Pozycja uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie statusu RIPOK

Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.012

Abstrakt


W przypadku skargi podmiotu prowadzącego działalność na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi na uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami szczególnie istotną kwestią jest możliwość udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym innych podmiotów niż organ i skarżący. Przedmiotem tych sporów jest próba zakwestionowania przez jeden z podmiotów prowadzących instalację do przetwarzania odpadów komunalnych statusu RIPOK swojego konkurenta. Z uwagi na to, że w doktrynie i orzecznictwie brak jest jednolitego stanowiska na temat tego, czy podmiot prowadzący RIPOK wpisany do uchwały wykonawczej, nie będący jednocześnie skarżącym, może przystąpić do takiego postępowania przed sądem administracyjnym w charakterze uczestnika postępowania, autorzy niniejszego opracowania starają się rozwiać występujące rozbieżności formułując tezy w tym zakresie.


Słowa kluczowe


Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych; uczestnik postępowania; postępowanie sądowoadministracyjne; wojewódzki plan gospodarki odpadami

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Koncepcja postępowania administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. I X, Prawo procesowe administracyjne, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014.

Adamiak B., Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] B. Adamiak. J. B orkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2005.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Chróścielewski W., Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] W. C hróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

Chróścielewski W., Przedmiotowy i podmiotowy zakres ochrony udzielanej przez sądy administracyjne, [w:] Polskie sądownictwo administracyjne, Z. Kmieciak (red.), Warszawa 2006.

Chróścielewski W., Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, „Państwo i Prawo” 2004, Nr 9.

Drachal J., Jagielski J., Cherka M., Komentarz do art. 33, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2011.

Knysiak-Molczyk H., Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2009.

Masternak M., Strony, uczestnicy postępowania i pełnomocnicy, [w:] M. J aśkowska, M, Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2004.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 33, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006.

Romańska M., Komentarz do art. 33 [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. R omańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008.

Romańska M., Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, T. Woś (red.), Warszawa 2004.

Tarno J. P., Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. S ieniuć, M. S zewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006.

Tarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006.


Partnerzy platformy czasopism