Prawnokarna ochrona praw pracownika - wybrane zagadnienia

Bartłomiej Kugacz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2020.004

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest poruszenie problematyki prawnokarnej w świetle praw pracownika. W artykule poruszona została  tematyka zagadnień takich jak stosunek pracy oraz wynikających z niego praw w szczególności terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę, przeciwdziałania mobbingowi oraz przywrócenia do pracy w następstwie orzeczenia odpowiedniego organu. Autor w swoim opracowaniu dąży przede wszystkim do uwypuklenia innych wzorców odnoszących się swoją treścią do ochrony praw pracownika niż te, które występują na gruncie Kodeksu pracy. 

Słowa kluczowe


Kodeks pracy; stosunek pracy; Kodeks karny; pracownik; pracodawca; odpowiedzialność karna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. 1952 r. Nr 33, poz. 232)

Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.).

Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1932 nr 60 poz. 571)

Orzecznictwo:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt P 46/11 (OTK-A 2013 r. Nr 42 poz. 42).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2018 r I KZP 5/18 (OSNKW 2018 r. Nr 11 poz.74).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r. II PK 113/05 (OSNP 2006 r. Nr 23-24 poz.348).

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 lutego 2014 r. I PK 165/13

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992 r. sygn. akt I PRN 55/92

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1977 r. sygn. akt I PZP 3/77 (OSNC 1977 r. Nr 9).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. I KZP 34/05 (OSNKW 2006 r. Nr 1 poz. 2).

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. sygn. akt II AKa 71/16


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism