Dyskryminacja osób transpłciowych w sferze zatrudnienia

Emilia Doroszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2019.004

Abstrakt


Artykuł porusza problematykę dyskryminacji osób transpłciowych w sferze zatrudnienia. W niniejszym opracowaniu przybliżę m.in. podstawy prawne zakazu dyskryminacji osób z tzw. cechą trans, wymienię typowe problemy, z jakimi borykać się mogą zarówno kandydaci na
pracowników, jak i pracownicy, którzy zmienili płeć w związku z, moim zdaniem, brakiem dostatecznej regulacji prawnej w tym zakresie. Przedstawię również propozycje zmian, jakie powinny dokonać się w ustawodawstwie celem poprawy sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy.


Słowa kluczowe


dyskryminacja; dyskryminacja osób transpłciowych; pracownik transpłciowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Błaszczak-Banasiak A.,. Kuruś M, Mazurczak A., Nowek P., Wilkołaska-Żuromska K., Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową. Analiza i zalecenia. Zasada równego traktowania – prawo i praktyka. nr 19, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2016, nr 6, Warszawa 2016,

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rowne_traktowanie_w_zatrudnieniu_bez_wzgledu_na_tozsamosc_plciowa.pdf. [dostęp: 07.03.2019 r.]

Imieliński K., Dulko S.,. Filar M, Transpozycje płci. Transseksualizm i inne zaburzenia identyfikacji płciowej, Kraków 2001

Imieliński K., Dulko S., Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity

i rzeczywistość, Warszawa 1988

Makuchowska M., Pawlęga M. (red.), Sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce. Raport za lata 2010-2011, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2012,

https://www.kph.org.pl/publikacje/raport_badania_lgbt_do_netu.pdf. [dostęp: 07.03. 2019 r.]

Osajda K., Orzecznictwo ETS dotyczące transeksualizmu, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 9

Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rada Europy, 2010, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_PL.pdf. [dostęp: 07.03.2019 r.]

Pudło A., Niedyskryminacja osób transseksualnych w świetle prawa europejskiego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2014, nr 14

Szczebra A., Prawne aspekty ochrony osób transpłciowych w zatrudnieniu, w: Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu. Raport Kampanii Przeciwko Homofobii, red. K. Śmiszek, Warszawa 2011

Romer M. T., Słowo wstępne, w: Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

i tożsamość płciową w zatrudnieniu. Raport Kampanii Przeciwko Homofobii, red. K. Śmiszek, Warszawa 2011

Śledzińska- Simon A., Prawna sytuacja osób transpłciowych w Polsce, w: Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce. Raport z badań i propozycje zmian, red. W. Dynarskie, K. Śmiszek, Warszawa 2013

Wujczyk M., Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych, Warszawa 2016

Orzecznictwo

Postanowienie SN z 22.03.1991 r., III CRN 28/91, Legalis nr 27282

Wyrok TSUE z 30.04.1996 r., C-13/94, w sprawie P. przeciwko S., www.eur-lex.europa.eu

Wyrok TSUE z 7.01.2004 r., C-117/01, w sprawie K.B. przeciwko National Health Serivce Pensions Agency, www.eur-lex.europa.eu


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism