Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. II OSK 2957/12

Małgorzata Szalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.042

Abstrakt


Przedmiotem glosy jest analiza art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w kontekście obowiązku ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez organ prowadzący to postępowanie. W ocenie sądu administracyjnego odesłanie zawarte w art. 127 ust. 7a u.p.w. (wcześniej art. 127 ust. 9 u.p.w.) do art. 49 k.p.a. zwalnia organ administracyjny z obowiązku ścisłego ustalenia kręgu stron postępowania. Stanowisko przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny należy ocenić krytycznie jako obarczone błędem logicznym, a w konsekwencji prowadzące do zaprzeczenia istocie jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, będącego postępowaniem w indywidualnej sprawie administracyjnej, to jest w sprawie o ściśle określonym zakresie podmiotowym.

Słowa kluczowe


Postępowanie administracyjne; strona; doręczenia; prawo wodne

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism