Współdziałanie mieszczan i szlachty na rzecz poprawy sytuacji prawnej mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (na przykładzie kowieńskiego wydziału miast)

Zigmantas Kiaupa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2017.3.09

Abstrakt


Tekst ukazuje formy współdziałania szlachty i mieszczan Kowna oraz kowieńskiego wydziału miast w dobie Sejmu Czteroletniego podczas wprowadzania w życie Ustawy o miastach.

 

The article focuses on the forms of cooperation between the nobility and the burghers of the Kowno (Kaunas) urban district during the implementation of the Law on Towns adopted by the Four-Year Sejm.


Słowa kluczowe


mieszczanie; szlachta; współdziałanie stanów; doba Sejmu Czteroletniego; burghers; nobility; cooperation of estates; Four-Year Sejm period

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Glemža L., Kaunas miestiečių sąjūdyje (1789–1794), „Kauno istorijos metraštis” 1, 1998.

Glemža L., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789–1792 metais, Kaunas 2010.

Kiaupa Z., Kauno miesto metinio burmistro rinkimai XVIII a. antroje pusėje, w: Ministri Historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose, Vilnius 2013.

Kiaupa Z., Lietuvos istorija, t. 7: Trumpasis XVIII amžius (1733–1795 m.), cz. 1, Vilnius 2012.

Kiaupa Z., Reformų metas Šiauliuose 1765–1795 m., w: Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.), Šiauliai 1991.

Kiaupa Z., Telšiai XVIII amžiaus pabaigoje, w: Telšiai. Straipsniai ir istorijos dokumentai, Vilnius 1994.

Kiaupa Z., Žemaitijos miestų sąjūdis 1789–1792 m. Chronologija ir mastas, w: Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono. Prof. Broniaus Dundulio atminimui, Vilnius 2000.

Kryževičius V., 1791 m. rugpjūčio 13 d. instrukcija Kauno apygardos miestų pasiuntiniams į Varšuvos seimą, „Lietuvos istorijos metraštis 1975 metai” 1976.

Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais, cz. 2, red. R. Jasas, J. Orda, Vilnius 1961.

Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 4, oprac. J. Woliński, J. Michalski, E. Rostworowski, Wrocław 1961.

Smoleński W., Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, Warszawa 1979.

Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai, red. J. Tumelis, Vilnius 1997.

Zienkowska K., Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1976.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism