Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Pracownik i Pracodawca?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Czasopismo ,,Pracownik i Pracodawca” to wspólne przedsięwzięcie Koła Naukowego Prawa Pracy działającego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckiego Koła Prawa Pracy działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. ,,Pracownik i Pracodawca” jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazującym się w formie elektronicznej.
 3. W czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” są publikowane opracowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mające charakter naukowy, w tym artykuły oraz glosy.
 4. Opracowania powinny być sporządzone w wersji elektronicznej, zgodnie z ustalonymi wymogami edytorskimi [wymogi edytorskie].
 5. Autor zgłaszający propozycję artykułu albo glosy do publikacji powinien wypełnić kwestionariusz osobowy oraz wyrazić zvgodę na przetwarzanie w związku z publikacją danych osobowych zawartych w kwestionariuszu [kwestionariusz].
 6. Do artykułów należy dołączyć:

a) streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, objętość tych streszczeń nie powinna przekraczać 2000 znaków (włącznie ze spacjami);

b) od 3 do 7 słów kluczowych w języku polskim i w języku angielskim;

c) tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski.

Zgłaszane opracowania powinny być oryginalne, dotychczas niepublikowane zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w zakresie prowadzenia badań naukowych, a w szczególności zjawiskom takim jak ghostwriting czy guest autorship autorzy są zobowiązani do składania stosownych oświadczeń [oświadczenie]. Brak złożenia oświadczenia uniemożliwia publikację opracowania w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca”.

Artykuły i glosy należy przesyłać na adres Akademickiej Platformy Czasopism i Komitetu Redakcyjnego: pracownikipracodawca.kr@wp.pl wraz z wypełnionym i podpisanym kwestionariuszem osobowym (scan) oraz podpisanym oświadczeniem (scan).

Do artykułów należy dołączyć również streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz tytuł artykułu przetłumaczony na język angielski.

Opracowania do pierwszego numeru czasopisma ,,Pracownik i Pracodawca” należy przesyłać w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego, z kolei do drugiego numeru – w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego.

Komitet Redakcyjny kwalifikuje opracowania do publikacji, biorąc pod uwagę:

a) termin przesłania opracowania;

b) przygotowanie opracowania zgodnie z ustalonymi wymogami edytorskimi;

c) to, czy wraz z opracowaniem przesłano wypełniony kwestionariusz osobowy, wyrażono na piśmie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją oraz przesłano podpisane oświadczenie, a w przypadku artykułów – również streszczenia, słowa kluczowe oraz przetłumaczony na język angielski tytuł artykułu;

d) zgodność tematyki artykułu z tematyką czasopisma.

 

Artykuły i glosy zgłoszone do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” są recenzowane.

Lista recenzentów jest zamieszczona na stronie czasopisma.

Proces recenzowania opracowań zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” odbywa się zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przebiega w następujący sposób:

1) Komitet Redakcyjny, po dokonaniu wstępnej oceny zgodności opracowania z linią tematyczną czasopisma, kieruje artykuł albo glosę do dwóch niezależnych recenzentów, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

2) Autor opracowania oraz recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada podwójnej anonimowości, tzw. double-blinde review proces).

3) Recenzja ma formę pisemną i jest przygotowywana z wykorzystaniem formularza recenzji [formularz recenzji].

4) Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia opracowania do publikacji (bez poprawek lub z poprawkami) albo o jego odrzuceniu.

5) Na podstawie uzyskanych recenzji Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o przyjęciu opracowania do publikacji, o odesłaniu opracowania do autora w celu naniesienia poprawek albo o odrzuceniu opracowania.

6) Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku, gdy jedna recenzja jest pozytywna, druga zaś – negatywna, powoływany jest trzeci recenzent.

7) Po otrzymaniu uwag recenzentów autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Komitet Redakcyjny terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji opracowania w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca”

W ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od przesłania artykułu albo glosy na adres Komitetu Redakcyjnego autor otrzymuje decyzje w sprawie publikacji opracowania.

Autorzy, których opracowania zostaną zakwalifikowane do publikacji, zawierają umowę licencyjną z Wydawnictwem UMK [umowa]. Odmowa zawarcie umowy uniemożliwia publikację.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania opracowań, zmiany tytułów, śródtytułów oraz wprowadzania poprawek stylistycznych.

Autorom opracowań opublikowanych w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” nie są wypłacane honoraria.


WYMOGI EDYTORSKIE

1. Opracowanie należy zapisać do pliku w formacie Microsoft Word (.doc lub .docx).

2. Objętość artykułu powinna wynosić od 20 do 35 tys. znaków włącznie ze spacjami, z kolei objętość glosy – od 10 do 15 tys. znaków włącznie ze spacjami.

3. Na początku opracowania powinno być umieszczone imię i nazwisko Autora / imiona i nazwiska Autorów (czcionka 12 Times New Roman, pogrubiona).

4. Tytuł opracowania należy zapisać pogrubioną czcionką 14 Times New Roman, stosując wyrównanie do środka.

5. Śródtytuły

5.1.Treść artykułu powinna być podzielona na wyraźnie wyodrębnione fragmenty, którym nadaje się śródtytuły.

5.2.Śródtytuł oraz tytuł artykułu nie mogą mieć identycznego brzmienia.

5.3.Śródtytuł należy zapisać pogrubioną czcionką 12 Times New Roman, stosując justowanie.

5.4.Na końcu śródtytułu nie umieszcza się kropki.

6. Tekst główny artykułu albo glosy

6.1.Tekst główny należy zapisać czcionką 12 Times New Roman, stosując interlinię: 1,5.

6.2.Tekst główny powinien być wyjustowany.

7. Przypisy dolne

7.1.Przypisy należy zapisać czcionką 10 Times New Roman, stosując interlinię: 1,0.

7.2.Przypisy powinny być wyjustowane.

7.3.Numeracja przypisów powinna być ciągła.

8. Odesłania do aktów prawnych

8.1.Należy wskazywać datę, tytuł aktu prawnego oraz miejsce jego publikacji.

8.2.Należy stosować następujące skróty:

a) tekst jednolity: tekst jedn.

b) ze zmianami: ze zm.

8.3. Przykład: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 167)

9. Orzecznictwo

9.1.Powołując orzeczenia sądów i trybunałów, należy wskazać: rodzaj orzeczenia, datę, sygnaturę oraz miejsce publikacji. Wskazując miejsce publikacji, należy w pierwszej kolejności odwoływać się do oficjalnych zbiorów orzecznictwa, np. OSNP.

9.2.Przykład: wyrok SN z dnia 28 stycznia 1998 r., II UKN 479/97, OSNP 1999, nr 1, poz. 34.

9.3.W przypadku braku publikatora należy wskazać nazwę elektronicznej bazy orzeczeń i numer orzeczenia w tej bazie, np. LEX nr 11111.

10. Cytowanie monografii

10.1. Należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania oraz stronę.

10.2. Przykład: M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013, s. 9.

10.3. W przypadku ponownego cytowania należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, początek tytułu monografii (po nim wielokropek) oraz stronę; np.: M. Gersdorf, Prawo …, s. 9.

10.4. Jeżeli kolejne cytowanie tej samej monografii następuje bezpośrednio po sobie, stosuje się ,,Tamże”; np. Tamże, s. 9.

11. Cytowanie rozdziałów monografii / artykułów opublikowanych w ramach prac zbiorowych

11.1. Należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, tytuł rozdziału monografii / artykułu opublikowanego w ramach pracy zbiorowej zapisany kursywą (po nim przecinek), tytuł monografii / pracy zbiorowej zapisany kursywą, pierwsza litera imienia redaktora (po niej kropka) i nazwisko redaktora (inicjał imienia i nazwisko redaktora poprzedzone przez red.), miejsce i rok wdania oraz stronę.

11.2. Przykład: L. Florek, Umowa o pracę u małych pracodawców, w: Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz, Warszawa 2013, s. 62.

11.3. W przypadku ponownego cytowania należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), początek tytułu artykułu (po nim wielokropek) oraz stronę, np. L. Florek, Umowa o pracę …, s. 62.

11.4. Jeżeli kolejne cytowanie tego samego rozdziału monografii / tego samego artykułu następuje bezpośrednio po sobie, stosuje się ,,Tamże”; np. Tamże, s. 62.

12. Cytowanie artykułów opublikowanych w czasopiśmie

12.1. Należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, tytuł artykułu zapisany kursywą, nazwę czasopisma w cudzysłowie, rok, numer i stronę.

12.2. Przykład: H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 12, s. 21.

12.3. W przypadku ponownego cytowania należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, początek artykułu (po nim wielokropek) oraz stronę, np. H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu …, s. 21.

13. Cytowanie źródeł internetowych

13.1. Cytując źródła internetowe, należy w miarę możliwości wskazać autora, tytuł publikacji oraz jego adres w sieci, z podaniem daty dostępu.

13.2. Przykład: A. Śledzińska-Simon, Brak wprowadzenia racjonalnych usprawnień jako forma dyskryminacji osób niepełnosprawnych, http://www.europapraw.org [dostęp: 11.04.2013 r.].

14. Tekst cytowany dosłownie należy wyróżnić cudzysłowem i opatrzyć przypisem.

15. Do artykułów przekazanych do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” należy dołączyć:

a) streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, objętość tych streszczeń nie powinna przekraczać 2000 znaków (włącznie ze spacjami);

b) od 3 do 7 słów kluczowych w języku polskim i w języku angielskim;

c) tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski;

d) bibliografię zawierającą wykorzystaną literaturę i orzecznictwo.

16. Do artykułów oraz glos należy dołączyć także notę biograficzną o objętości nieprzekraczającej 500 znaków (włącznie ze spacjami). 

 

PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

pracownik-pracodawca.cba.pl

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
 5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".
 6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism