Ograniczenia zasady wolności pracy

Weronika Sołkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2019.005

Abstrakt


Zasada wolności pracy została uregulowana w art. 65 Konstytucji oraz art. 10 i 11 Kodeksu pracy. W niniejszym artykule analizie poddano liczne ograniczenia tej zasady. Celem opracowania jest rozważenie, czy w związku z tymi ograniczeniami rzeczywiście istnieje wolność pracy oraz wykazanie, że ze względu na ogromną rolę pracy w życiu człowieka, niezwykle ważna jest odpowiednia, przemyślana regulacja dotycząca zasady wolności pracy.


Słowa kluczowe


zasada wolności pracy; ograniczenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bejma U., Praca jako wartość w życiu człowieka. Wybrane aspekty, ,,Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2015, nr 4

Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie, Białystok 2007

Garlicki L., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2016

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011

Jan Paweł II, Przemówienie podczas 68 sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Genewa 15 czerwca 1982, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, Rzym – Lublin 1996

Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2018

Kuczma P., Konstytucyjna wolność pracy, ,,Przegląd Prawa i Administracji” 2016, CVII

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2018

Maciejko W., O wolności pracy i równości pracujących, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 1

Oleksa I., Praca jako wartość społeczna, ,,Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy”, Chełm 2012

Prawo pracy, red. J. Stelina, Warszawa 2018

Sanetra W., Prawo pracy: Zarys wykładu. Tom 1, Białystok 1994

Śledzińska-Simon A., Wolność pracy, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014

Zwoliński A., Praca i płaca jako temat nauczania Kościoła, ,,Studia Socialia Cracoviensia” 2013, nr 1

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15.11.2016 r. (C-258/15), Dz.U. C 14 z 16.1.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13.12.2014 r. (C-416/13), Dz.U. C 16 z 19.1.2015

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12.01.2010 r. (C-229/08), Dz.U. C 63 z 13.3.2010.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.11.2012 r., K 2/12, OTK-A 2012, Nr 10, poz. 121, Lex nr 1227132

Wyrok TK z 23.02.2010 r., P 20/09, OTK-A 2010, Nr 34, poz. 191, Lex nr 559164

Wyrok TK z dnia 19.04.2006 r., K 6/06, Lex nr 189582

Wyrok TK z dnia 21.05.2002 r, K 30/01, Lex nr 54066

Wyrok TK z dnia 7.05.2002 r., SK 20/00, Lex nr 54063

Postanowienie TK z 09.04.2002 r., U 8/01, OTK-A 2001, Nr 2, poz. 25, Lex nr 54059

Wyrok TK z 13.06.2000 r., K 15/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 137, Lex nr 41205

Wyrok TK z 19.10.1999, SK 4/99, OTK 1999, Nr 6, poz. 199, Lex nr 38260

Wyrok TK z 23.06.1999 r., K 30/98, OTK 1999, Nr 5, poz. 101, Lex nr 37396

Wyrok TK z 26.04.1999 r., K 33/98, OTK 1999, Nr 4, poz. 71, Lex nr 37316

Postanowienie SN z 6.09.2018 r., II PK 227/17, Lex nr 2549377

Wyrok SN z 12.04.2016 r., II PK 73/15, OSP 2017, Nr 6, poz. 17, Lex 2053636

Wyrok SN z 23.05.2014 r., II PK 273/13, Lex nr 1461235

Wyrok SN z dnia 24.10.2006 r., II PK 39/06, Lex nr 309389

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12.10.2018 r., III AUa 108/18, Lex nr 2612064

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 1.08.2018 r., III AUa 640/17, Lex nr 2550847

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18.05.2017r., II AKa 88/17, Lex nr 2343405

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.09.2016 r., III APa 2/16, Lex nr 2202540

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.11.2013 r., II AKa 65/13, Lex nr 1402878

Wyrok NSA z dnia 18.03.2009 r., II GSK 802/08, Lex nr 570324

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31.08.2006 r., OSK 1151/05, Lex 275441

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.06. 2016 r., VI SA/Wa 404/16, Lex nr 2159871


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism