Spadkobiercy wojewody wileńskiego Dowgirda

Wojciech Budzisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2016.2.02

Abstrakt


Artykuł przedstawia losy majątku pozostałego po wojewodzie wileńskim Janie Dowgirdzie. Tylko część odziedziczyli spadkobiercy: syn Andruszko Dowgirdowicz oraz dwie córki: Anna (Anuszka), żona najpierw Juszki Gojcewicza, a następnie Iwana Ilinicza, i Olena (Oluszka), żona kniazia Pietka Świrskiego. Dalsze losy posagów otrzymanych przez córki Dowgirda i odziedziczonych przez ich dzieci są doskonałym przykładem budowania lub deprecjacji znaczenia rodzin ich mężów.

 

The article presents the fate of the property left by Jan Dowgird (Jonas Daugirdas), Palatine of Vilnius. Only a part of his possessions was inherited by his descendants: son Andruszko Dowgirdowicz and two daughters: Anna (Anuszka), married first to Juszko Gojcewicz, then to Iwan Ilinicz, and Olena (Oluszka), wife of kniaź Pietko Świrski. The fate of the estates given to these daughters and inherited by their children is a perfect example of establishing or depreciation of the importance of the respective families of their husbands.


Słowa kluczowe


Jan Dowgird; spadkobiercy; Świrscy; Iliniczowie; Niemirowiczowie; Jan Dowgird; heirs; Świrski family; Ilinicz family; Niemirowicz family

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Błaszczyk G., Regesty dokumentów diecezji wileńskiej z lat 1507–1522 Jana Fijałka i Władysława Semkowicza, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 2003, t. 9, s. 247–299.

Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, t. 1: (1387–1468), Kraków 1932–1948.

Kojałowicz Wijuk W. SJ, Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1897 (reprint: Poznań 2002).

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1 (1380–1584). Užrašymų knyga 1, wyd. A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius 1998.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440–1498). Užrašymų knyga 3, wyd. L. Anužytė, A. Baliulis, Vilnius 1998.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479–1491). Užrašymų knyga 4, wyd. L. Anužytė, Vilnius 2004.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506). Užrašymų knyga 6, wyd. A. Baliulis, Vilnius 2007.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7 (1506–1539). Užrašymų knyga 7, wyd. I. Ilarienė, L. Karalius, D. Antanavičius, Vilnius 2012.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9 (1511–1518). Užrašymų knyga 9, wyd. K. Pietkiewicz, Vilnius 2003.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522–1529). Užrašymų knyga 12, wyd. D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius 2001.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524–1529). Užrašymų knyga 14, wyd. L. Karalius, D. Antanavičius, Vilnius 2008.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387–1546). Užrašymų knyga 25, wyd. D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius 1998.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 229 (1540–1541). 10-oji Teismų bylų knyga, wyd. S. Lazutka, I Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, J. Karpavičienė, Vilnius 2003.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 234 (1546–1548). Teismų bylų knyga 19 (XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios kopija), wyd. I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė, Vilnius 2009.

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, współpr. R. Grzesik, Kraków 2004.

Pergamentų katalogas, oprac. R. Jasas, Vilnius 1980.

Акты Литовской Метрики, wyd. Ф.Н. Леонтович, Варшава 1896.

Литовская Метрика. Книги судных дел, Санкт Петербургъ 1903 („Русская Историческая Библиотека”, t. 20).

Литовская Метрика, dz. 1, cz. 1: Книги записей, t. 1, Санкт Петербургъ 1910 („Русская Историческая Библиотека”, t. 27).

Описание рукописного отделения Виленской Публичной Библиотеки, t. 3, wyd. К. Снитко, Вильна 1898.

Opracowania

Boniecki A., Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku, Warszawa 1887.

Czaykowski M., Prawo bliższości krewnych w dawnym prawie litewskim od drugiej połowy XIV wieku do schyłku XVIII wieku, Warszawa 2013.

Halecki O., Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka, Kraków 1915.

Kelma E., Ród Sakowiczów i jego majętności w XV i pierwszej połowie XVI wieku, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 1989, t. 3, s. 155–177.

Mikulski W., Gramota wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 1442 r., „Przegląd Historyczny” 1995, t. 86, z. 1, s. 67–74.

Ochmański J., Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie, Poznań 1972.

Ochmański J., Moniwid i jego ród, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 2003, t. 9, s. 13–74.

Peltz W., Ród Giedygołda i jego majętności. Z dziejów tworzenia się wielkiej własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XV wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Historia” 1971, z. 11, s. 23–44.

Petrauskas R., Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius 2003.

Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Oświęcim 2014.

Pietkiewicz K., Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w średniowieczu, Poznań 1982.

Tęgowski J., Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku, Wrocław 2011.

Semkowicz W., Dowgird Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 350–351.

Semkowicz W., O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 1989, t. 3, s. 7–139.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie XVI–XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, współpr. U. Jemialianczuk, A. Macuk, red. Andrzej Rachuba, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism