Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność

ANETA GRABOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.005

Abstrakt


Artykuł jest próbą ukazania węzłowych zagadnień z zakresu problematyki dyskryminowania w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność. W artykule zarysowano definicję pojęcia „dyskryminacja” oraz „niepełnosprawność”. Przedstawiono zakaz dyskryminacji w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Ukazane zostało funkcjonowanie zakazu w procesie rekrutacji, w czasie zatrudnienia oraz przy rozwiązaniu umowy o pracę. Na koniec przedstawiono roszczenia przysługujące osobie dyskryminowanej.


Słowa kluczowe


dyskryminacja; niepełnosprawność; prawo do pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Czyżewska A., Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji – w jaki sposób odpowiada pracodawca?, maj 2011, http://biuletyn.piszcz.pl/prawo-pracy/41-anna-czyewska/266-zasada-rownego-traktowania-a-zakaz-dyskryminacji-w-jaki-sposob-odpowiada-pracodawca137

Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007

Gersdorf M., Raczkowski M., Rączka K., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011

Grzonka L., Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Warszawa 2010,

Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986

Jankowska M., Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, http://www.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/68,Prawa-osob-niepelnosprawnych-w-miedzynarodowych-aktach-prawnych-The-rights-of-di.html

Jaśkowski K., Kodeks pracy. Komentarz, T. I, Warszawa 2014

Latos-Miłkowska M., Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych, w: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, red. A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz, Warszawa 2014

Matey-Tyrowicz M, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie wspólnotowym, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku: księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagnar, Warszawa 2012

Olszowska K., Zatrudnianie niepełnosprawnych – co zyskują pracodawcy?, 09.09.2014, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.822

Radziwon I., Orzekanie o niepełnosprawności oraz o jej stopniu, w: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, red. A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz, Warszawa 2014

Romer M. T., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Sobczyk A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Szewczyk H., Glosa do wyroku SN z dnia 2 października 2012 r., II PK 82/12

Szymczak M., Słownik języka polskiego, T. 1, A-K, Warszawa 1993

Świątkowski A. M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

R. Whittle, The Framework Directive for equal treatment in employment and occupation: an analysis from diability rights prospective, http://shura.shu.ac.uk/706/1/fulltext.pdf

Winiarska A, W. Klaus, Dyskryminacja i nierówne traktowanie, „Studia BAS” 2011, Nr 2

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 1997 r., K 8/97, http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/173.htm

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r., I PKN 314/99, LEX nr 48110

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2000 r., II SA 143/00, Legalis nr 48819

Wyrok Sąd Najwyższego z dnia 26 marca 2002 r., I PKN 57/01, LEX 563989

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2006 r. C-13/05, LEX 226783

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2008 r., I PK 188/07, LEX nr 442864

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., II PK 218/11, LEX nr 1313656

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2012 r., II PK 82/12, Orzecznictwo Sądów Polskich, Warszawa 2014, z. 11, s. 1494-1503

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 lipca 2013 r., III AUa 157/13, LEX 1438160

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2014 r. I PK 74/14, LEX nr 1567458


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism