Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie

Alicja Dacewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2016.07

Abstrakt


Kwerendy przeprowadzone w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie przyniosły odkrycie trzech inwentarzy z II połowy XVII w., w których zostały spisane muzykalia franciszkańskich kapel działających we Lwowie, Drohiczynie nad Bugiem i Przemyślu. Inwentarze muzyczne franciszkanów z Drohiczyna nad Bugiem i Lwowa (klasztor i kościół pw. Znalezienia Świętego Krzyża) nie były dotychczas w ogóle znane, jedynie inwentarz przemyski z 1677 r. wprowadzono do obiegu naukowego w 1974 r. Nowo odszukany muzyczny inwentarz przemyski w wielu miejscach uzupełnia inwentarz muzyczny przemyski 1677 r., konkretyzując autora kompozycji i skład wykonawczy. Ponieważ komentarz oraz edycja trzech inwentarzy muzycznych są już dostępne w opublikowanym artykule wydanym w 2012 r. przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe w Krakowskim periodyku „W nurcie franciszkańskim”, w poniższym artykule skoncentrowano się na przedstawieniu środowisk, w których sporządzono wykazy utworów muzycznych oraz na porównaniu repertuarów kapel działających w XVII w. przy klasztorach Braci Mniejszych Konwentualnych we Lwowie, w Drohiczynie i Przemyślu. Odszukane franciszkańskie inwentarze obrazują preferencje repertuarowe, wielkość obsady, prezentują gatunki muzyczne kompozycji wykonywanych w kościołach i klasztorach franciszkańskich prowincji litewsko-ruskiej w II połowie XVII w. przez kapele wokalno-instrumentalne wówczas istniejące. Uzupełniają wiedzę na temat dzieł muzycznych takich znanych kompozytorów jak Marcin Mielczewski (1605–1651) czy Marco Scacchi (1602–1662). Wnoszą skromną informację na temat kompozytorów-zakonników franciszkańskich Andrzeja Chylińskiego (koniec XVI w. – po 1658), W. Dembołęckiego (ok. 1585 – między IX 1645 a II 1647), Vincenza Scapitty (1584–1656), podając pojedyncze kompozycje ich autorstwa.

Słowa kluczowe


Lwów; Drohiczyn nad Bugiem; Przemyśl; inwentarze muzyczne XVII w.; kapele franciszkańskie w XVII w.; repertuar kapel franciszkańskich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła rękopiśmienne

Rękopisy W. Zahorskiego, Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, F.1135, Ap.8, B.10.

Źródła drukowane

Saliba A.G., I Francescani Conventuali in Russia e Lituania. Documentazione storica (sec. XIII–XX), San Ġwann 2002.

Opracowania

Borowski E., Działalność franciszkanów w Drohiczynie nad Bugiem od schyłku XIV wieku do 1832 roku, „Studia Teologiczne – Białystok – Drohiczyn – Łomża” 1992, t. 10, s. 159–207.

Dacewicz A., Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku, „W nurcie franciszkańskim” 2012, t. 19, s. 139–170.

Dettlaff M.A., Bracia Mniejsi Konwentualni w Wilnie do 1864 roku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, mps.

Gogola Z., Organizacja i działalność franciszkanów na ziemiach polskich w latach 1234–1939, w: Franciszkanie i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, Gniezno 2008, s. 9–32.

Jones A.V., Giacomo Carissimi, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, J. Tyrell, t. 5: Canon to Classic rock, wyd. 2, London 2001, s. 135–144.

Kantak K., Franciszkanie polscy, t. 2: 1517–1795, Kraków 1938.

Makarczyk J., Kustodia Grodzieńska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687–1832, Grodno 2006.

Perz M., Inwentarz przemyski (1677), „Muzyka”, R. 19, 1974, nr 4, s. 44–69.

Przybyszewska-Jarmińska B., Historia muzyki polskiej, t. 3: Barok, cz. 1: 1595–1696, Warszawa 2006.

Przybyszewska-Jarmińska B., Vincenzo Scapitta da Valenza i inni. O franciszkańskich muzykach związanych z patronem polskich Wazów, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2011, t. 9, s. 59–75.

Przybyszewska-Jarmińska B., Wojciech Dembołecki, Andrzej Chyliński, Vincenzo Scapitta et al. Franciscan musicians in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th centry, w: Musicologie sans frontiers/ Muzikologija bez granica/ Musicology without Frontiers. Svečani zbornik za Stanislava Tuksara/ Essays in Honour of Stanislav Tuksar, red. I. Cavallini, H. White, seria: „Muzikološki zbornici”, t. 13, Zagreb 2010, s. 97–112.

Słownik muzyków polskich, red. J.M. Chomiński, t. 1, Kraków 1964.

Valentaitė A., Versekėnaitė A., Kvodlibeto kompozicinių principų apraiškos XX a. koliažuose, ,,Lietuvos Muzikologija” 2013, t. 14, s. 135–151.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism