Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII i XVIII wieku

Piotr Miodunka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.13

Abstrakt


W artykule zostało podjęte zagadnienie elit mieszczańskich w małych miastach Małopolski w okresie nowożytnym. Szczególną uwagę skupiono na osobach piastujących najwyższe urzędy miejskie: radnych i wójtów sądowych oraz na różnicach ustrojowych między miastami prywatnymi a królewskimi. Przejawiały się one m.in. w odmiennej hierarchii urzędów i większej rotacji urzędników. Omówiono też kwestie statusu prawnego mieszczan w dobrach szlacheckich i małomiasteczkowej elity majątkowej.

Słowa kluczowe


małe miasta; miasta prywatne; elita władzy; elita majątkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz A., Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku, Warszawa [1997].

Bogucka M., Miasto – społeczność, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, red. A. Mączak, Warszawa 1981, s. 521–525.

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Codello A., Zbiegostwo mieszczan rzeszowskich w pierwszej połowie XVIII w., „Małopolskie Studia Historyczne” 1, 1958, z. 1, s. 17–28.

Czaja R., Społeczna mobilność jako paradygmat badań nad patrycjatem i grupami kierowniczymi w średniowieczu, w: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku). Zbiór studiów, red. Z Noga, Kraków 2011, s. 9–21.

Ćwik W., Miasta królewskie Lubelszczyzny w drugiej połowie XVIII wieku, Lublin 1968.

Horn M., Skład zawodowy magistratu przeworskiego latach 1600–1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta, PH, t. 60, 1969, z. 2, s. 270–290.

Kordas M., Z badań nad elitami małomiasteczkowymi w Polsce XV–XVI wieku (Rajcy i ławnicy miasta Kamionki w ziemi lubelskiej), „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 3 (7), 2011, s. 205–226.

Leśniak F., Krosno w czasach Odrodzenia. Studia nad społeczeństwem miasta, Kraków 1992.

Leśniak F., Miasto w latach 1565–1772, w: Limanowa. Dzieje miasta, t. 1, red. F. Kiryk, Kraków 1999, s. 69–209.

Łosowski J., Urzędnicy miejscy, cechowi, braccy i szpitalni Łęcznej do r. 1810. Spisy, Łęczna 2004.

Mazek D., Ku ozdobie i profitowi. Prawodawstwo miast prywatnych Wielkopolski 1660–1764, Warszawa 2003.

Mączak A., Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986.

Motylewicz J., Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Przemyśl 1993.

Motylewicz J., Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku, Rzeszów 2005.

Noga Z., Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Kraków 2003.

Opas T., Z badań nad zagadnieniem umacniania się zasady wolności osobistej mieszczan miast prywatnych w Polsce XVIII wieku, w: Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 2001, s. 145–157.

Opas T., Z badań nad zagadnieniem wolności osobistej mieszczan miast prywatnych w Polsce XVII i XVIII wieku, CPH, t. 35, 1983, z. 1, s. 59–95.

Pezda J., Prokop P., Mielec i okolice w połowie XVI wieku, „Rocznik Mielecki” 2, 1999, s. 116–138.

Ptaśnik J., Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949.

Samsonowicz H., Elita władzy w małych miastach Polski w późnym średniowieczu, w: Genealogia – kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1989, s. 145–159.

Szczygieł R., Powstanie miasta Łęcznej i jego rozwój do końca XVI w., w: Łęczna. Studia z dziejów miasta, red. E. Horoch, Łęczna 1989, s. 31–53.

Średzińska A., Pozycja mieszczan w miastach prywatnych ziemi drohickiej i mielnickiej w XVI–XVIII wieku, w: Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. P. Gołdyn, Kraków 2008, s. 281–297.

Wróbel S., Tarnów w XVII i XVIII w., w: Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 1: Czasy przedrozbiorowe, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1981, s. 329–432.

Wyczański A., Uwarstwienie społeczne w Polsce w XVI wieku. Studia, Wrocław 1977.

Wyrobisz A., Rola miast prywatnych w Polsce w XVI i XVII wieku, PH, t. 65, 1974, z. 1, s. 19–46.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism