Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Pracownik i Pracodawca?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Czasopismo ,,Pracownik i Pracodawca” to wspólne przedsięwzięcie Koła Naukowego Prawa Pracy działającego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckiego Koła Prawa Pracy działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. ,,Pracownik i Pracodawca” jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazującym się w formie elektronicznej.
 3. W czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” są publikowane opracowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mające charakter naukowy, w tym artykuły oraz glosy,oraz sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych.
 4. Opracowania powinny być sporządzone w wersji elektronicznej, zgodnie z ustalonymi wymogami edytorskimi [wymogi edytorskie].
 5. 5.1. Z uwagi na stosowany w półroczniku naukowym ,,Pracownik i Pracodawca” proces recenzowania tekst przeznaczony do publikacji nie powinien zawierać danych identyfikujących autora.

  5.2. Autor powinien przesłać do Redakcji tekst zgłaszanej publikacji niezawierający danych identyfikujących oraz formularz zgłoszenia publikacji zawierający następujące dane:

  a. imię (imiona) i nazwisko autora/autorów

  b. rodzaj, kierunek i rok studiów albo stopień lub tytuł naukowy, stanowisko

  c. afiliacja (wraz z dokładnym adresem jednostki)

  d. numer ORCID autora (jeżeli autor taki numer posiada)

  f. krótka notka o autorze

  g. adres do korespondencji

  h. numer telefonu

  i. adres e-mail do korespondencji.

  W razie nadesłania tekstu zgłaszanego do publikacji zawierającego dane identyfikujące autora, Redakcja wzywa drogą elektroniczną do nadesłania tekstu zanonimizowanego. Brak odpowiedzi autora w terminie 2 tygodni od wezwania uznawany jest przez Redakcję za odstąpienie od zgłoszenia publikacji do półrocznika naukowego ,,Pracownik i Pracodawca”, o czym Redakcja przesyła informację na adres e-mail do korespondencji wskazany przez autora.

  5.3. Autor powinien podpisać i przesłać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z procesem wydawniczym.
 6. Do artykułów należy dołączyć:
  a) streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, objętość tych streszczeń nie powinna przekraczać 2000 znaków (włącznie ze spacjami);
  b) od 3 do 7 słów kluczowych w języku polskim i w języku angielskim;
  c) tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski.
 7. Zgłaszane opracowania powinny być oryginalne, dotychczas niepublikowane zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
  Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w zakresie prowadzenia badań naukowych, a w szczególności zjawiskom takim jak ghostwriting czy guest autorship autorzy są zobowiązani do składania stosownych oświadczeń [oświadczenie]. Brak złożenia oświadczenia uniemożliwia publikację opracowania w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca”.
 8. Teksty do publikacji wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia (scan), wypełnionym i podpisanym oświadczeniem (scan) oraz podpisaną klauzulą informacyjną (scan) należy przesyłać  wyłącznie za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism, po uprzednim zarejestrowaniu się na Platformie.
 9. Komitet Redakcyjny kwalifikuje opracowania do publikacji, biorąc pod uwagę:
  a) termin przesłania opracowania;
  b) przygotowanie opracowania zgodnie z ustalonymi wymogami edytorskimi;
  c) to, czy wraz z opracowaniem przesłano wypełniony kwestionariusz osobowy, wyrażono na piśmie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją oraz przesłano podpisane oświadczenie, a w przypadku artykułów – również streszczenia, słowa kluczowe oraz przetłumaczony na język angielski tytuł artykułu;
  d) zgodność tematyki artykułu z tematyką czasopisma.

 10.

Artykuły i glosy zgłoszone do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” są recenzowane.

Lista recenzentów jest zamieszczona na stronie czasopisma.

Proces recenzowania opracowań zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” odbywa się zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przebiega w następujący sposób:

1) Komitet Redakcyjny, po dokonaniu wstępnej oceny zgodności opracowania z linią tematyczną czasopisma, kieruje artykuł albo glosę do dwóch niezależnych recenzentów, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

2) Autor opracowania oraz recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada podwójnej anonimowości, tzw. double-blinde review proces).

3) Recenzja ma formę pisemną i jest przygotowywana z wykorzystaniem formularza recenzji [formularz recenzji].

4) Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia opracowania do publikacji (bez poprawek lub z poprawkami) albo o jego odrzuceniu.

5) Na podstawie uzyskanych recenzji Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o przyjęciu opracowania do publikacji, o odesłaniu opracowania do autora w celu naniesienia poprawek albo o odrzuceniu opracowania.

6) Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku, gdy jedna recenzja jest pozytywna, druga zaś – negatywna, powoływany jest trzeci recenzent.

7) Po otrzymaniu uwag recenzentów autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Komitet Redakcyjny terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji opracowania w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca”

11. W ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od przesłania artykułu albo glosy na adres Komitetu Redakcyjnego autor otrzymuje decyzje w sprawie publikacji opracowania.

12. Autorzy, których opracowania zostaną zakwalifikowane do publikacji, zawierają umowę licencyjną z Wydawnictwem UMK [umowa]. Odmowa zawarcie umowy uniemożliwia publikację.

13. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania opracowań, zmiany tytułów, śródtytułów oraz wprowadzania poprawek stylistycznych.

14. Autorom opracowań opublikowanych w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” nie są wypłacane honoraria.


WYMOGI EDYTORSKIE

1. Opracowanie należy zapisać do pliku w formacie Microsoft Word (.doc lub .docx).

2. Objętość artykułu powinna wynosić od 20 do 35 tys. znaków włącznie ze spacjami, z kolei objętość glosy – od 10 do 15 tys. znaków włącznie ze spacjami.

3. Tytuł opracowania należy zapisać pogrubioną czcionką 14 Times New Roman, stosując wyrównanie do środka.

4. Śródtytuły

4.1.Treść artykułu powinna być podzielona na wyraźnie wyodrębnione fragmenty, którym nadaje się śródtytuły.

4.2.Śródtytuł oraz tytuł artykułu nie mogą mieć identycznego brzmienia.

4.3.Śródtytuł należy zapisać pogrubioną czcionką 12 Times New Roman, stosując justowanie.

4.4.Na końcu śródtytułu nie umieszcza się kropki.

5. Tekst główny artykułu albo glosy

5.1.Tekst główny należy zapisać czcionką 12 Times New Roman, stosując interlinię: 1,5.

5.2.Tekst główny powinien być wyjustowany.

6. Przypisy dolne

6.1.Przypisy należy zapisać czcionką 10 Times New Roman, stosując interlinię: 1,0.

6.2.Przypisy powinny być wyjustowane.

6.3.Numeracja przypisów powinna być ciągła.

7. Odesłania do aktów prawnych

7.1.Należy wskazywać datę, tytuł aktu prawnego oraz miejsce jego publikacji.

7.2.Należy stosować następujące skróty:

a) tekst jednolity: tekst jedn.

b) ze zmianami: ze zm.

7.3. Przykład: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 167)

8. Orzecznictwo

8.1.Powołując orzeczenia sądów i trybunałów, należy wskazać: rodzaj orzeczenia, datę, sygnaturę oraz miejsce publikacji. Wskazując miejsce publikacji, należy w pierwszej kolejności odwoływać się do oficjalnych zbiorów orzecznictwa, np. OSNP.

8.2.Przykład: wyrok SN z dnia 28 stycznia 1998 r., II UKN 479/97, OSNP 1999, nr 1, poz. 34.

8.3.W przypadku braku publikatora należy wskazać nazwę elektronicznej bazy orzeczeń i numer orzeczenia w tej bazie, np. LEX nr 11111.

9. Cytowanie monografii

9.1. Należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania oraz stronę.

9.2. Przykład: M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013, s. 9.

9.3. W przypadku ponownego cytowania należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, początek tytułu monografii (po nim wielokropek) oraz stronę; np.: M. Gersdorf, Prawo …, s. 9.

9.4. Jeżeli kolejne cytowanie tej samej monografii następuje bezpośrednio po sobie, stosuje się ,,Tamże”; np. Tamże, s. 9.

10. Cytowanie rozdziałów monografii / artykułów opublikowanych w ramach prac zbiorowych

10.1. Należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, tytuł rozdziału monografii / artykułu opublikowanego w ramach pracy zbiorowej zapisany kursywą (po nim przecinek), tytuł monografii / pracy zbiorowej zapisany kursywą, pierwsza litera imienia redaktora (po niej kropka) i nazwisko redaktora (inicjał imienia i nazwisko redaktora poprzedzone przez red.), miejsce i rok wdania oraz stronę.

10.2. Przykład: L. Florek, Umowa o pracę u małych pracodawców, w: Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz, Warszawa 2013, s. 62.

10.3. W przypadku ponownego cytowania należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), początek tytułu artykułu (po nim wielokropek) oraz stronę, np. L. Florek, Umowa o pracę …, s. 62.

10.4. Jeżeli kolejne cytowanie tego samego rozdziału monografii / tego samego artykułu następuje bezpośrednio po sobie, stosuje się ,,Tamże”; np. Tamże, s. 62.

11. Cytowanie artykułów opublikowanych w czasopiśmie

11.1. Należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, tytuł artykułu zapisany kursywą, nazwę czasopisma w cudzysłowie, rok, numer i stronę.

11.2. Przykład: H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 12, s. 21.

11.3. W przypadku ponownego cytowania należy wskazać: pierwszą literę imienia autora (po niej kropka), nazwisko autora, początek artykułu (po nim wielokropek) oraz stronę, np. H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu …, s. 21.

12. Cytowanie źródeł internetowych

12.1. Cytując źródła internetowe, należy w miarę możliwości wskazać autora, tytuł publikacji oraz jego adres w sieci, z podaniem daty dostępu.

12.2. Przykład: A. Śledzińska-Simon, Brak wprowadzenia racjonalnych usprawnień jako forma dyskryminacji osób niepełnosprawnych, http://www.europapraw.org [dostęp: 11.04.2013 r.].

13. Tekst cytowany dosłownie należy wyróżnić cudzysłowem i opatrzyć przypisem.

14. Do artykułów przekazanych do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” należy dołączyć:

a) streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, objętość tych streszczeń nie powinna przekraczać 2000 znaków (włącznie ze spacjami);

b) od 3 do 7 słów kluczowych w języku polskim i w języku angielskim;

c) tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski;

d) bibliografię zawierającą wykorzystaną literaturę i orzecznictwo.

 

PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

pracownik-pracodawca.cba.pl

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).n internetowych.
 4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism