Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku, sygn. akt II OSK 68/13

Karolina Kaczmarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.026

Abstrakt


Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku, sygn. akt II OSK 68/13

Słowa kluczowe


Zasada dwuinstancyjności postępowań; sądy administracyjne; pozwolenie zintegrowane; składowisko odpadów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004.

Dauter B., Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2008.

Gruszczyński B., Skarga kasacyjna w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2005, Nr 1.

Hausner R., Założenia reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1999, Nr 12.

Kmiecik Z., Podstawy skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2005, Nr 1.

Knysiak-Molczyk H., w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, T. Woś (red.), Warszawa 2005.

Rząsa G., Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Państwo i Prawo” 2008, Nr 8.

Sobol E., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995.

Tarno J.P., Ewolucja orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podstaw skargi kasacyjnej i zażalenia, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010 Nr 5-6.

Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013.

Wiącek M., Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa), „Państwo i Prawo” 2011, Nr 3.


Partnerzy platformy czasopism