Woda w stosunkach prawnych – dzieło autorów czeskich z perspektywy polskiej

Wojciech Radecki, Jerzy Rotko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.005

Abstrakt


Wydawnictwo Uniwersytetu Masaryka w Brnie opublikowało niezwykle interesujące dzieło zbiorowe autorów czeskich zawierające szesnaście opracowań poświęconych wybranym zagadnieniom czeskiego prawa wodnego w trzech kręgach tematycznych: 1) ochrona wód przy wykorzystywaniu terenów, 2) woda w stosunkach prywatnoprawnych, 3) ochrona jakości wód. Celem tego szkicu jest przedstawienie podstawowych myśli autorów czeskich oraz próba oceny, czy znajdują one lub powinny znaleźć odzwierciedlenie w rozważaniach nad polskim prawem wodnym.

Słowa kluczowe


Woda; prawo wodne; ochrona wód; ochrona przyrody; ochrona środowiska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Čechura V. a kolektiv, Komentař k zakonu o myslivosti, Praha 2002.

Eliaš K. a kolektiv, Novy občansky zakonik s aktualizovanou důvodovou zpravou a rejstřikem, Ostrava 2012.

Horaček Z., Kral M., Strnad Z., Vytejčkova V., Vodni zakon z podrobnym komentařem po velke novele stavebniho zakona k 1.1.2013, Praha 2013.

Petr B. a kolektiv, Zakon o myslivosti. Komentař, Praha 2015.

Prawo wodne. Komentarz, B. Rakoczy (red.), Warszawa 2013.

Průcha P., Klikova A., Veřejne stavebni pravo, Brno 2014.

Psutka J., Odpovědnost za ekologicke škody v občanskem pravu, Praha 2011.

Rotko J., Własność i zarząd urządzeniami wodnymi w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Studia Prawnicze” 2014, Nr 3.

Stejskal V., Vicha O., Zakon o předchazeni ekologicke ujmě a o jeji napravě s komentařem, souvisicimi předpisy a s uvodem do problematiky ekologicko-pravni odpovědnosti, Praha 2009.


Partnerzy platformy czasopism