Pieczęcie sądów ziemskich w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1564–1792

Justina Sipavičiūtė

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2017.3.02

Abstrakt


W artykule rozpatrywane są pieczęcie sądów ziemskich i ich urzędników w WKL (w dziewięciu powiatach województw wileńskiego i trockiego) w latach 1564–1792. Materiał empiryczny do badań stanowiło około dwustu niepublikowanych pieczęci sądów ziemskich i ich urzędników. Artykuł dzieli się na trzy części. Część pierwsza zawiera analizę sposobu określania w statutach litewskich i Volumina legum zasad używania pieczęci sądów ziemskich i ich urzędników oraz realizowania tego w praktyce. W części drugiej pieczęcie sądów ziemskich zbadano pod względem heraldycznym i sfragistycznym. Takiej samej analizie w części trzeciej poddano pieczęcie urzędników sądów ziemskich – sędziów i podsędków. W artykule postawiono tezę, że zawarte w II Statucie litewskim z 1566 r. i trzecim z 1588 r. oraz wprowadzone w ramach reformy z 1764 r. normy określające używanie pieczęci sądów ziemskich i ich urzędników były przestrzegane.

 

The article deals with seals of land courts and their officials in the Grand Duchy of Lithuania (in nine districts of the Wilno (Vilnius) and Troki (Trakai) voivodeships) in 1564–1792. The study is based about two hundred unpublished seals of land courts and their officials. The article is divided into three parts: part one presents an analysis of how the use of seals by land courts and officials was described in the Statutes of Lithuania and the Volumina legum, and in what way those regulations were implemented in practice. Part two is devoted to a thorough heraldic and sphragistic analysis of the seals of land courts, and part three – to an analysis of land court officials: judges, and sub-judges (singular: podsędek, subiudex). The article puts forward the thesis that the norms included in the Second (1566) and Third (1588) Lithuanian Statutes, and those introduced by the reform of 1764, regulating the use of seals of land courts and of their officials were abided by. The article is supplemented by an annexe with the photographs of seals of land courts and their officials.


Słowa kluczowe


pieczęć; tłok pieczętny; heraldyka; statuty litewskie; sąd ziemski; seal; stamp; heraldry; Lithuanian Statutes; land court

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Lappo J., 1588 m. Lietuvos Statutas, t. 2: Tekstas, Kaunas 1938.

Pirmasis Lietuvos Statutas, t. 2, cz. 1: Tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis, wyd. S. Lazutka et al., Vilnius 1991.

Statut Litewski drugiej redakcyi (1566), w: Pomniki prawa litewskiego z XVI wieku, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1900 (Archiwum Komisyi Prawniczej, t. 7).

Valikonytė I., Lazutka S., Gudavičius E., Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.), Vilnius 2001.

Volumina legum, t. 7: Ab anno 1764 ad annum 1768, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860.

Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, t. 22: Акты Слонимского земского суда, Вильна 1895.

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1566 года, wyd. T.I. Даўнар et al., Мiнск 2003.

Opracowania

Adamczewski M., Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, Łódź 2010.

Baliński M., Historya miasta Wilna, t. 2, Wilno 1836.

Bardach J., Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697–1794). Spis, red. A. Rachuba, Warszawa 2004.

Diederich T., Siegelkunde, Beiträge zu ihrer Vertiefung und Weiterführung, Böhlau–Wien 2012.

Ewald W., Siegelkunde, München–Berlin 1914.

Galkus J., Lietuvos Vytis, Vilnius 2009.

Gumowski M., Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966.

Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960.

Hedemann O., Historja powiatu brasławskiego, Wilno 1930.

Ilgen Th., Sphragistik, w: Grundriß der Geschichtswissenschaft, t. 1, cz. 4, red. A. Meister, Leipzig–Berlin 1912, s. 1–58.

Jankowski C., Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi, cz. 1, Petersburg 1896.

Janulaitis A., Vyriausiasis Lietuvos tribunolas XVI–XVIII amž. Jo atsiradimas, veikimas ir reikšmė Lietuvos gyvenime, Kaunas 1927.

Jodkowski J., Pieczęcie polskie w muzeum Rumiancowskiem w Moskwie, ,,Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 2, 1910, nr 6, s. 94–96.

Kittel E., Siegel, Braunschweig 1970.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Ragauskienė R., Dingę istorijoje. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės privatūs archyvai, Vilnius 2015.

Ragauskienė R., Galimybės klastoti bajorijos dokumentus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a., ,,Istorijos šaltinių tyrimai”, 1, 2008, s. 219–249.

Rimša E., The Heraldry of Lithuania, tłum. V. Urbonavičius, D. Barnard, Vilnius 2008.

Rimša E., Heraldry. Past to Present, tłum. V. Arbas, Vilnius 2005.

Rimša E., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių heraldika, Vilnius 2016.

Rimša E., Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, tłum. J. Sienkiewicz, Warszawa 2007.

Rimša E., Zabiela G., Žemaitijos Kunigaikštystės Raseinių reparticijos žemės teismo spaudas, ,,Anykščiai: krašto kultūros ir istorijos puslapiai” 1996, nr 10, s. 2–4.

Seyler G.A., Geschichte der Siegel, Leipzig 1894.

Sigilla regum et reginarum Poloniae. Pieczęcie królów i królowych Polski ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2015.

Stieldorf A., Siegelkunde, Hannover 2004.

Šmigelskytė-Stukienė R., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavieto teismų notarinės funkcijos, w: Lietuvos notariato istorija, red. J. Karpavičienė, Vilnius 2012, s. 71–94.

Šmigelskytė-Stukienė R., Brusokas E., Glemža L. et al., Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje. Valstybės institucijų raida 1764–1794 metais: kolektyvinė monografija, Vilnius 2014.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2004.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2009.

Vilimas D., Kauno žemės teismas paskutiniaisiais Stepono Batoro valdymo metais, ,,Lituanistica” 57, 2011, nr 3(85), s. 227–242.

Vilimas D., LDK pavieto Žemės teismų funkcija – tarp notariato ir teismo (iki 1588 m.) (lietuviškų pavietų atvejis), ,,Lituanistica” 57, 2011, nr 4(86), s. 355–364.

Vilimas D., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564–1588), Vilnius 2006.

Алфьоров О., Однороженко О., Українськi особовi печатки XV–XVII cт. За матерiалами київcьких архивосховищ, Харкiв 2008.

Лаппо И., Великое Княжество Литовское во второй половине XVI столетия. Литовско-русский повет и его сеймик, Юрьев 1911.

Лаппо И., Великое Княжество Литовское за время от заключения Люблинской Унии до смерти Стефана Батория (1569–1586), cz. 1, С.-Петербург 1901.

Лаппо И., Земский суд в Великом Княжестве Литовском в конце XVI века, С.-Петербург 1897.

Любавский М., Литовско-русский сейм, Москва 1900.

Сапунов А.П., Витебская старина, t. 1, Витебск 1883.

Семянчук Г., Агульнае и асабівае ў шляхецкай геральдыцы Гарадзенскага павета другой паловы XVI–пачатку XVII ст., ,,Cфрагистичний щорiчник” 4, 2013, s. 424–433.

Соболева Н.А., Русские печати, Москва 1991.

Цитоу А., Геральдикыка Беларуси, Минск 2007.

Цитоу А., Пячатки старажытнай Беларуси. Нарысы сфрагистыки, Минск 1993.

Цитоу А., Сфрагистыка и Геральдикыка Беларуси, Минск 1999.

Шаланда A., Геральдыка Валовiчаў XVI–XVIII стст. Мифы i рэальнасць, w: Unus pro omnibus. Валовiчы ў гiсторыi Вялiкага княства Литоўскага XV–XVIII стст., oprac. А.М. Янушкевiч, red. А.I. Шаланда, Мiнск 2014, s. 145–187.

Шаланда A., Земскiя печаткi Вялiкага Княства Лiтоўскаго у XVI–XVIII ст. Аснаўныя тыпы, ,,Cфрагистичний щорiчник” 4, 2013, s. 277–298.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism