Próby ożywienia aktywności społeczno-politycznej mieszkańców miast w dobie autonomii galicyjskiej (na przykładzie „Mieszczanina”)

Sabina Rejman

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2019.08

Abstrakt


Wiek XIX to czas zastępowania feudalnej struktury społecznej nowym porządkiem kapitalistycznym. Zmianom towarzyszyło powstawanie partii politycznych reprezentujących ruchy społeczno-polityczne. „Mieszczanin” – pismo wydawane w latach 1894–1908 (z przerwami) w Nowym Sączu – za cel postawiło sobie aktywizację polityczną i społeczną mieszczaństwa oraz utworzenie stronnictwa mieszczańskiego, które reprezentowałoby interesy tej grupy społecznej. Artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu zamierzenie to udało się zrealizować.

Słowa kluczowe


Galicja; miasta; autonomia; prasa; „Mieszczanin”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Mieszczanin” 1894–1895, 1897, 1903–1908

Aleksander T., Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870–1990, Kraków 1993.

Broński K., Miasta galicyjskie we współczesnej historiografii. Przegląd badań i problemów, w: Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice o mieście, red. K. Broński, R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, Kraków 2016, s. 25–47.

Franaszek P., Kluczowe zagadnienia dziejów gospodarczych Galicji, w: Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. M. Baczkowski, T. Kargol, Kraków 2017, s. 67–82.

Gąsowski T., Galicja – „żydowski matecznik”, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, red. J. Chłopecki, H. Madurowicz-Urbańska, Rzeszów 1995, s. 125–134.

Jarowiecki J., Kształtowanie się środowiska prasowego Nowego Sącza i regionu, w: Prasa sądecka od zarania do dziś 1891–2011, red. B. Faron, współpr. A. Ogonowska, Kraków 2012, s. 9–27.

Kwaśniewicz W., Między modelem agrarnym a postindustrialnym. Przeobrażenia społeczeństwa polskiego w XX wieku, w: Polska i Polacy w XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę jego urodzin, red. K. Ślusarek, Kraków 2002, s. 135–145.

Lewicki W., Organizacja gmin miejskich w Galicji, „Ekonomista Polski” 5, 1891, s. 36–56, 295–311.

Miodunka P., Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku, RDSG, t. 78, 2017, s. 131–161.

Rejman S., Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodniogalicyjskich w latach 1889–1914, Rzeszów 2013.

Rejman S., Samorząd miejski w okresie autonomii galicyjskiej i II RP – ciągłość i zmiana, w: Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych. Historia – współczesność – perspektywy, red. Z. Lenart, M. Menz, Warszawa 2018, s. 55–77.

Weinfeld I., Ludność miejska Galicji i jej skład wyznaniowy (1881–1910), Lwów 1912 (Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 24/2).

Zamoyski G., „Pracuj i oszczędzaj”. Kasy Oszczędności w Galicji w latach 1844–1914, Rzeszów 2013.

Żarnowski J., Historia społeczna. Metodologia, ewolucja, perspektywy, Warszawa 2011 (Metamorfozy Społeczne, 3).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism