Urlop bezpłatny pracownika powołanego do pełnienia funkcji z wyboru

KATARZYNA SAKOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.014

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji urlopu bezpłatnego w odniesieniu do pracowników powołanych do pełnienia funkcji z wyboru. Z dokonanej analizy wynika, iż przepisy nie przewidują odmiennej formy urlopu bezpłatnego dla osób pełniących funkcję z wyboru zatem w przypadku takiego pracownika stosuje się do niego urlop bezpłatny na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 174 KP. Należy jednak zaznaczyć, iż w tym zakresie istnieją pewne odmienności, które zostaną przedstawione w opracowaniu. Ponadto ukazane zostaną cechy charakterystyczne stosunku pracy z wyboru jako szczególnej podstawy nawiązania stosunku pracy.

Słowa kluczowe


pracodawca; pracownik; urlop bezpłatny; wybór

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Barzycka–Banaszczyk M., Prawo pracy, wyd. 15, Warszawa 2013

Chmielek–Łubińska E., Pracownicze urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy, Warszawa 1999

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012

Giedrewicz–Niewińska A., Wybór jak podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008

Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1984

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 9, t. I, Warszawa 2014

Liszcz T. (red.), Prawo urzędnicze, Lublin 2005

Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, w: Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey– Tyrowicz , T. Zieliński, Warszawa 2006

Liszcz T., Prawo pracy, wyd. 9, Warszawa 2012

Malinowski A., Urlopy pracownicze. Komentarz, Warszawa 2010

Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 10, Warszawa 2015

Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2012

Sanetra W., Prawo pracy, Białystok 1994

Sierocka I., Zwolnienia od pracy i urlopy działaczy związkowych, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 8

Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2010

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 16 października 2009 r., I PK 85/09. LEGALIS nr 288283

Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2007 r. I PK 160/07, LEGALIS nr 95399

Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r., I PK 599/03, LEGALIS nr 68755

Uchwała SN z dnia 18 grudnia 2003 r., III PZP 17/03, LEGALIS nr 60328

Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2002 r., I PKN 233/01, LEGALIS nr 61652

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2001 r., I PKN 210/00, LEGALIS nr 49713

Wyrok NSA z dnia 24 września 1997 r., II SA 941/97, „Prawo Pracy” 1998, nr 1

Wyrok SA w Katowicach z dnia 29 października 1999 r., III APa 62/99, LEGALIS nr 48870

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 1995 r., III Aur 271/95, „Prawo Pracy” 1996, nr 5

Wyrok SA w Warszawie z dnia 15 grudnia 1999 r., III APa 27/99, LEGALIS nr 47566

Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 listopada 1996 r., III AUa 888/96, LEGALIS nr 34149

Wyrok SA w Łodzi z dnia 15 października 1996 r., III AUa 34/96, LEGALIS nr 34116


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism