Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

Kacper Bonawenturski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2020.001

Abstrakt


Monitoring wizyjny jest problemem niezwykle istotnym z perspektywy uprawnień pracodawcy w zakresie nadzoru nad terenem zakładu pracy i wokół niego. Ważne zmiany w tej sferze przyniosło bezpośrednie uregulowanie powyższego problemu w art. 222 Kodeksu pracy. Celem niniejszego opracowania jest analiza przesłanek legalności zastosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy, a zatem w szczególności kwestii celów, zakresu oraz sposobu zastosowania takiego systemu, wraz z interpretacją obecnego stanu prawnego. Dokonana została również ocena obowiązującego uregulowania, opierająca się na poglądach wypracowanych w doktrynie.

Słowa kluczowe


monitoring wizyjny; miejsce pracy; nadzór pracodawcy; cele, zakres i sposób zastosowania monitoringu wizyjnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Cur J., Monitorowanie pracowników po 25.5.2018 r., „Edukacja prawnicza” 2018/2019, nr 2

Dąbrowska O., Kryteria dopuszczalności stosowania monitoringu w miejscu pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy w świetle reformy ochrony danych osobowych, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2019, nr 1

Frąckowiak M., T. Świeboda, Ochrona danych osobowych pracownika w perspektywie RODO i przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego stosowanego przez pracodawcę, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 7

Gorbunow M., Monitoring w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 10.05.2018 r., „Monitor Prawa Pracy” 2019, nr 10

Kulesza E., Dopuszczalność kontroli pracowników w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, w: Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010

Lach A., Monitorowanie pracownika po nowelizacji Kodeksu pracy, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 18

Lach A., Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 10

Litwiński P., Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona dóbr osobowych pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 2

Nałęcz M., Komentarz do art. 222 Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz., red. W. Muszalski, Warszawa 2019

Orłowski G., Nielegalny legalny monitoring, „Monitor Prawa Pracy” 2018, nr 7

Rotkiewicz M., Monitoring w pracy, Warszawa 2019

Skąpski M., Wpływ pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy na zakres kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika, w: Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010

Syska K., Obowiązki pracodawcy związane z monitoringiem pracowników na gruncie RODO i znowelizowanego Kodeksu pracy, „Monitor Prawniczy” 2018, dodatek do nr 22

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz., Warszawa 2018

Unterschütz J., Woźniewski K., Monitorowanie miejsca pracy w świetle wybranych regulacji i orzecznictwa, „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni” 2010, nr 15

Waszkiewicz P., Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011

Wezgraj J., Monitoring wizyjny a ochrona danych – wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO, Wrocław 2019

Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące prowadzenia monitoringu wizyjnego, www.uodo.gov.pl [dostęp: 19.3.2020 r.]

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 24 września 1968 r., II PR 363/68, Legalis nr 13503.

Wyrok SN z dnia 19 grudnia 1980 r., I PR 87/80, LEX nr 14567.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2005 r., VI SA/Wa 548/05, Legalis nr 272501


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism