Wybrane problemy funkcjonowania parków narodowych w Polsce

Daria Danecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.033

Abstrakt


Artykuł został poświęcony wybranym problemom związanym z funkcjonowaniem parków narodowych w Polsce. Składa się z pięciu punktów traktujących: o problemach prawa własności nieruchomości znajdującej się na terenie parku narodowego, o prawie pierwokupu nieruchomości położonej w jego granicach, o planowaniu ochrony w parku narodowym, zwłaszcza w relacji do innych instrumentów planistycznych odnoszących się do objętego nim terytorium, a także o problemie wyznaczania otuliny oraz granic parku narodowego.

Artykuł zamykają konkluzje, zawierające wnioski zarówno de lege lata, jak również de lege ferenda.


Słowa kluczowe


park narodowy; ochrona przyrody; otulina; własność; prawo pierwokupu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar, M., Jendrośka, J., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005.

Bieniek, G., [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki: Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007.

Bojarski, P., Rekompensata za ograniczenia związane z ochroną przyrody [w:] Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, pod red. W. Radecki, Wrocław 2006.

Fogel, A., Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011.

Gruszecki, K., Następstwa prawne wyznaczenia otuliny parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, Casus, wiosna 2006.

Gruszecki, K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2013.

Symonides, E., Ochrona przyrody, Warszawa 2007.

Habuda, A., Konsekwencje prawne objęcia parku narodowego obszarem Natura 2000, [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, pod red. B. Rakoczego, M. Szalewskiej, K. Karpus, Toruń 2014.

Latawiec, M., Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa 2011.

Lipiński, A., Ochrona przyrody a wydobywanie kopalin, [w:] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, pod red.: M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.

Lipiński, A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Lipiński, A., Użytkowanie górnicze, Kraków 1995.

Radecki, W., Ochrona prawna parków narodowych przed zagrożeniami zewnętrznymi (na kilku przykładach z Ojcowskiego Parku Narodowego, Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 2007, nr 17.

Radecki, W., : Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2008.

Rakoczy, B., Gospodarowanie nieruchomościami na obszarze parku narodowego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 9.

Suski, T., Instytucja uznania administracyjnego na gruncie prawnej ochrony przyrody w Polsce, „Prawo i Środowisko” 2013, nr 2/74.

Woś T., Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2007.


Partnerzy platformy czasopism