Instalacje do odbioru statkowych wód balastowych i osadów – przeciwdziałanie szkodliwym organizmom morskim i patogenom w portach bałtyckich

Marta Beata Tykarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.024

Abstrakt


Działalność żeglugowa jest oceniana jako jeden z głównych czynników sprzyjających przypadkowym uwolnieniom do środowiska morskiego organizmów obcych. Z tego względu w 2004 roku przyjęta została w ramach MOM międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami. W celu ułatwienia globalnej i jednolitej implementacji konwencji wydanych zostało szereg interpretacji. Wskazówki nr G1 dotyczą instalacji do odbioru statkowych wód balastowych i osadów, które zgodnie z konwencją powinny być utworzone przez państwa strony, podczas gdy Wskazówki nr G5 dotyczą rodzajów takich instalacji, których utworzenie nie jest obligatoryjne. Tworzenie tych instalacji może być problematyczne w przypadku Morza Bałtyckiego. Akwen ten nie spełnia kryteriów głębokości i odległości od brzegu wynikających z Regulacji B-4 przyjętej do konwencji. Podobnie wyznaczenie na tym obszarze specjalnych stref wymiany wody balastowej w sposób określony we Wskazówkach nr G14 może okazać się niemożliwe z uwagi na ryzyko uwolnienia gatunków obcych do środowiska obszarów brzegowych. Z tego względu, w przypadku Morza Bałtyckiego, do zakończenia okresu wprowadzenia pokładowych systemów oczyszczania wód balastowych, instalacje do odbioru tych wód w portach bałtyckich są konieczne.

Słowa kluczowe


Wody balastowe; instalacje do odbioru; inwazyjne gatunki obce

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bailey S.A., Duggan I.C., van Overdijk C.D.A., Jenkins P.T., MacIsaac H.J., Viability of invertebrate diapausing eggs collected from residual ballast sediment, “Limnol. Oceanogr.” 2003 (48).

Costello M.J., Coll M., Danovaro R., Halpin P., Ojaveer H., Miloslavich P., A census of marine biodiversity knowledge, resources, and future challenges, “PLoS One” 2010 (5).

Firestone J., Corbett J.J., Coastal and Port Environments: International Legal and Policy Responses to Reduce Ballast Water Introductions of Potentially Invasive Species, “Ocean Dev. Int. Law” 2005 (36).

Furmaga L., Wójcicki J., Balast, In: Mały Słownik Morski, Gdynia 1993.

Gatunki obce w faunie Polski, Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (eds.), Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2012, http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce.

Gollasc, S., Macdonald E., Belson S., Botnen H., Christensen J.T., Hamer J.P., Houvenaghel G., Jelmert A., Lucas I., Masson D., McCollin T., Olenin S., Persson A., Wallentinus I., Wetsteyn L., Wittling T., Life in ballast tanks, In: Invasive Aquatic Species of Europe: Distributions, Impacts and Management, E. Leppäkoski, S. Olenin, S. Gollasch (eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.

Gollasch S., David M., Voigt M., Dragsund E., Hewitt C., Fukuyo Y., Critical review of the IMO international convention on the management of ships’ ballast water and sediments, “Harmful Algae” 2007 (6).

Gollasch S., Lenz J., Dammer M., Andres H.-G., Survival of tropical ballast water organisms during a cruise from the Indian Ocean to the North Sea, “J. Plankton Res.” 2000 (22).

Gollasch S., Leppäkoski E., Initial Risk Assessment of Alien Species in Nordic Coastal Waters, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1999.

Gollasch S., Leppäkoski E., Risk assessment and management scenarios for ballast water mediated species introductions into the Baltic Sea, “Aquat. Invasions” 2007 (2).

Gollasch, S., Marine vs. freshwater invaders: is shipping the key vector for species introductions to Europe?, In: Biological Invaders in Inland Waters: Profiles, Distribution, and Threats, F. Gherardi (ed.), Springer 2007.

Grzelakowski, A. (2013). Globalny rynek morskich przewozów kontenerowych i jego wpływ na światowy rynek frachtowy i logistyczny. Logistyka, 5, 8–16.

Lemke P., Smolarz K., Zgrundo A., Wołowicz M., Pyć D., Halling C., RISKGOV report - Biodiversity with regard to Alien Species, RISKGOV Report 2010.

Leppäkoski E., Olenin S., The meltdown of biogeographical peculiarities of the Baltic Sea: the interaction of natural and man-made processes, “Ambio” 2001 (30).

Medcof J.C., Living marine animals in a ships ballast water., “Proc. Natl. Shellfish. Association” 1975 (65).

Oliveira U.C., The Role of the Brazilian Ports in the Improvement of the National Ballast Water Management Program According the Provisions of the International Ballast Water Convention, New York 2008.

Omstedt A., Elken J., Lehmann A., Leppäranta M., Meier H.E.M., Myrberg K., Rutgersson A., Progress in physical oceanography of the Baltic Sea during the 2003-2014 period, “Prog. Oceanogr” 2014 (128).

Ostenfeld C.H., On the immigration of Biddulphia sinensis Grev. and its occurence in the North Sea during 1903–1907: And on its use for the study of the direction and rate of flow of the currents, “Meddelelser fra Kommissionen for Havundersogelser. Plankton” 1908 (1) - as cited in: Zhang Y., Wang Z., Cai L., Cai X., Sun W., Ma L., Tests to evaluate the ecological impact of treated ballast water on three Chinese marine species, “Chinese J. Oceanol. Limnol.” 2014 (32).

Perrings C., Dehnen-Schmutz K., Touza J., Williamson M., How to manage biological invasions under globalization, “Trends Ecol. Evol.” 2005 (20).

Piechura J., Pempkowiak J., Radziejewska T., Uścinowicz S., What we know about the Baltic Sea: A summary of BSSC 2005, “Oceanologia” 2006 (48).

Pikkarainen A., Maritime traffic and alien species introductions in the Baltic Sea, Centre for Marine Studies, University of Turku 2010.

Pughuic D., Ballast Water Management and Control: An Overview, “Trop. Coasts” 2001 (8).

Pyć D., Zarządzanie ryzykiem introdukcji do środowiska morskiego obcych gatunków inwazyjnych. Analiza wytycznych IMO do konwencji balastowej, „Prawo Morskie” 2011 (XXVII).

Skóra K.E., Dlaczego ochrona przyrody Bałtyku jest nieskuteczna?, In: Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury, W. Florek (ed.), Smołdzino 2008.

Skóra K.E., Neogobius melanostomus (Pallas,1811), In: Gatunki obce w faunie Polski, Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (eds.), Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków 2012, http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce.

Skóra K.E., Obce w naszym morzu, „Pomerania” 2007 (2).

Skóra K.E., Rzeźnik J., Observations on Diet Composition of Neogobius melanostomus Pallas 1811 (Gobiidae, Pisces) in the Gulf of Gdansk (Baltic Sea), “J. Great Lakes Res.” 2001 (27).

Skóra K.E., Sapota M.R., Corkum L.D., The round goby, Neogobius melanostomus, a fish invader on both sides of the Atlantic Ocean, “Biol. Invasions” 2004 (6).

Skóra K.E., Stolarski J., Neogobius melanostomus (Pallas 1811), a new immigrant species in the Baltic Sea, In: Estuarine ecosystems and species: Proc. of 2nd International Estuary Symposium, E. Styczyńska-Jurewicz (ed.), Gdynia 1996.

Tsimplis M., Alien Species Stay Home: The International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004, “The International Journal of Marine and Coastal Law” 2005 (19).


Partnerzy platformy czasopism