Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami. Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX w. (wyniki pierwszych estymacji)

Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.06

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest rekonstrukcja historycznego produktu krajowego (PKB) ziem polskich na przełomie XIX i XX w. Jest to pierwszy w polskiej historiografii gospodarczej spójny szacunek PKB dla poszczególnych dzielnic zaborczych oraz całości ziem polskich w latach 1900 i 1910, w podwójnym ujęciu – w granicach z przełomu XIX i XX w. oraz w granicach współczesnych. Badanie oparto na szerokiej bazie statystycznej, w obliczeniach dochodów na poziomie dzielnic i PKB ogółem zastosowano metodę produktową oraz bottom-up, część obliczeń przeprowadzono z wykorzystaniem regresji liniowej. Artykuł składa się z pięciu podrozdziałów: omówienie stanu badań, zakres terytorialny badania, źródła, metoda, wyniki i ich interpretacja. W zakończeniu przedstawiono wnioski i dezyderaty dotyczące dalszych prac w tej dziedzinie.

 

Regional development of the Polish lands under partitions. A comparison of the level of gross product per capita in the territories of modern Poland at the turn of the twentieth century (results of first estimations)

The article presents a reconstruction of historic gross domestic product (GDP) in the Polish lands at the turn of the twentieth century. This is the first in the Polish economic historiography comprehensive GDP estimate for individual partitions and the whole Polish territory in 1900 and 1910, in a double approach: within the frontiers at the turn of the nineteenth century and within the present ones. The study has been based on a broad statistical basis, the calculations of income on the level of partitions and total GDP have been performed with the output method and bottom-up method, part of the computations has been made with the use of simple linear regression. The article is divided into five parts: 1) a description of the present state of research, 2) a territorial scope of the study, 3) sources, 4) methods, 5) results and their interpretation. The closing part contains conclusions and proposition for further research in the field.


Słowa kluczowe


rozwój gospodarczy; rozwój regionalny; PKB; Polska w XIX w.; economic development; regional development; GDP; Poland in the nineteenth century

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badia-Miró M., Guilera J., Lains P., Regional Incomes in Portugal. Industrialisation, Integration and Inequality, 1890–1980, „Revista de Historia Económica” 30, 2012, nr 2, s. 225–244.

Bjerke K., The National Product of Denmark 1870–1952, „The Review of Income and Wealth” 5, 1955, s. 123–151, http://www.roiw.org/1955_v.asp (10 IX 2016).

Broadberry S., Klein A., Aggregate and per capita GDP in Europe, 1870–2000. Continental, Regional and National Data with Changing Boundaries, 27 X 2011, http://www.lse.ac.uk/economicHistory/pdf/Broadberry/EuroGDP2.pdf (5 VII 2016).

Caruana-Galicia P., German Regional GDP. Preliminary Land-Level LSE Estimates, 1871–1907, London 2011.

Caruana-Galicia P., Economic Development and Market Potential. European Regional Income Differentials, 1870–1913, London 2015, rozprawa doktorska, The London School of Economics and Political Science.

Clark C., The National Income, 1924–31, London 1932.

Crafts N.F.R., Regional GDP in Britain, 1871–1911. Some Estimates, „London School of Economics. Working Paper” 2004, nr 3.

Dederko B., Dochód społeczny Polski, „Kwartalnik Statystyczny” 1930, z. 2, s. 135–150.

Electronic Repository of Russian Historical Statistics, 18th–21st centuries, http:// ristat.org/(16 IV 2016).

Enflo K., Henning M., Schön L., Swedish Regional GDP 1855–2000. Estimations and General Trends in the Swedish Regional System, „Research in Economic History” 30, 2014, s. 47–89.

Fenoaltea S., The Growth of the Italian Economy, 1861–1913. Preliminary Second-Generation Estimates, „European Review of Economic History” 2005, nr 9, s. 273–312.

Fenoaltea S., The Reconstruction of Historical National Accounts. The Case of Italy, „PSL Quarterly Review” 63, 2010, nr 252, s. 77–96.

Frank H., Regionale Entwicklungsdisparitäten im deutschen Industrialisierungsprozess 1849–1939. Eine empirisch-analytische Untersuchung, Hamburg 1995.

Geary F., Stark T., Examining Ireland’s Post-Famine Economic Performance. The Distribution of Gross Domestic Product between the Countries of the United Kingdom, 1861–1911, „The Economic Journal” 2002, nr 112, s. 919–935.

Geary F., Stark T., Regional GDP in the UK, 1861–1911. New Estimates, „The Economic History Review” 68, 2015, nr 1, s. 123–144.

Good D.F., The Economic Lag of Central and Eastern Europe. Income Estimates for the Habsburg Successor States, 1870–1910, „Journal of Economic History” 1994, nr 54, s. 869–891.

Good D.F., Ma T., New Estimates of Income Levels in Central and Eastern Europe, 1870–1910, w: Von der Theorie zur Wirtschaftspolitik – ein Oesterreichischer Weg. Festschrift zum 65. Geburtstag von Erich Streissler, red. F. Baltzarek, F. Butschek, G. Tichy, Stuttgart 1998, s. 147–168.

Gregory P., Russian National Income 1885–1913, Cambridge 1982.

Hoffmann W.G., Das Wachstum der Deutschen Wirtschaft Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1965.

Jelonek A., Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r., Warszawa 1968 („Dokumentacja Geograficzna”, 3–4).

Kalecki M., Landau L., Szacunek dochodu społecznego w r. 1929, Warszawa 1934.

Kalecki M., Landau L., Dochód społeczny w r. 1933 i podstawy badań periodycznych nad zróżnicowaniem dochodu, Warszawa 1935.

Koryś P., Tymiński M., Occupational Structure in the Polish Territories at the Turn of the 20th (1895–1900) century, „Working Papers from Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw” 2015, nr 9.

Koryś P., Tymiński M., Struktura zawodowa ziem polskich na przełomie XIX i XX w., RDSG, t. 75, 2015, s. 129–166.

Łukasiewicz J., Dynamika rozwoju przemysłu na ziemiach polskich. Indeks produkcji przemysłowej w latach 1870–1913, w: Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolniczych krajach Europy. Studia i materiały, red. I. Pietrzak-Pawłowska, Wrocław 1977, s. 101–112.

Maddison A., The World Economy. Historical Statistics, Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006.

The Maddison-Project. The 2013 Version, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.html (15 V 2016).

Malinowski M., Zmierzyć zacofanie. Zestawienie najważniejszych szacunków materialnych standardów życia w Polsce przedprzemysłowej, RDSG, t. 76, 2016, s. 61–91.

Markevich A., Economic Development of the late Russian Empire in a Regional Perspective, 2014, SSRN: http://ssrn.com/abstract=2555273 (12 V 2016).

Martínez Galarraga J., New Estimates of Regional GDP in Spain, 1860–1930, „Working Papers in Economics from Universitat de Barcelona. Recerca en Economia” 2007, nr 177.

Schulze M.-S., Reestimating Austrian GDP, 1870–1913. Methods and Sources, „Economic History Working Papers” 1997, nr 36.

Schulze M.-S., Origins of Catch-up Failure. Comparative Productivity Growth in the Habsburg Empire, 1870–1910, „European Review of Economic History” 2007, nr 11, s. 189–218.

Schulze M.-S., Regional Income Dispersion and Market Potential in the Late Nineteenth Century Hapsburg Empire, „Working Papers” 2007, nr 106.

Shaw-Taylor L., The Occupational Structure of England and Wales, c. 1750–1911, Paper prepared for the INCHOS workshop held in Cambridge, 29–31VII 2009, http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/occupations/britain19c/papers/paper5.pdf (1 VIII 2016).

Wójtowicz A., Wójtowicz G., Dlaczego nie jesteśmy bogaci? Dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej, Warszawa 2009.

Wójtowicz G., Trendy i ewolucja. Dzieje gospodarcze ziem polskich, Warszawa 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism