Miasta prywatne na Rusi Koronnej do końca XV wieku

Andrzej Janeczek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.07

Abstrakt


Ruś Czerwona, włączona do Korony w połowie XIV w., poddana została licznym procesom integrującym i modernizującym, w tym urbanizacji. Do końca XV w. powstało tu około 117 miast, zorganizowanych według tego samego modelu miejskiego, jaki stosowano na ziemiach polskich. Spośród nich 69 to miasta prywatne, zakładane przede wszystkim w dobrach możnej i bogatszej szlachty. Przeprowadzona klasyfikacja miast, uwzględniająca ocenę zaludnienia, zamożności, skali konsumpcji i siły ekonomicznej ośrodków, wykazała, że były to niemal wyłącznie małe miasta i miasteczka. Dominacja miast małych była ogólną cechą krajobrazu miejskiego Rusi Czerwonej, lecz w grupie miast prywatnych ujawniła się najsilniej.

Słowa kluczowe


Ruś Czerwona; urbanizacja późnośredniowieczna; prawo niemieckie; miasta prywatne; klasyfikacja miast; małe miasta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Fastnacht A., Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650, Wrocław 1962.

Horn M., Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej do końca XV wieku, RDSG, t. 35, 1974, s. 49–74.

Janeczek A., Faktorie, powiaty i dwory. Trzy sfery miejskiego ruchu lokacyjnego na Rusi Czerwonej (XIII–XV wiek), w: Procesy lokacyjne miast

w Europie Środkowo-Wschodniej, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław 2006 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2985), s. 421–445.

Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław 1991.

Szczygieł R., Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989.

Wiesiołowski J., Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII–XVI wieku. Przestrzeń i społeczeństwo, KHKM, t. 29, 1980, nr 3, s. 385–299.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism