Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

EWA STANKIEWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.005

Abstrakt


Artykuł przedstawia rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem  akademickim ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. W  tym celu została omówiona specyfika stosunku pracy z mianowania oraz możliwości jego  rozwiązania. Szczególnej analizie poddano przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez  wypowiedzenia z mianowanym nauczycielem akademickim. Z dokonanej analizy wynika, że krąg  osób, które mogą być zatrudniane w uczelni wyższej na podstawie mianowania jest ograniczony do  nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, o ile zatrudnieni są w pełnym wymiarze  czasu pracy i złożą oświadczenie o tym, że dana uczelnia stanowi ich podstawowe miejsce pracy.  Istotną cechą stosunku pracy z mianowania jest stabilizacja zatrudnienia, co oznacza, że rozwiązanie  tego stosunku bez wypowiedzenia jest dopuszczalne tylko w sytuacji spełnienia jednej z  wymienionych w ustawie przesłanek. Na mocy obecnie obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym rozwiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania bez wypowiedzenia zostało  zastrzeżone wyłącznie dla uczelni wyższej (rektora), nie obligując go w żadnym wypadku do  dokonania takiej czynności nawet przy wystąpieniu przyczyn wymienionych w ustawie. 


Słowa kluczowe


mianowanie; nauczyciel akademicki; rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia; zatrudnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich po nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, ,,Państwo i Prawo” 2011, nr 9

Dubowik A., Wątpliwości wokół trybu zmian stosunku pracy z mianowania, w: Prawo pracy. Z aktualnych zagadnień, red. W. Sanetra, Białystok 1999

Dubowik A., Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 9

Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013

Jackowiak U., Zmiana kryteriów i trybu orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentownych, w: Wybrane zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VI

Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012

Kubot Z., Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2010

Kucharski P., Ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. III, red. K. Ślebzak, W. Wróbel

Kwapisz K., Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Warszawa 2013

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2012

Marciniak M., Marciniak J., Plagiat prac naukowych – wybrane zagadnienia, ,,Radca Prawny” 2012, nr 121

Mazurczak-Jasińska E., Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania, Warszawa 2010

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013

Stelina J., Ochrona trwałości zatrudnienia w pozaumownych stosunkach pracy, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010

Sypniewski Z., Nawiązanie i zmiany stosunku pracy na podstawie mianowania, Warszawa- Poznań 1976

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys sytemu, cz. II, Warszawa - Kraków 1986


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism