Środowisko artystyczne w Białej Podlaskiej pod rządami Hieronima Floriana Radziwiłła: malarze i rzeźbiarze

Aistė Paliušytė

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2017.3.07

Abstrakt


Artykuł traktuje o środowisku malarzy i rzeźbiarzy w Białej Podlaskiej za księcia Hieronima Floriana Radziwiłła (1747–1760). Zostaną w nim poruszone kwestie dotyczące kształtowania się grupy artystów dworskich, ich pochodzenia oraz życia społecznego i artystycznego, a także sposobów współpracy artystów różnego pochodzenia.

 

The article presents the community of artists (painters and sculptors) in Biała Podlaska under Prince Hieronim Florian Radziwiłł (1747–1760). The study focuses on the problem of artists’ origins and characterizes their social and professional life. It presents social and cultural differences between the artists of various origins, and also describes their coexistence and interactions.

Słowa kluczowe


Hieronim Florian Radziwiłł; artyści; Biała Podlaska; zamówienia dzieł sztuki; dwór artystyczny; pogranicza kulturowe; wielokulturowość; artists; art commissions; artistic court; cultural borderlands; multiculturalism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baker E., Webb N., Woods K., Historical Introduction. The Idea of the Artist, w: The Changing Status of the Artist, red. E. Baker, N. Webb, K. Woods, New Haven–London 1999, s. 7–26.

Balaišytė L., Mecenatas ar tironas? Jeronimas Florijonas Radvila, „Darbai ir dienos” 37, 2004, s. 139–148.

Balaišytė L., XVIII a. dvaro tapytojų laiškai. Apie dailininko savimonę ir statusą, „Senoji Lietuvos literatūra” 37, 2014, s. 257–275.

Bernatowicz T., Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763), Warszawa 2011.

Bieńkowska I., Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.

Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Hieronim Florian, w: PSB, t. 30, Wrocław 1987, s. 185–188.

Golka M., Socjologia artysty, Poznań 1995.

Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000.

Katalog zabytków sztuki. Województwo lubelskie. Powiat Biała Podlaska, red. i oprac. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Warszawa 2006.

Kowalczyk J., Hieronima Floriana Radziwiłła stosunek do sztuki i artystów, w: Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995, s. 27–42.

Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a., red. A. Paliušytė, Vilnius 2005.

Łopaciński E., Zamek w Białej Podlaskiej. Materiały archiwalne, „Biuletyn Historii Sztuki” 1957, nr 1, s. 27–48.

Oleńska A., Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę, Warszawa 2011.

Paliušytė A., Dailininkai XVIII a. Radvilų dvare, „Menotyra” 2014, nr 4, s. 289–303.

Paliušytė A., Dailininkų mobilumas XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, „Menotyra” 2015, nr 4, s. 273–287.

Prószyńska Z., Cybulski Stefan, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, red. J. Maurin-Białostocka et al., Wrocław 1971, s. 377.

Rachuba A., Biała pod rządami Radziwiłłów w latach 1568–1813, w: Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, oprac. T. Wasilewski, T. Krawczak, Biała Podlaska 1990, s. 37–65.

Stojek-Sawicka K., Radziwiłłowie w Białej Podlaskiej i ich wkład w rozwój sztuki sakralnej, w: Zeszyty dziedzictwa kulturowego, t. 1, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, s. 7–22.

Wereda D., Cerkiew unicka jako element pogranicza kultur na terytorium województwa brzeskiego w XVIII wieku, w: Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. A. Gil, Lublin 2005, s. 251–264.

Пискун Ю., Представители художественных професcий среди ремесленного населения Слуцка в XVII–XVIII веках, w: Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, red. A. Paliušytė, Vilnius 2006, s. 202–221.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism