Wady oświadczenia woli w stosunkach pracy

RENATA BADOWIEC

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.010

Abstrakt


Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczących zagadnienia wad oświadczeń woli, dlatego też w pewnych sytuacjach odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wad oświadczeń woli składanych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców oraz wykazanie skutków czynności prawnych obarczonych takimi wadami. W artykule zostaną również przedstawione relacje między kodeksem pracy a kodeksem cywilnym w przypadku braku regulacji w prawie pracy. Opracowanie zostało wzbogacone o stanowisko doktryny oraz aktualne orzecznictwo, które dotyczy omawianego problemu.


Słowa kluczowe


prawo pracy; prawo cywilne; pracownik; pracodawca; wady oświadczenia woli

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bierć A., Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2012

Chaciński J., Nieważność umowy o pracę, Lublin 2009

Kaczyński L., Relacja między podstawowymi zasadami prawa a zasadami prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p. według koncepcji Profesora Czesława Jackowiaka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, Tom VI

Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2013

Raczkowski M., Stan uregulowania pozorności w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 11

Roszewska K., Brak regulacji w prawie pracy jako jedna z przesłanek stosowania przepisów kodeksu cywilnego – kilka refleksji ogólnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 12

Roszewska K., Klauzula niesprzeczności przepisów kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy w odesłaniu z art. 300 k.p., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 6

Roszewska K., Skutki sprzeczności przepisów kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 2

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015

Świątkowski A., Zasady prawa pracy, Warszawa 1997

Orzecznictwo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 48/05, LEX nr 191867

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1998 r., III Apa 90/97, Apel. Warszawa 1999, nr 1, poz. 1

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1974 r., I CRN 119/74, LEX nr 4954

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2001 r., II UKN 258/00, OSNP 2002 nr 21, poz. 527

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r., I PKN 156/01, Legalis nr 55440

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r., I PKN 582/01, LEX nr 77398

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2002 r., II CKN 1076/00, LEX nr 75358

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 r., I PK 206/02, OSP 2005, nr 6, poz. 84

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2004 r., I PK 199/03, Legalis nr 65927

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2004 r., II PZP 8/04, LEX nr 122052

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r., I PK 545/03, OSP 2007, nr 2, poz. 21

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., II PK 258/04, LEX nr 158205

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2006 r., II PK 337/05, LEX nr 278453

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2006 r., I UK 120/06, OSNP 2007 nr 24, poz. 388

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2012 r., II PK 71/12, LEX nr 1747748

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2012 r., I PK 112/12, LEX nr 1675372

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2012 r., I PK 136/12, LEX nr 1675324


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism