Małopolskie miasta prywatne w XIII–XVI wieku

Feliks Kiryk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.06

Abstrakt


Zagadnienie powstania i rozwoju miast prywatnych w Małopolsce nie zostało dotąd do końca rozpoznane, także z powodu znacznych luk źródłowych. Wiadomo jednak, że powstały one później niż miasta królewskie, w większości w XV–XVI w. i były z reguły ośrodkami mniejszymi, ale przeważały liczebnie, stanowiąc aż 2/3 wszystkich miast. W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące chronologii powstawania miast Małopolski w jej historycznych granicach. Zwrócono uwagę na zróżnicowane funkcje, wyróżniając ośrodki górnicze, skupione głównie w regionie Gór Świętokrzyskich, miasta produkcyjne i handlowe. Wymieniona kategoryzacja została udokumentowana licznymi przykładami.

Słowa kluczowe


Małopolska; miasta; średniowiecze; lokacje; urbanizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Buczek K., Targi i miasta na prawie polskim, Wrocław 1964.

Gawęda S., Możnowładztwo małopolskie w XIV i pierwszej połowie XV wieku, Kraków 1966.

Górczak Z., Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego, Kraków 1999.

Kiryk F., Miasta ziemi sądeckiej w XIII–XVI wieku, „Rocznik Sądecki” 35, 2007, s. 25–116.

Kiryk F., Rozwój urbanizacji Małopolski XIII–XVI w. Województwo krakowskie (powiaty południowe), Kraków 1985.

Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, Kielce 1994.

Kiryk F., Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie jagiellońskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 43, 1972, s. 93–167.

Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A. Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa 1976.

Motylewicz J., Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w., Przemyśl 1993.

Sieć miejska na ziemiach polskich w XIII–XVII w., KHKM, t. 28, 1980, nr 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism