Stan wyjątkowy i reżim sytuacji nadzwyczajnych w Federacji Rosyjskiej – kontekst ochrony środowiska

Magdalena Micińska-Bojarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.022

Abstrakt


Położenie geograficzne, rozbudowana przestrzennie infrastruktura przemysłowa, techniczna i transportowa, różnice społeczne oraz napięta sytuacja polityczna, stwarzają w Rosji potencjalne ryzyko występowania częstych sytuacji kryzysowych takich jak klęski żywiołowe, awarie techniczne i konflikty społeczne zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, bezpieczeństwu publicznemu, środowisku naturalnemu i mieniu w znacznych rozmiarach.

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych rosyjskie prawo przewiduje dwa rozwiązania instytucjonalne. Zależnie od powagi zagrożenia może to być wprowadzenie stanu wyjątkowego lub reżimu nadzwyczajnych sytuacji. Celem tego artykułu jest ogólna charakterystyka regulacji prawno – instytucjonalnej stanu wyjątkowego i reżimu nadzwyczajnej sytuacji w Federacji Rosyjskiej z uwzględnieniem aspektów związanych z ochroną środowiska.

Słowa kluczowe


Federacja Rosyjska; klęski żywiołowe; awarie techniczne; konflikty społeczne; stan wyjątkowy; reżim sytuacji nadzwyczajnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Micińska-Bojarek M., Geopolityczno-prawne uwarunkowania gospodarki zasobami naturalnymi Federacji Rosyjskiej, w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.

Micińska-Bojarek M., Obszary klęski ekologicznej Federacji Rosyjskiej – status prawny i programy naprawcze, „Prawo i Środowisko” 2014, nr 4.

Micińska-Bojarek M., Prawnoustrojowe podstawy ochrony zasobów naturalnych Federacji Rosyjskiej, w: Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Kontekst polityczny i gospodarczy, red. J. Diec, A. Jach, Kraków 2014.

Rakoczy B., Problematyka ochrony środowiska w konstytucji Federacji Rosyjskiej, „Prawo i Środowisko” 2004, nr 3.


Partnerzy platformy czasopism