Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w Ustawie o OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną?

Zofia Zuzanna Romanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.024

Abstrakt


Przedstawiony artykuł jest analizą systemów wsparcia zawartych w nowo uchwalonej Ustawie o OZE. Próbą odpowiedzi na pytanie, czy mechanizmy zawarte w wyżej wymienionej ustawie, jak i w prawie energetycznym, czyli system certyfikatów i aukcje, uznać można za pomoc publiczną w świetle prawa unijnego. By móc odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzona została analiza każdej z przesłanek pomocy publicznej wraz z jej charakterystyką i odpowiednim orzecznictwem. Dodatkowo polskie systemy wsparcia OZE porównane zostały z innymi unijnymi rozwiązaniami. Na koniec przeanalizowano problem: czy w przypadku jeżeli polskie systemy wsparcia zakwalifikowane zostały jako pomoc publiczna, to czy byłaby ona niedozwolona.

Słowa kluczowe


Energia odnawialna; system wsparcia; pomoc państwa; certyfikaty; aukcje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002.

Elżanowski F., What does an obligation to purchase „Green energy” mean? Case comment to the judgment of the Supreme Court of 5 July 2007 – Green energy (Ref. No. III SK 13/07), „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2008, nr 1.

Karski L., Ograniczenie wolności gospodarczej a rozwój energetyki odnawialnej, PUG 2004, nr 2.

Karski L., System wsparcia energetyki odnawialnej. Refleksja na tle postanowień prawa polskiego i prawa unijnego, Lublin 2013.

Kurcz B., w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, red. A. Wróbel, Warszawa 2012.

Marquardt M., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa 2007.

Skoczny T., Ochrona konkurencji i niezależna regulacja sektorowa, „Problemy Zarządzania” 2004, nr 3.

Stoczkiewicz M., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Szymusiak T., Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego Prosumenta. Studium przypadku: Polacy a Niemcy, w: Finanse, zarządzanie i rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020, red. D. Adrianowski, K. Patora, J. Sikorski, Łódź 2013.

Zajdler R., Pomoc publiczna dla odnawialnych źródeł energii w świetle regulacji Unii Europejskiej, w: Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. M. Królikowska-Olczak, Kraków 2004.


Partnerzy platformy czasopism