Pojęcie wynagrodzenia za pracę w Kodeksie pracy

MARIUSZ LISKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.012

Abstrakt


Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania istoty pojęcia wynagrodzenia za pracę w świetle obowiązującej regulacji prawnej, przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. W opracowaniu analizie poddano poszczególne cechy charakterystyczne dotyczące tytułowego zagadnienia, które zestawiono z innymi świadczeniami niż wynagrodzenie za pracę. Z uwagi, że Kodeks pracy nie zawiera legalnej definicji wynagrodzenia za pracę, autor wskazuje na sposób normatywnego ujęcia omawianego zagadnienia, jak również formułuje inne propozycje zmian de lege ferenda.

Słowa kluczowe


praca; wynagrodzenie za pracę; płaca; zarobek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2007

Goździewicz G., Refleksje na temat prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę, w: Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. W. Sanetra, Warszawa 2009

Klucz D., Problem dopuszczalności stosowania warunku na tle nagrody pracowniczej z art. 105 KP, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 2

Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2007

Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003

Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa 2009

Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014

Nowak M., Wynagrodzenie za pracę, red. Z. Góral, Warszawa 2014

Piątkowski J., Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń 2013

Roszewska K., Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1999

Różańska-Dorosz I., Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy, Wrocław 2003

Rycak M. B., Wronowska E., Rycak A., Prawo pracy repetytorium, Warszawa 2012

Seweryński M., Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalanie, Warszawa 1981

Skoczyński J., Prawo do godziwego wynagrodzenia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 4

Sobol E., Nowy słownik języka polskiego pwn, Warszawa 2002

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976

Szurgacz H., w: Prawo pracy. Zarys wykładu, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, wyd. 3, Warszawa 2010

Święcicki M., Prawo wynagrodzenia za pracę, Warszawa 1963

Wagner B., Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 1997

Wagner B., Ekwiwalencyjność wynagrodzenia i pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 6

Wratny J., Minimalne wynagrodzenie za pracę – nowe regulacje prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 6

Żołyński J., w: Kodeks Pracy. Komentarz, red. J. Żołyński, Gdańsk 2016

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99, OSNP 2001, nr 16, poz. 516

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., II PK 113/05, LEX nr 211691

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2009 r., I PK 89/09, OSNP 2011, nr 11-12, poz. 147

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1997 r., I PKN 319/97, OSNP 1998, nr 15, poz. 450

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2012 r., I PK 174/11, ,,Gazeta Prawna” 2012, nr 129, s. 7

Źródła internetowe

Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2010 - 2014, https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci [dostęp: 16.04.2016 r.]

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/156451/Sprawozdanie%202015.pdf [dostęp: 20.09.2016 r.]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism