Miasta prywatne Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII w. Liczba i specyficzne cechy funkcjonowania

Andrij Zajac

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.08

Abstrakt


Charakterystyka stanu źródeł do badań urbanizacji Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII w. Nowe ustalenia liczby miast, w tym miast prywatnych. Funkcje tych miast, ich rola gospodarcza, zwłaszcza handlowa, jako ośrodków centralnych dóbr właścicieli, rezydencje, miejsca obronne. Charakterystyka ustroju i życia miejskiego oraz sądownictwa. Status społeczny mieszczan w miastach prywatnych Wołynia. Czynniki hamujące rozwój tych ośrodków.

Słowa kluczowe


Wołyń; miasta; handel; rzemiosło; sądownictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz A., Miasto czy wieś? Małe miasta polskie w późnym średniowieczu, PH, t. 99, 2008, z. 1.

Bogucka M., Miasta Europy środkowej w XIV–XVII w. Problemy rozwoju, RDSG, t. 42, 1981.

Bogucka M., Miejsce mieszczanina w społeczeństwie szlacheckim. Atrakcyjność wzorców życia szlacheckiego w Polsce XVII w., w: Społeczeństwo staropolskie.

Studia i szkice, t. 1, Warszawa 1976.

Gąsiorowski A., Głos w dyskusji, w: Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A. Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa 1976.

Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław 1991.

Kardaszewicz S., Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materiały do historyi Wołynia, Warszawa–Kraków 1913.

Kulejewska-Topolska Z., Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku. Studium historyczno-prawne, Poznań 1964.

Kulisiewicz W., Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV–XVII wieku, Warszawa 1993.

Lalik T., Geneza sieci miasteczek w Polsce średniowiecznej, w: Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa 1976.

Łysiak L., Recenzja, KH, t. 80, 1973, nr 1.

Opas T., Własność w miastach i jurydykach prywatnych w dawnej Polsce. Studium historyczno-prawne, Lublin 1990.

Rutkowski H., Głos w dyskusji, w: Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa 1976.

Samsonowicz H., Małe miasto w środkowej Europie późnego średniowiecza. Próba modelu, RDSG, t. 50, 1989.

Samsonowicz H., Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997.

Wróblewska G., Ukształtowanie przestrzenne nowożytnych miast w Wielkopolsce od roku 1500 do rozbiorów, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 10, 1965.

Wyrobisz A., Solec nad Wisłą. Historia małopolskiego miasteczka, KHKM, t. 12, 1964, nr 1.

Білоус Н., Міський уряд Олики на початку XVII w., w: Минуле і сучасне Волині і Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України, t. 18, Луцьк 2006.

Заяць A., Судочинство в приватних містах Правобережної України у XVI – першій половині XVII століть, w: Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя, Львів 2012.

Заяць A., Війтівська влада у приватних містах Волині XVI – першої половини XVII ст., w: СОЦІУМ. Альманах соціальної історії, t. 8, Київ 2008.

Заяць A., Управління та самоврядування в містах Правобережної України у XVI – першій половині XVII ст. за даними локаційних привілеїв та документів, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy, 10–12 września 2007 roku, red.

H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010.

Заяць A., Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII ст., Львів 2003.

Любащенко B., Історія протестантизму в Україні, Львів 1995.

Мицько I., Острозька слов’яно-греко-латинська академія, Київ 1990.

Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія, Острог 2011.

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст., t. 2, Київ 1978.

Тарановский Ф., Обзор памятников магдебургского права западно-русских городов Литовской эпохи: историко-юридическое исследование, Варшава 1897.

Тесленко I., Заславська замкова книга як джерело до історії Південно-Східної Волині, w: Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів, Київ 2009 (Інститут Української Археографії та Джерелознавства НАН України, 19), ks. 1.

Шевченко T., Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI – середини XVII ст., Львів 2005.

Щербак B., Соціальне та правове становище міщанства Правобережної України, w: Історичні дослідження. Вітчизняна історія, t. 15, Київ 1989.

Ястребицкая A., Предисловие, w: Проблемы методологии истории средних веков. Европейский город в системе феодализма, t. 1, Москва 1979.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism