Honor of János M. Bak, red. B. Nagy, Budapest 1999, s. 277–280.

Mickūnaitė G., Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius 2008.

Mikulski J., Staroruski utwór panegiryczny „Pochwała Witolda” (XV w.). Rozbiór krytyczny, Kraków 2011, mps pracy magisterskiej, w zbiorach autora.

Müller-Mertens E., Die Reichsstruktur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos des Grossen, Berlin 1980 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, t. 25).

Müller-Mertens E., Huschner W., Reichsintegration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads II., Weimar 1992 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, t. 35).

Neitmann K., Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen – ein Residenzherrscher unterwegs, Köln–Wien 1990 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, t. 30).

Neitmann K., Jagdbriefe im diplomatischen Verkehr des Deutschen Ordens mit Polen-Litauen um 1400, „Preussenland” 24, 1986, nr 2, s. 25–33.

Neitmann K., Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen 1230–1449. Studien zur Diplomatie eines spätmittelalterlichen Territorialstaates, Köln–Wien 1986 (Neue Forschungen zur Brandenburg-Preussischen Geschichte, t. 6).

Neitmann K., Was ist eine Residenz? Methodische Überlegungen zur Erforschung der spätmittelalterlichen Residenzbildung, w: Vorträge und Forschungen zur Residenzfrage, red. P. Johanek, Sigmaringen 1990 (Residenzforschung, t. 1), s. 11–43.

Nikodem J., Witold, wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430 roku), Kraków 2013.

Nowakowski A., Księżna Anna Witoldowa a Krzyżacy, w: Archaeologia et historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej, Łódź 2000, s. 289–297.

Paravicini W., Die Preussenreisen des europäischen Adels, cz. 2, Sigmaringen 1995 (Beihefte der Francia. t. 17/2).

Petrauskas R., Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV a. pabaigoje – XV a. viduryje), „Lietuvos istorijos metraštis” 2005 [2006], nr 1, s. 5–38.

Petrauskas R., Iki ir po didžiojo mūšio. Politiniai pokyčiai Rytų Pabaltijyje Žalgirio mūšio epochoje, w: Jogailos ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms, Kaunas 2011, s. 8–20.

Petrauskas R., Kształtowanie się instytucji dworu wielkoksiążęcego w Wielkim Księstwie Litewskim (koniec XIV – połowa XV wieku), „Politeja” 2011, nr 2(16), s. 155–185.

Petrauskas R., Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir universalus Romos, Vengrijos bei Čekijos karaliaus Zigmanto Liuksemburgo pasaulis, w: E. Windecke, Imperatoriaus Zigmanto knyga: XV a. Lietuvos valdovų portretai. Pasakojimai ir vaizdai, red. J. Kiaupienė, R. Petrauskas, Vilnius 2015, s. 9–35.

Petrauskas R., Vytauto dvaras. Struktūra ir kasdienybė, „Naujasis Židinys – Aidai” 2003, nr 1–2, s. 39–44.

Peyer H.C., Das Reisekönigtum des Mittelalters, „Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” 51, 1964, s. 1–21.

Pietkiewicz K., Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506, Warszawa 2016 (Itineraria Jagiellonów, t. 3).

Polechow S., Kilka uwag historyka Wielkiego Księstwa Litewskiego do itinerarium Kazimierza Jagiellończyka. [Rec.:] Grażyna Rutkowska: Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492. Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2014, ss. 422, 8 s. map, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 8, 2016, s. 287–299.

Prochaska A., Dzieje Witolda, w. księcia Litwy, Wilno 1914.

Prochaska A., Z Witoldowych dziejów, „Przegląd Historyczny” 15, 1912, nr 3, s. 264–267.

Purc J., Itinerarium Witolda wielkiego księcia Litwy (17 lutego 1370 roku – 27 października 1430 roku), w: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku, Poznań 1971 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Seria: Historia, z. 11), s. 71–115.

Quirini-Popławska D., Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu, Kraków 2002.

Ragauskienė R., Lietuvos valdovų vilnietiški itinerariumai, w: Vilniaus žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos, Vilnius 2006, s. 304–330.

Rimša E., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių heraldika, Vilnius 2016.

Rowell S.C., Ne visai primintinos kautynės. Ką byloja šaltiniai apie 1399 m. mūšį ties Vorsklos upe?, „Istorijos šaltinių tyrimai” 1, 2008, s. 67–89.

Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385–1444, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Rutkowska G., Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492, Warszawa 2014 (Itineraria Jagiellonów, t. 1).

Rutkowska G., Itinerarium królowej Jadwigi 1384–1399, w: Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską, Warszawa 1989, s. 204–225.

Rutkowska G., Podróże polskich królowych w XV wieku, w: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 175–197.

Rutkowska G., Stacje Jagiellonów na Litwie, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015 (Studia Jagiellonica, t. 2), s. 187–195.

Rutkowski A., Objazdy i system rządzenia państwem przez Kazimierza Wielkiego, „Kwartalnik Historyczny” 85, 1978, nr 3, s. 605–626.

Schwedler G., Herrschertreffen des Spätmittelalters: Formen – Rituale – Wirkungen, Ostfildern 2008 (Mittelalter-Forschungen, t. 21).

Seggern H. von, Herrschermedien im Spätmittelalter. Studien zur Informationsübermittlung im burgundischen Staat unter Karl dem Kühnen, Ostfildern 2003 (Kieler Historische Studien, t. 41).

Sochacka A., Mikroregion ostrowski w średniowieczu – powstanie osady i parafii, w: Dzieje Ostrowa Lubelskiego, red. R. Szczygieł, Ostrów Lubelski 1998, s. 33–58.

Sochaniewicz K., Najdawniejsze dyplomy Witolda w. ks. litewskiego (Przyczynek do dyplomatyki litewskiej), „Ateneum Wileńskie” 3, 1925–1926, s. 374–386.

Sperka J., Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, Katowice 2001.

Starzyński M., Litwa i Litwini w księgach rachunkowych średniowiecznego Krakowa (czasy Jagiełły i Witolda), „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 4, 2012, s. 220–229.

Starzyński M., Nad średniowiecznymi księgami rachunkowymi miasta Krakowa, „Roczniki Historyczne” 74, 2008, s. 165–178.

Szweda A., Habitacula omnibus proventibus et commeatibus referta. Problemy zaopatrzenia w żywność podczas zjazdów polsko-litewsko-krzyżackich w I połowie XV wieku, w: Dobrou chuť, velkoměsto, Praha 2007, s. 27–51.

Szweda A., Listy Władysława Jagiełły do wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1386–1434, w: Tekst źródła, krytyka, interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa 2005, s. 253–272.

Szweda A., Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruń 2009.

Szweda A., Po wielkiej wojnie. Zjazdy polsko-krzyżackie w 1411 roku, w: Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 2–3 IX 2004, red. J. Trupinda, Malbork 2006, s. 267–298.

Szybkowski S., Kancelaria wielkiego księcia Witolda w dobie wielkich konfliktów z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1422. Organizacja, zadania, personel, w: Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, red. J. Trupinda, Malbork 2006, s. 299–318

Szybkowski S., Polish Staff as a Social Group in the Chancery of Grand Duke Witold, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 3, 1998, s. 75–94

Śliwiński J., Krzyżackie przywileje wolnego polowania dla Władysława Jagiełły i Witolda w latach 1398–1420, w: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2007 (Studia z Dziejów Średniowiecza, t. 13), s. 333–348.

Tęgowski J., Rola Grodna w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV i początkach XV wieku, w: Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гародні. XV–XX стст., red. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж, Гродна 2013, s. 60–71.

Tęgowski J., Sprawa przyłączenia Podola do Korony Polskiej w końcu XIV wieku, „Teki Krakowskie” 5, 1997, s. 155–176.

Tęgowski J., Uzupełnienia i uwagi do itinerarium Witolda Kiejstutowicza, „Studia Źródłoznawcze” 44, 2006, s. 67–76.

Valionienė O., Viduramžių Vilnius. Erdvės evoliucija (XIII a. vidurys – XVI a. pirmas ketvirtis), Vilnius 2019.

Vander Linden H., Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419–1467) et de Charles, comte de Charolais (1433–1467), Bruxelles 1940.

Voigt J., Geschichte Preußens, t. 6, Königsberg 1834.

Volungevičius V., Pilies šešėlyje. Teritorija, visuomenė ir valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius 2015.

Wawrzyńczyk A., Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku, Wrocław 1951.

Węcowski P., Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze, „Studia Źródłoznawcze” 37, 2000, s. 13–48.

Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A., Spory graniczne polsko-litewskie w XV–XVII w., „Wiadomości. Studium Historii Prawa Litewskiego” 1, (Wilno) 1938, s. 93–201.

Wiśniewski J., Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny: geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica” 11, 1977, s. 7–80.

Wrede M., Itinerarium króla Stefana Batorego 1576–1586, Warszawa 2010.

Wróbel D., Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Lublin 2017.

Wysłouch S., Posługi komunikacyjne w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego na prawie magdeburskiem do połowy XVI wieku, Wilno 1936.

Zawitkowska W., Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424–1434, Rzeszów 2015.

Аракчеев В.А., Писцовые книги и локализация летописных топонимов, w: Рефераты докладов и сообщений VI Всероссийского научно-практического совещения по изучению и изданию писцовых книг и других историко-географических источников (Ферапонтово, 27–29 мая 1993 г.), Санкт-Петербург 1993, s. 68–71.

Афанасенко Ю., Новогрудский собор 1415 г. в церковной политике великого князя Витовта, „Studia Historica Europae Orientalis” 8, 2015, s. 91–122.

Баранаускас Т., Новогрудок в XIII в. История и миф, w: Castrum, urbis et bellum: Зборнік навуковых прац, Баранавічы 2002, s. 29–44.

Барвiньский Б., Iсторичнi причинки, t. 1, Жовква 1908.

Бассалыго Л.А., Янин В.Л., Историко-географический обзор новгородско-литовской границы, w: В.Л. Янин, Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XV веков, Москва 1998, s. 154–158.

Белецкая О., Имя великого князя литовского Витовта в названиях Северного Причерноморья XVI–XVIII веков, „Lietuvos istorijos studijos” 42, 2018, s. 7–25.

Бережков Н.Г., Итинерарий великих князей литовских по материалам Литовской метрики (1481–1530 гг.), „Археографический ежегодник за 1961 год” 1962, s. 180–205.

Беспалов Р.А., Источники о поездке Витовта в область Новосильского и Рязанского княжеств в 1427 году, w: Верхнее Подонье: археология, история, t. 3, Тула 2008, s. 256–259.

Беспалов Р.А., К вопросу о времени запустения южной части Новосильско-Одоевского княжества, w: Город Средневековья и раннего Нового времени: археология, история. Материалы IV всероссийского семинара. Ноябрь 2011 г., red. И.Г. Бурцев, Тула 2013, s. 87–92.

Беспалов Р.А., Литовско-московские отношения 1392–1408 годов в связи со смоленской, черниговской и рязанской политикой Витовта и Василия I, „Средневековая Русь” 12, 2016, s. 129–182.

Вайткявичюс Г., Вильнюс: от поселения до королевского города, w: Археология и история Литвы и Северо-Запада России в Средневековье. Доклады российско-литовского семинара. Вильнюс, 28–30 марта 2011 г., Вильнюс 2013, s. 81–107.

Варонiн В.А., Да пытання аб часе і абставінах ухавання грашова-рэчавага скарбу каля вёскі Літва Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці, „Studia Numismatica Albaruthenica” 1, 2011, s. 94–106.

Варонiн В.А., Падзеі 1307 года ў Полацку. Спроба крытычнага разбору, w: Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (24–25 кастрычніка 2007 г.), Полацк 2009, s. 30–40.

Волкаў М., Архітэктура Старога замка часоў Вітаўта ў Гародні, „Беларускі гістарычны часопіс” 2014, nr 2, s. 17–34.

Воронин В.А., Княжение Ольгерда в Витебске, „Ukraina Lituanica. Студiї з iсторiї Великого князiвства Литовського” 2, 2013, s. 21–38.

Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi у 3-х тамах, t. 1, Мінск 2009.

Груша А.И., Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.), Минск 2015.

Груша А.И., Кризис доверия? Появление и утверждение правового документа в Великом княжестве Литовском (конец XIV – первая треть XVI в.), Москва–Санкт-Петербург 2019.

Доўнар-Запольскi М.В., Дзяржаўная гаспадарка Вялiкага княства Лiтоўскага пры Ягелонах, Мiнск 2009.

Залилов И.З., Граффити Спасо-Преображенской церкви в Полоцке XII–XVII вв., Полоцк 2014.

Иванов Д.И., Московско-литовские отношения в 20-е годы XV столетия, „Средневековая Русь” 2, 1999, s. 79–115.

Игошина Т.Ю., Двор верховного магистра Немецкого ордена в Пруссии в конце XIV – начале XV веков, Москва 2000.

Калечыц I.Л., Эпиграфiка Беларусi X–XIV стст., Мiнск 2011.

Карамзин Н.М., История государства Российского, t. 5, Москва 1993.

Келембет С., Федір-Федот (Федюшко) Любартович, князь луцький і володимирський, державця сіверський, „Сіверянський літопис” 2018, nr 6(144), s. 13–36.

Конявская Е.Л., Хронологические вехи и расчеты в древнерусских летописях и актах, w: Русь, Россия: Средневековье и Новое время, t. 4: Четвёртые чтения памяти академика РАН Л.В. Милова. Материалы к международной научной конференции, Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 г., Москва 2015, s. 133–138.

Кушнярэвіч А.М., Мураваная дабастыённая фартыфікацыя Вялікага Княства Літоўскага, Мінск 2014.

Лаўрэш Л.Л., Месца заключэння Востраўскага пагаднення 1392 г., w: Ліда і Лідчына: да 685-годдзя з дня заснавання горада. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Ліда, 3 кастрычніка 2008 г.), Ліда 2008, s. 44–48.

Ліцкевіч А.У., Гародня і Гарадзенскі рэгіён у другой палове XIII–XIV стст. Назва і межы, „Гарадзенскі палімпсест” 2012, [2013], s. 10–59.

Ліцкевіч А.У., Гародня і Гарадзенскі рэгіён у другой палове XIII–XIV стст. Сухапутныя і водныя камунікацыі, населеныя пункты, этнаканфесійны склад і міграцыі насельніцтва, „Arche” 2014, nr 11: Гарадзенскі міленіум, s. 8–60.

Ліцкевіч А.У., Пра некаторыя спісы „Летапісца вялікіх князёў літоўскіх” маскоўскага і наўгародскага паходжання (на маргінезе выданняў М. Улашчыка і В. Вароніна), w: Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV–XV стст. Саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі, Мінск 2011, s. 207–223.

Ліцкевіч А.У., „Срэбны каваль” Хацабей з-пад Маладзечна (XV ст.). Яшчэ раз пра магчымае паходжанне срэбных паясных набораў са скарбу каля в. Літва, „Беларуская даўніна” 1, 2014, s. 109–121.

Лукин П.В., Праздник, пир и вече. К вопросу об архаических чертах общественного строя восточных и западных славян, „Одиссей. Человек в истории. Феодализм перед судом историков” 2006, s. 134–150.

Любавский М.К., Литовско-русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства, Москва 1900.

Любавский М.К., Поседные бояре в Жмудской земле в XVI веке, w: Сергею Фёдоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели, Санкт-Петербург 1911, s. 439–449.

Любащенко В.І., Галич у церковно-унійних планах Владислава Ягайла і митрополита Кипріяна, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” 20, 2011, s. 434–452.

Михайловський В., Podole po Grunwaldzie (1410–1430). Walka Witolda z Jagiełłą, w: Jogailos ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms, Kaunas 2011, s. 117–125.

Михайловський В., Західне Поділля під володінням Вітовта у 1411–1430 роках. Надавча політика у світлі документів, w: До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя, t. 2, Київ–Львів 2004, s. 110–128.

Мяцельскi А.А., Мсцiслаўскае княства i ваяводства ў XII–XVIII стст., Мiнск 2010.

Насевіч В.Л., Літва ў XIV ст., „Беларуская даўніна” 3, 2016, s. 5–44.

Полехов С.В., Браки князя Свидригайла Ольгердовича, w: По любви, въ правду, безо всякие хитрости, Москва 2014, s. 235–268.

Полехов С.В., Загадка грамоты Витовта (Vitoldiana, № 11): XIV или XIX век?, „Slověne” 7, 2018, nr 2, s. 272–297.

Полехов С.В., Литовская Русь в XV в. Единая или разделённая? (На материале конфликтов между русскими землями Великого княжества Литовского и государственным центром), w: Древняя Русь после Древней Руси. Дискурс восточнославянского (не)единства, Москва 2017, s. 70–92.

Полехов С.В., Лугвень, Новгород и восточная политика Витовта (1411–1414) в свете малоизвестных источников Кёнигсбергского архива, w: Мсціслаў і Мсціслаўскі край, Мінск 2019, s. 58–78.

Полехов С.В., Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века, Москва 2015.

Полехов С.В., Последние завещания Василия I и печати Витовта, „Средневековая Русь” 12, 2016, s. 183–200.

Полюдье: всемирно-историческое явление, red. Ю.М. Кобищанов, Москва 2009.

Словарь древнерусского языка XI–XIV вв., t. 2, Москва 1989.

Собчук В.Д., Від коріння до крони. Дослідження з історіï князівських і шляхетських родів Волині XV – першоï половини XVII ст., Кременець 2014.

Стефанович П.С., История полюдья в средневековой Руси (X–XVI вв.), „Российская история” 2017, nr 6, s. 3–13.

Турилов А.А., Жалованная грамота Любарта Гедеминовича Луцкой кафедре и ситуация на Волыни после гибели галицко-волынских Рюриковичей, w: Восточная Европа в древности и средневековье. Проблемы источниковедения. XVII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто; IV Чтения памяти д. и. н. А. А. Зимина, Москва, 19–22 апреля 2005 г., t. 2, Москва 2005, s. 266–268.

Флоря Б.Н., Исследования по истории Церкви: древнерусское и славянское Средневековье, Москва 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism