Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem tymczasowym

KATARZYNA SAKOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.004

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem  tymczasowym bez wypowiedzenia. W związku z tym przedstawione zostaną strony stosunku pracy  tymczasowej oraz zasady zatrudniania pracowników. Ponadto ukazany zostanie również trójstronny  (z trzema zaangażowanymi podmiotami) charakter stosunku pracy tymczasowej. Z przeprowadzonej  kwerendy wynika, iż pracownik tymczasowy ma właściwie identyczne prawa i obowiązki, jak  pracownicy zatrudniani na podstawie umów o pracę, o których mowa w kodeksie pracy. Praca  tymczasowa przyczynia się do zmniejszenia kosztów a co za tym idzie, wychodzi naprzeciw  potrzebom pracodawców w obecnej sytuacji ekonomicznej. 


Słowa kluczowe


agencja pracy tymczasowej; pracownik tymczasowy; pracodawca użytkownik; rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, Warszawa 2006

Chobot A., Pachciarek K., Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 1

Cudowski B., Podstawowe problemy zbiorowych stosunków pracy z udziałem pracowników tymczasowych, ,,Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 4

Drzewiecka E., Agencje pracy tymczasowej – trójstronny charakter zatrudnienia, ,,Monitor Prawa Pracy 2004”, nr 2

Gersdorf M., Jeszcze w sprawie konstrukcji prawnej rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 6

Hajn Z., Regulacja prawna funkcjonowania prywatnych agencji zatrudnienia w prawie międzynarodowym i europejskim, ,,Studia Prawno-Europejskie” 2001, nr 5

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011

Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, Warszawa 2009

Makowski D., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 12

Paluszkiewicz M., Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy. Konstrukcja i charakter prawny, Warszawa 2011

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2013

Raczkowski M., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Warszawa 2013

Rotkiewicz M., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, Warszawa 2010 Sobczyk A., Interesy pracodawcy i pracownika w zatrudnieniu tymczasowym, ,,Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 11

Sobczyk A., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Kraków 2005

Sobczyk A., Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz, Warszawa 2009


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism