Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności

Mateusz Kamiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2019.003

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka jednej z podstaw, na jakiej możliwe jest zatrudnienie osób skazanych - umowy o pracę. Przede wszystkim artykuł ma na celu przedstawienie społecznych i prawnych aspektów zatrudnienia osób pozbawionych wolności na podstawie umowy
o pracę. Autor w swoim opracowaniu pragnie przedstawić zarys wskazanej problematyki, charakteryzując umowę o pracę jako formę nawiązania stosunku pracy, odnosząc się bezpośrednio do osób pozbawionych wolności. Celem opracowania jest ponadto wskazanie szans i korzyści, jakie
wypływają z faktu umożliwienia osobom pozbawionym wolności wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę.


Słowa kluczowe


kara pozbawienia wolności; zatrudnianie skazanych; umowa o pracę; formy zatrudnienia; stosunek pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wykaz aktów normatywnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa - Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 ze zm.)

Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 ze zm.) (dostęp : 01.12.2019 r.)

Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 777 tekst ujedn.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1887 ze zm.)

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r. sygn. akt II PK 192/12, Legalis

Literatura

Banerski G., Uwarunkowania poziomu akceptacji społecznej osób karanych – wyniki badań, w: Zmiana na lepsze, red. G. Banerski, SMG/KRC Poland Media, Warszawa 2011

Domżalska A., Sytuacja byłych skazanych na rynku pracy, Forum Pedagogiczne 2013

Encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Gersdorf M. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa zlecenia, Warszawa 1993

Kierepka M., Zatrudnianie osób pozbawionych wolności - zarys problematyki, ,,Pracownik i Pracodawca” 2016, nr 1

Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, red. T. Bojarski, Z. Hołda, J. Baranowski, Lublin 1985


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism