Struktura i zasady kompletowania ksiąg sądowych Metryki Litewskiej Zygmunta Augusta

Irena Valikonytė

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2018.4.01

Abstrakt


W artykule omówiono strukturę i zasady kompletowania ksiąg sądowych Zygmunta Augusta w Metryce Litewskiej. Najwięcej uwagi poświęcono na analizę genezy i struktury tzw. ksiąg pisarza Jana Szymkowicza (35. księga spraw sądowych i 38. księga wpisów), do których wpisano dokumenty powstałe w ciągu 14 lat (1554–1568). W konkluzji stwierdzono, że w okresie panowania Zygmunta Augusta oraz pełnienia funkcji kanclerza przez Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” w kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego nie wypracowano jednego modelu kształtowania i kompletowania ksiąg sądowych władcy, chociaż w połowie XVI w. coraz częściej zajmowali się tym pisarze wielkiego księcia.

 

This article explores the structure and patterns of formation of court registers included in the Lithuanian Metrica of King Sigismund Augustus. The text focuses on the development and composition of the books attributed to the scribe called Jan Szymkowicz (Court Record Book no. 35, Book of Entries no. 38), with documents spanning a fourteen-year period (1554–1568). The article concludes that during King Sigismund Augustus’ rule, under the chancellorship of Mikołaj Radziwiłł called Czarny (The Black), there was in the chancery of the Grand Duchy of Lithuania no uniform pattern to be followed in order to make the king’s court registers, despite the fact that, in the mid-sixteenth century, chancery’s scribes usually influenced the chronological scope and structure of these registers.


Słowa kluczowe


Metryka Litewska; księgi spraw sądowych; proces sądowy; kancelaria Wielkiego Księstwa Litewskiego; dokument sądowy; Zygmunt August; Jan Szymkowicz; pisarze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kojalavičius-Vijūkas A., Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas, wyd. i tłum. S. Narbutas, Vilnius 2015.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys 1449–1556 metai, wyd. M. Sirutavičius, Vilnius 2016.

Lietuvos Metrika (1522–1530). 4-oji teismų bylų knyga, wyd. S. Lazutka, I. Valikonytė, E. Gudavičius et al., Vilnius 1997.

Lietuvos Metrika (1540–1541). 10-oji teismų bylų knyga, wyd. S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, Vilnius 2003.

Lietuvos Metrika (1554–1568). 35-oji teismų bylų knyga, wyd. S. Viskantaitė-Saviščevienė, I. Valikonytė, Vilnius 2018.

Lietuvos Metrika (1555–1558). 37-oji teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė, L. Steponavičienė, Vilnius 2010.

Lietuvos Metrika (1559–1563). 40-oji teismų bylų knyga, wyd. N. Šlimienė, I. Valikonytė, Vilnius 2015.

Lietuvos Metrika (1562–1566). 47-oji teismų bylų knyga, wyd. I. Valikonytė, N. Šlimienė, Vilnius 2011.

Lietuvos Metrika (1565–1566). 50-oji teismų bylų knyga, wyd. L. Steponavičienė, I. Valikonytė, Vilnius 2014.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 29 (1546–1547). Užrašymų knyga 29, wyd. I. Ilarienė, Vilnius 2016.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 47 (1565–1567). Užrašymų knyga 47, wyd. E. Deveikytė, G. Lesmaitis, Vilnius 2018.

Lietuvos Metrika. Knyga nr. 51 (1566–1574). Užrašymų knyga 51, wyd. A. Baliulis, R. Ragauskienė, A. Ragauskas, Vilnius 2000.

Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, oprac., wstęp i koment. I. Kaniewska, Kraków 1999.

Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кнiга 30 (1480–1546). Кнiга записаў No 30, wyd. В.C. Мянжынскi, Мiнск 2008.

Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кнiга 42 (1556–1562). Кнiга записаў No 42, wyd. В.C. Мянжынскi, Мiнск 2015.

Opracowania

Antanavičius D., Originalių Lietuvos Metrikos XVI a. knygų sąrašas, „Istorijos šaltinių tyrimai” 4, 2012, s. 157–184.

Banionis E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais, Vilnius 1998.

Banionis E., Lietuvos Metrikos knygos: sąvoka, terminas, definicija, „Lietuvos istorijos metraštis 1988 metai” 1989, s. 135–148.

Cynarski S., Zygmunt August, Wrocław 1988.

Dubonis A., Antanavičius D., Ragauskienė R., Šmigelskytė-Stukienė R., Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai, Vilnius 2016.

Karalius L., Lietuvos Metrikos knygų vaidmuo Aleksandro Jogailaičio kanceliarijoje (problemos aktualumas ir tyrimo perspektyvos), „Istorijos šaltinių tyrimai” 1, 2008, s. 175–217.

Kiaupienė J., XVI a. ikireforminio Vilniaus pilies teismo knygos-kopijos Lietuvos Metrikoje struktūrinė ir informacinė analizė, w: Lietuvos Metrika. 1991–1996 metų tyrinėjimai, Vilnius 1998, s. 36–90.

Kolankowski L., Zygmunt August wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913.

Lazutka S., Valikonytė I., Sinkevičiūtė J., Įvadas, w: Lietuvos Metrika (1533–1535). 8-oji teismų bylų knyga, Vilnius 1999, s. XII–XIX.

Lulewicz H., Szymkowicz (Symkowicz) Jan, w: PSB, t. 50, Warszawa–Kraków 2015, s. 262–265.

Pietkiewicz K., Księga 9 wpisów (записей) Metryki Litewskiej, układ i zawartość, oraz jej kontynuacja do roku 1518 z Archiwum Radziwiłłowskiego, w: Lietuvos Metrika. 1991–1996 metų tyrinėjimai, Vilnius 1998, s. 11–35.

Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995.

Ragauskienė R., XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleriai ir Lietuvos Metrika: valstybės kanceliarijos dokumentų saugojimo ypatybės, „Lietuvos Metrikos naujienos” 2003, nr 7, s. 30–40.

Ragauskienė R., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515–1584), Vilnius 2002.

Ragauskienė R., Mirties nugalėti nepavyko. Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.), Vilnius 2017.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd. 5, nowe, przejrz. i zm., Warszawa 2002.

Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994.

Valikonytė I., W poszukiwaniu modelu układu najstarszych ksiąg spraw sądowych Metryki Litewskiej, w: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai: faktas, kontekstas, interpretacija, red. A. Dubonis, Vilnius 2010, s. 109–127.

Банёнис Э., К вопросу о генезисе посольских книг (1480–1486), w: Исследования по Литовской Метрике, t. 1, Москва 1989, s. 64–84.

Банионис Э., К вопросу о генезисе книг Литовской Метрики (последняя четверть XV в.), w: Lietuvos Metrika: 1988 metų tyrinėjimai, Vilnius 1992, s. 8–45.

Бережков Н., Литовская Метрика как исторический источник, t. 1: О первоначальном составе книг Литовской Метрики по 1522 год, Москва–Ленинград 1946.

Голенченко Г., Реестр книг Метрики Великого княжества Литовского 1623 г. Исследования по истории Литовской Метрики, t. 2, Москва 1989, s. 336–356.

Груша А., Канцылярыя Вялiкага княства Лiтоўскага 40-х гадоў XV – першай паловы XVI ст., Мiнск 2006.

Лаппо И.И, Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569–1586), С. Петербург 1901.

Любавский М., Литовско-Русский сейм, Москва 1900.

Пташицкий С., Описание книг и актов Литовской Метрики, Санкт Петербург 1887.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism