Uwagi w związku z edycją Ksiąg celnych Korony z drugiej połowy XVI wieku, wyd. Szymon Kazusek, Kielce 2017

Tomasz Związek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.15

Abstrakt


Nikogo nie trzeba przekonywać, że wydawanie źródeł historycznych ma głęboki sens. Nie trzeba także specjalnie tłumaczyć powodów edycji źródeł zachowanych w szczątkowej ilości, w szczególności jeśli są one rozrzucone po wielu krajowych (a niekiedy i zagranicznych) archiwach. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w znacząco różny sposób publikowane będą źródła tekstowe, inaczej zaś źródła o charakterze liczbowym. O tym właśnie jest ten tekst, który ma charakter krytycznego komentarza do wydawnictwa poświęconego nielicznie, niestety, przetrwałym do naszych czasów poszytom notującym ruch handlowy na komorach celnych rozsianych w różnych prowincjach szesnastowiecznej Rzeczypospolitej.

 

Notes on the edition: Księgi celne Korony z drugiej połowy XVI wieku, ed. Szymon Kazusek, Kielce 2017, pp. 383, map

There is no point in trying to convince anyone that the publication of historical sources makes very good sense. And there is no need to explain the reasons for publishing historical sources that have preserved in fragmentary form – especially when those sources are scattered in various national (and sometimes foreign) archives. One has to be aware, however, that there should be a great difference between the editing of text sources and sources consisting of figures. And an analysis of this problem is undertaken in the present text, being a critical commentary to the edition of – very scattered – text sources on trade and commercial activities at custom houses located in provinces of the sixteenth-century Polish-Lithuanian Commonwealth.


Słowa kluczowe


geografia historyczna; system celny; wczesna nowożytność; sieć drogowa; zwrot przestrzenny; przestrzenne bazy danych; historical geography; toll system; Early Modern Times; road system; spatial turn; spatial databases

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atlas historyczny Polski. Śląsk w końcu XVIII wieku, t. 2, red. J. Janczak, cz. 2: Komentarz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984 (Atlas Historyczny Polski. Mapy XVIII wieku).

Bartoszewicz A., Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.

Bartoszewicz H., Drogi handlowe ziemi dobrzyńskiej w XV–XVI w., „Miscellanea Historico-Archivistica” 4, 1994, s. 155–171.

Bartoszewicz H., Drogi handlowe ziemi chełmińskiej w XV–XVI w., „Miscellanea Historico-Archivistica” 6, 1996, s. 43–64.

Bem P., Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje, „Teksty Drugie” 2016, nr 1, s. 151–168.

Borek A., Baza danych jako forma edycji wykazów święceń duchowieństwa, „Roczniki Humanistyczne” 64, 2016, z. 2, s. 59–88.

Dunin-Wąsowicz T., Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury, oprac. A. Janeczek, posłowie M. Młynarska-Kaletynowa, Warszawa 2011 (Collectio Archaeologica Historica et Etnologica, 4).

European State Finance Database, http://www.esfdb.org/Default.aspx (30 X 2017).

Gochna M., Elektroniczna edycja rejestrów poborowych województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w., „Studia Geohistorica” 2, 2014, s. 143–150.

Grabowski J., Księga skarbowa Janusza II. Prace nad nową edycją rachunków dworu książęcego, w: Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 117–130.

Guzowski P., Boroda K., From King’s Finance to Public Finance. Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386–1572), w: The Financial Crises, Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, red. G. Nigro, M.T. Bartoli, M. Boddi i in., Firenze 2016, s. 451–470.

Instrukcja wydawnicza do elektronicznej edycji rejestrów poborowych z drugiej połowy XVI w., oprac. M. Gochna i Zespół Zakładu Atlasu Historycznego, http://atlasfontium.pl/index.php?article=instrukcja_wydawnicza_kls (28 VIII 2017).

Janeczek A., Staropolski układ komunikacyjny na mapie józefińskiej Galicji z lat 1779–1783. Szansa czy iluzja rekonstrukcji, w: Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2013, s. 9–24.

Myśliwski G., Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, Wrocław 2009.

Myśliwski G., Relacje językowe w handlu dalekosiężnym Europy Środkowo-Wschodniej (do końca XV w.). Zarys zagadnienia, w: Komunikace ve středověkých městech, red. M. Čapský, Opava 2014, s. 53–80.

Myśliwski G., Retail Trade in Wrocław between Around the Mid-Thirteenth and the Fifteenth Century, w: Retail Trade. Supply and Demand in the Formal and Informal Economy from the 13th to the 18th Century, Firenze 2015 (Pubblicazioni. Serie II, Atti delle „Settimane di studio” e altri convegni, 46), s. 277–294. Orłowska A.P., Nowożycki B., Pac G., Handel wołami na terenie Wielkopolski i Śląska w świetle szesnastowiecznego spisu jarmarków i komór celnych, „Studia Geohistorica” 4, 2016, s. 153–161.

Panecki T., Związek T., Myrda G., Materiały do badań nad rekonstrukcją zalesienia na Równinie Nowotomyskiej w XVI w., Atlas Fontium, http:// atlasfontium.pl/index.php?article=webhauland (prace w toku, 6 VII 2017).

Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, oprac. A. Borek i in., www.atlasfontium.pl (7 IX 2017) (Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 2, ISSN: 2353–9216)

Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, oprac. A. Borek i in., www.atlasfontium.pl (7 IX 2017) (Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 3, ISSN: 2353–9216)

Rutkowski H., Drogi, w: Mazowsze w drugiej połowie XVI w., cz. 2: Komentarz, indeksy, oprac. A. Dunin-Wąsowicz, I. Gieysztorowa, J. Humnicki i in., red. W. Pałucki, Warszawa 1973 (Atlas Historyczny Polski. Mapy Szczegółowe XVI w., 7), s. 112–120.

Rutkowski H., Fundamenta historiae. Pisma wybrane, oprac. M. Zbieranowski, M. Słoń, Warszawa 2014.

Schulze B., Brandenburgische Besitzstandskarte des 16. Jahrhunderts. Der ritterschaftliche, geistliche, städtische und landesherrliche Besitz um 1540, Berlin 1962 (Historischer Atlas von Brandenburg. Neue Folge, 1).

Słoń M., Digitale Edition der Ausheberregister aus der Wojewodschaft Kalisch des 16. Jahrhunderts, w: Quellen kirchlicher Provenienz: neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011, red. H. Flachenecker, J. Tandecki, współpr. K. Kopiński, Toruń 2011, s. 393–406.

Słoń M., Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej, „Studia Źródłoznawcze” 52, 2014, s. 155–161.

Suproniuk J., Żydzi w miastach Wielkopolski, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., t. 2: Komentarz, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017 (Atlas Historyczny Polski. Mapy Szczegółowe XVI w., 4), [w druku].

Szady B., Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie geografii historycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographic Socio-Oeconomica” 14, 2013, s. 17–32 (wersja angielska: Spatio-Temporal Databases as Research Tool in Historical Geography, „Geographia Polonica” 89, 2016, z. 3, s. 359–370).

Weymann S., Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku, „Przegląd Zachodni” 9, 1953, t. 2, nr 6–8, s. 194–253.

Związek T., Drogi, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., t. 2: Komentarz, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017 (Atlas Historyczny Polski. Mapy Szczegółowe XVI w., 4), [w druku].

Związek T., Ważniejsze gościńce Wielkopolski w XVI wieku, oprac. kart. T. Panecki, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., t. 1: Mapy, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017 (Atlas Historyczny Polski. Mapy Szczegółowe XVI w., 4), mapa 5 [w druku].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism